EXODUS 33
AFR53
33
1VERDER het die Here met Moses gespreek: Gaan heen, trek hiervandaan op, jy en die volk wat jy uit Egipteland laat optrek het, na die land wat Ek met 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het, met die woorde: #Gén. 12:7Aan jou nageslag sal Ek dit gee;
2en Ek sal #Ex. 32:34'n engel voor jou uit stuur — #Ex. 13:5en die Kanaäniete, Amoriete, Hetiete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete verdrywe —
3 # Ex. 3:8 na 'n land wat oorloop van melk en heuning; #Vers 15-17want Ek sal in jou midde nie optrek nie, omdat jy 'n hardnekkige volk is; anders sal jy op die weg verteer word.
4Toe die volk hierdie onheilspellende woord hoor, #Núm. 14:39het hulle getreur; #Eség. 24:17,23en niemand het sy versiersels aangesit nie.
5Die Here het naamlik met Moses gespreek: Sê aan die kinders van Israel: Julle is 'n hardnekkige volk; as Ek vir een oomblik in jou midde sou optrek, sou Ek jou vernietig. Maar haal nou jou versiersels van jou af, dan sal Ek weet wat Ek met jou moet doen.
6Toe het die kinders van Israel hulleself beroof van hul versiersels, van die berg Horeb af.
7En Moses het elke keer 'n tent geneem en dit vir hom buitekant die laer opgeslaan, ver van die laer af; #Ex. 29:42,43en hy het dit genoem die tent van samekoms. En elkeen wat die Here #I Kron. 16:10; Ps. 40:17wou raadpleeg, het uitgegaan na die tent van samekoms wat buitekant die laer was.
8En as Moses uitgaan na die tent, staan die hele volk op en gaan elkeen #Núm. 16:27aan die ingang van sy tent staan. Dan kyk hulle Moses agterna tot hy in die tent ingegaan het.
9En as Moses in die tent ingaan, kom #Ex. 13:21die wolkkolom af en gaan by die ingang van die tent staan, en dan spreek Hy met Moses.
10En as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang van die tent, staan die hele volk op en buig, elkeen aan die ingang van sy tent.
11 # Núm. 12:8; Deut. 34:10; Gén. 32:30 Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig soos 'n man met sy vriend spreek. Daarna gaan hy na die laer terug; maar sy dienaar #Ex. 17:9; 24:13; 32:17Josua, 'n jongman, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie.
12Toe het Moses met die Here gespreek: #Ex. 32:34U sê nou wel aan my: Ek moet hierdie volk laat optrek, maar Ú laat my nie weet wie U saam met my sal stuur nie, hoewel U gesê het: Ek ken jou by die naam, en jy het ook genade in my oë gevind.
13As ek dan nou genade in u oë gevind het, #Ps. 25:4; 119:33maak my dan tog u weë bekend, dat ek U kan ken; sodat ek genade in u oë kan vind. En bedink tog dat hierdie nasie #Deut. 9:29; Joël 2:17u volk is.
14En Hy antwoord: #Ex. 40:34; Jes. 63:9Moet Ek self meegaan om jou die #Deut. 3:20; Jos. 21:44; 22:4; 23:1; Ps. 95:11rusplek te verskaf?
15Toe sê hy vir Hom: #Vers 1-3As U nie self meegaan nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek nie.
16Want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in u oë gevind het, ek en u volk? Is dit nie daaraan dat U met ons saamtrek nie? So #I Kon. 8:53sal ons, ek en u volk, onderskeie wees van elke volk wat op die aarde is.
17Toe sê die Here aan Moses: Ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal Ek voldoen; want #Vers 13jy het genade gevind in my oë, en #Vers 12Ek ken jou by die naam.
18Daarop vra hy: Laat my tog u heerlikheid sien.
19Maar Hy antwoord: Ek sal al #Ps. 31:20; Jer. 31:14; Ex. 34:5-7my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die Naam van die Here uitroep; maar #Rom. 9:15Ek sal #Rom. 4:4; 9:16,18genadig wees vir wie Ek genadig wil wees, en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.
20Verder het Hy gesê: Jy kan my aangesig nie sien nie, want #Gén. 32:30; Deut. 5:24; Rigt. 6:22; 13:22; Jes. 6:5; Openb. 1:16,17geen mens kan My sien en bly lewe nie.
21Ook het die Here gesê: Kyk, hier is 'n plek by My waar jy op die rots kan gaan staan.
22En as my heerlikheid verbygaan, sal Ek jou in die skeur van die rots stel en jou met my hand oordek totdat Ek verbygegaan het.
23En as Ek my hand wegneem, sal jy My van agter sien; maar my aangesig kan #Joh. 1:18; I Tim. 6:16; I Joh. 4:12nie gesien word nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

En savoir plus sur Afrikaans 1933/1953