ማቶሳ 1
GOFENT
1
ዬሱሳ ዬሌቴ ሱሳ
(ሉቃ 3፡23-38)
1ሃይሳፌ ካሊዲ ፃፌቲዳይሲ ዳዊቴ ናዓ ኣብራሃሜ ናዓ ጊዲዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዬሌቴ።
2ኣብራሃሜይ ዪሳቃ ዬሊስ፤
ዪሳቂ ያይቆባ ዬሊስ፤
ያይቆቢ ዪሁዳኔ ኢያ ኢሻታ ዬሊስ፤
3ዪሁዲ ቲዒማሪፔ ፋሬሴኔ ዛራ ዬሊስ፤
ፋሬሲ ኣስሮሜ ዬሊስ፤
ኣስሮሜይ ራሜ ዬሊስ፤
4ራሜይ ኣሚናዳቤ ዬሊስ፤
ኣሚናዳቤይ ናዓሶና ዬሊስ፤
ናዓሶኔይ ሳልሞና ዬሊስ፤
5ሳልሞኔይ ራዓቢፔ ቦዔዛ ዬሊስ፤
ቦዔዚ ኡሩቲፔ ኢዮቤዴ ዬሊስ፤
ኢዮቤዲ ኢሴዬ ዬሊስ፤
6ኢሴዬይ ካዉዋ ዳዊቴ ዬሊስ፤
ዳዊቴይ ኦሪዮ ማቼፌ ሶሎሞኔ ዬሊስ፤
7ሶሎሞኔይ ሮቢዓማ ዬሊስ፤
ሮቢዓሜይ ኣቢያ ዬሊስ፤
ኣቢዬይ ኣሳፌ ዬሊስ፤
8ኣሳፊ ኢዮሳፌፄ ዬሊስ፤
ኢዮሳፊፄይ ኢዮራሜ ዬሊስ፤
ኢዮራሜይ ኦዚያኔ ዬሊስ፤
9ኦዚያኔይ ኢዮዓታሜ ዬሊስ፤
ኢዮዓታሜይ ኣካዛ ዬሊስ፤
ኣካዚ ሂዚቂያሳ ዬሊስ፤
10ሂዚቂያሲ ሚናሴ ዬሊስ፤
ሚናሴይ ኣሞና ዬሊስ፤
ኣሞኒ ኢዮሲያሳ ዬሊስ፤
11ኢስራዔሌ ኣሳይ ዲዔቲዲ ባቢሎኔ ቢታ ቢዳ ዎዴ ኢዮሲያሲ ኢኮኒያናኔ ኢያ ኢሻታ ዬሊስ።#2ካዎ 24፡14-15፤ 2ታሪ 36፡10፤ ኤር 27፡20
12ባቢሎኔ ቢታ ኢስራዔሌ ኣሳይ ዲዔቲዲ ቢዳፔ ጉዬ ኢኮኒያኒ ሳላቲያሌ ዬሊስ።
ሳላቲያሌይ ዜሩባቤላ ዬሊስ፤
13ዜሩባቤሊ ኣብዲዩ ዬሊስ፤
ኣብዲዩይ ኤሊያቄሜ ዬሊስ፤
ኤሊያቄሜይ ኣዛራ ዬሊስ፤
14ኣዛሪ ሳዶቄ ዬሊስ፤
ሳዶቄይ ኣኪሜ ዬሊስ፤
ኣኪሜይ ኤሊዩዳ ዬሊስ፤
15ኤሊዩዲ ኣላዛራ ዬሊስ፤
ኣላዛሪ ማታኔ ዬሊስ፤
ማታኔይ ያይቆባ ዬሊስ፤
16ያይቆቢ ዮሴፋ ዬሊስ፤
ዮሴፊ ኪሪስቶሳ ጊያ ዬሱሳ ዬሊዳ ማይራሚ ኣዚና።
17ሂዛ፥ ዬሌቴይ ኣብራሃሜፔ ዳዊቴ ጋካናው ታማኔ ኦይዳ። ዳዊቴፔ ቢዲ ባቢሎኔ ዲዑዋ ጋካናው ታማኔ ኦይዳ። ባቢሎኔ ዲዑዋፔ ቢዲ ኪሪስቶሳ ጋካናው ታማኔ ኦይዱ ዬሌቴ ጊዴስ።
ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዬሌቴ
(ሉቃ 2፡1-7)
18ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዬሌቴ ታሪኬይ ሃይሳፌ ካሌይሳ። ኢያ ኣያ ማይራማ ዮሴፋስ ኦይሼታ ዴዓሼ ዮሴፋራ ጋሄቶና ጌሻ ኣያናፔ ቃንታሱ።#ሉቃ 1፡27 19ዮሴፊ ፂሎ ኣሲ ጊዲዳ ጊሾ ኢዮ ኣሳን ኬሳናው ኮዪቤና። ያኒያ ጊሾ ቆሳን ኢዮ ኣጋናው ቆፒስ። 20ኢ ሄ ቆፋን ዴዒሺን ፆሳ ኪታንቾይ ኣሙሆን ቆንጪዲ፥ «ዳዊቴ ናዓው፥ ዮሴፋ፥ ማይራማ ቃንቲዳይ ጌሻ ኣያናፔ ጊዲያ ጊሾ ኢዮ ኤካናው ያዮፋ» ያጊስ። 21ኢያ ኣዴ ናዓ ዬላና፥ ኢ ባ ዴሪያ ኤንታ ናጋራፔ ኣሺያ ጊሾ ኢያ ሱን ኔ ዬሱሳ ጋዳ ፄጋና።#ሉቃ 1፡31
22ጎዳይ ናቢያ ኢሳያሳ ዶናን፥ 23«ሄኮ ጌላዒያ ቃንታና፤ ኣዴ ናዓካ ዬላና፤ ኢያ ሱንይ ኣማኑዔላ ጌቴታና» ጎይሲ ፖሌታና ሜላ ሃ ኡባይ ሃኒስ። ኣማኑዔላ ጌይሳስ ቢርሼይ «ፆሳይ ኑራ ዴዔስ» ጉሱ።#ኢሳ 7፡14
24ዮሴፊ ስኮፌ ባርኪዲ ጎዳ ኪታንቾይ ኪቲዳይሳ ሜላ ማይራሞ ባ ሶ ኤፊስ። 25ሺን ባ ባይራ ናዓ ዬላና ጋካናው ኢዮ ቦቺቤና፤ #1፡25 ኢዮ ቦቺቤና፡ ማቺራ ኣዚናራ ኣቄይሳዳ ኢሲፌ ኣቂቦኮና ጉሱ። ዬሌቲዳ ናዓካ ዬሱሳ ጊዲ ፄጊስ።#ሉቃ 2፡21
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.En savoir plus sur ኦራ ጫቁዋ ጎፋ