San Mateo 1:2

San Mateo 1:2 ZPUNT

Abraham naꞌ gokeꞌ xa Isaac, naꞌ Isaakenꞌ gokeꞌ xa Jacob, naꞌ Jacobenꞌ gokeꞌ xa Judá ren yezikre biꞌcheꞌ kaꞌ.
ZPUNT: Diʼll danʼ nsaʼa yel nban (El Nuevo Testamento en el Zapoteco de Yalálag)
Partager