MARKUS 16
AFR53
16
Die opstanding.
(Mt. 28:1-10 en ooreenk. pl.)
1EN #Tot vers 8: Mt. 28:1-10; Lk. 24:1-12; Joh. 20:1-18toe die sabbat verby was, het #Joh. 20:1Maria Magdaléna en #Mk. 15:40Maria, die moeder van Jakobus, en #Mk. 15:40Salóme #Lk. 23:56; 24:1; Joh. 19:40speserye gekoop om Hom te gaan salf.
2En baie vroeg op die eerste dag van die week, net ná sonop, kom hulle by die graf.
3En hulle sê vir mekaar: Wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol?
4En toe hulle opkyk, sien hulle dat #Mk. 15:46die steen weggerol was, want dit was baie groot.
5En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle #Lk. 24:3,4; Joh. 20:11,12'n jongman, met 'n lang wit kleed om, aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik.
6En hy sê vir hulle: Moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus die Nasaréner wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Dáár is die plek waar hulle Hom neergelê het.
7Maar gaan sê vir sy dissipels en vir #Mk. 14:29,31,37,72Petrus dat Hy voor julle uit gaan na Galiléa. Daar sal julle Hom sien soos Hy vir julle gesê het.
8Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg. En bewing en ontsetting het hulle aangegryp. #Mk. 16:10; Lk. 24:9En hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees.
Verskyning van Jesus ná sy opstanding.
9EN nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Maria Magdaléna, #Lk. 8:2uit wie Hy sewe duiwels uitgedryf het.
10 # Mt. 28:10; Lk. 24:10; Joh. 20:18 Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met Hom gewees het, terwyl hulle treur en ween.
11En toe hulle hoor dat Hy lewe en deur haar gesien is, #Lk. 24:11,25het hulle dit nie geglo nie.
12En hierna het Hy in 'n ander gedaante verskyn #Lk. 24:13aan twee van hulle terwyl hulle loop, op pad in die veld.
13Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, #Lk. 24:33-35maar dié het hulle ook nie geglo nie.
14Later #Lk. 24:36het Hy aan die elf self verskyn toe hulle aan tafel was, en Hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyt, omdat hulle die wat Hom ná sy opstanding gesien het, #Mk. 16:11,13nie geglo het nie.
15En Hy het vir hulle gesê: #Mt. 28:19Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.
16 # Joh. 3:18,36 Hy wat glo en #Mt. 28:19hom laat doop, sal gered word; maar #Joh. 3:18,19; 12:48hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.
17En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: #Hand. 5:16; 8:7; 16:18; 19:12in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met #Hand. 2:4nuwe tale sal hulle spreek,
18 # Hand. 28:3-5 slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; #Hand. 5:15,16; 28:8op siekes sal hulle #Hand. 9:12,17die hande lê, en hulle sal gesond word.
19Nadat die Here dan met hulle gespreek het, #Lk. 24:51; Hand. 1:2is Hy opgeneem in die hemel en het gaan #Ps. 110:1sit aan die regterhand van God.
20Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur #Hand. 5:12; 14:3; Hebr. 2:4die tekens wat daarop gevolg het. Amen.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

En savoir plus sur Afrikaans 1933/1953