MARKUS 15
AFR53
15
Jesus voor Pilatus.
(Mt. 27:1,2,11-31 en ooreenk. pl.)
1EN #Mt. 27:1; Lk. 22:66dadelik, vroeg in die môre, het die owerpriesters saam met die ouderlinge en skrifgeleerdes en die hele Raad 'n besluit geneem; en nadat hulle Jesus geboei het, het hulle #Lk. 23:1; Joh. 18:28Hom weggelei en aan Pilatus oorgelewer.
2 # Tot vers 5: Mt. 27:11-14; Lk. 23:2,3; Joh. 18:29-38 En Pilatus het Hom gevra: Is U die Koning van die Jode? En Hy het geantwoord en vir hom gesê: U sê dit.
3En die owerpriesters het baie beskuldiginge teen Hom ingebring.
4En Pilatus het Hom weer gevra en gesê: Antwoord U niks nie? Kyk hoe baie getuienisse hulle teen U inbring.
5Maar Jesus het niks meer geantwoord nie, sodat Pilatus hom verwonder het.
6 # Tot vers 15: Mt. 27:15-26; Lk. 23:17-25; Joh. 18:39,40 En op die fees was hy gewoond om een gevangene, die een wat hulle gevra het, vir hulle los te laat.
7En daar was 'n sekere Barábbas wat met mede-oproermakers in die gevangenis was; en hulle het in die opstand 'n moord begaan.
8En die skare het geskreeu en begin vra dat hy vir hulle sou doen soos altyd.
9Toe antwoord Pilatus en sê vir hulle: Wil julle hê dat ek vir julle die Koning van die Jode moet loslaat?
10Want hy het geweet dat die owerpriesters Hom uit nydigheid oorgelewer het.
11Maar die owerpriesters het die skare aangehits dat hy liewer Barábbas vir hulle moes loslaat.
12Toe antwoord Pilatus weer en sê vir hulle: Wat wil julle dan hê moet ek doen met Hom wat julle Koning van die Jode noem?
13En hulle skreeu weer: Kruisig Hom!
14Maar Pilatus sê vir hulle: Watter kwaad het Hy dan gedoen? Hulle skreeu toe nog harder: Kruisig Hom!
15En omdat Pilatus aan die skare hulle sin wou gee, het hy Barábbas vir hulle losgelaat; en nadat hy Jesus laat gésel het, het hy Hom oorgelewer om gekruisig te word.
16 # Tot vers 21: Mt. 27:27-32 Toe lei die soldate Hom weg #Mt. 26:3; 27:27in die binneplaas, dit is die goewerneur se paleis, en hulle roep die hele leërafdeling bymekaar
17en trek Hom 'n purperkleed aan en vleg 'n kroon van dorings en sit dit vir Hom op;
18en hulle begin Hom begroet: Wees gegroet, Koning van die Jode!
19En hulle slaan Hom met 'n riet op die hoof en spuug op Hom en val op die knieë en bring Hom hulde.
20En toe hulle Hom bespot het, trek hulle Hom die purperkleed uit en trek Hom sy eie klere aan; en hulle lei Hom weg om Hom te kruisig.
Die kruisiging.
(Mt. 27:32-56 en ooreenk. pl.)
21EN hulle het 'n sekere Simon van Ciréne wat van die veld af gekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om sy kruis te dra.
22 # Tot vers 41: Mt. 27:33-56 En hulle het Hom gebring #Lk. 23:33; Joh. 19:17op die plek Gólgota, dit is, as dit vertaal word: Plek van die Hoofskedel.
23Toe gee hulle Hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar Hy het dit nie geneem nie.
24En nadat hulle Hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry.
25En dit was #Joh. 19:14die derde uur toe hulle Hom gekruisig het.
26En die opskrif van sy beskuldiging was bokant Hom geskrywe: DIE KONING VAN DIE JODE.
27Hulle het ook twee rowers saam met Hom gekruisig, een aan sy regter- en een aan sy linkerkant.
28En die Skrif is vervul wat sê: #Jes. 53:12; Lk. 22:37En Hy is by die misdadigers gereken.
29En die verbygangers het Hom gesmaad, terwyl hulle hul hoof skud en sê: Ha, U wat die tempel afbreek en in drie dae opbou,
30verlos Uself en kom af van die kruis!
31En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes gespot en vir mekaar gesê: Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie verlos nie.
32Laat die Christus, die Koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo! Ook die wat saam met Hom gekruisig is, het Hom beledig.
33En toe dit die sesde uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde tot die negende uur toe.
34En die negende uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Eloï, Eloï, lamma sabagtáni? wat, as dit vertaal word, beteken: #Ps. 22:2My God, my God, waarom het U My verlaat?
35En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê: Kyk, Hy roep na Elía.
36Toe hardloop een en maak 'n spons vol asyn en sit dit op 'n riet en laat Hom drink; en hy sê: Wag, laat ons sien of Elía kom om Hom af te haal.
37Maar Jesus het met 'n groot stem geroep en die laaste asem uitgeblaas.
38En die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder.
39En toe die hoofman oor honderd wat daar reg voor Hom staan, #Mt. 27:54; Lk. 23:47sien dat Hy so uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas het, sê hy: Waarlik, Hy was die Seun van God.
40En daar was ook vroue wat van ver af dit aanskou het. Onder hulle was Maria Magdaléna ook, en Maria, die moeder van Jakobus, die kleine, en van Joses, en #Mk. 16:1Salóme —
41hulle wat Hom gevolg en Hom gedien het toe Hy in Galiléa was — en baie ander vroue wat saam met Hom opgegaan het na Jerusalem.
Die begrafnis.
(Mt. 27:57-66 en ooreenk. pl.)
42 # Tot vers 47: Mt. 27:57-61; Lk. 23:50-56; Joh. 19:38-42 EN toe dit aand geword het, omdat dit die #Mt. 27:62voorbereiding was, dit is die voorsabbat,
43kom daar 'n vername #Lk. 23:50raadslid, Josef van Arimathéa, #Lk. 2:25wat self ook die koninkryk van God verwag het; en hy waag dit om na Pilatus in te gaan en die liggaam van Jesus te vra.
44En Pilatus was verwonderd dat Hy al dood was, en hy het #Mk. 15:39die hoofman oor honderd geroep en hom gevra of Hy al lank dood was.
45En toe hy dit van die hoofman oor honderd verneem het, het hy die liggaam aan Josef geskenk.
46En hy het linne gekoop, en Hom afgehaal en in die linne toegedraai, en Hom neergelê in 'n graf wat in 'n rots uitgekap was. En hy het 'n steen teen die opening van die graf gerol.
47En Maria Magdaléna en Maria, die moeder van Joses, #Lk. 23:55het gesien waar Hy neergelê word.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

En savoir plus sur Afrikaans 1933/1953