Génesis 1:23

Génesis 1:23 AGRNT

Makichik uwejan amua tsawanta duwi junak najanauwai.
AGRNT: Yamajam chicham apajuinu
Partager