JOHANNES 19
AFR53
19
1TOE neem Pilatus dan vir Jesus en laat Hom gésel.
2En #Tot vers 5: Mt. 27:27-29; Mk. 15:16-18die soldate het 'n kroon van dorings gevleg en dit op sy hoof gesit, en #Joh. 19:5'n purper kleed om Hom gewerp
3en gesê: Wees gegroet, Koning van die Jode! En hulle het Hom in die aangesig geslaan.
4Pilatus gaan toe #Joh. 18:38weer buitentoe en sê vir hulle: Kyk, ek bring Hom vir julle uit buitentoe, sodat julle kan weet dat ek #Joh. 19:6in Hom geen skuld vind nie.
5En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle: Dáár is die mens!
6En toe die owerpriesters en die dienaars Hom sien, skreeu hulle en sê: Kruisig, kruisig Hom! Pilatus sê vir hulle: Neem julle Hom en kruisig Hom, want ek vind geen skuld in Hom nie.
7Die Jode antwoord hom: #Lev. 24:16Ons het 'n wet en volgens ons wet moet Hy sterf, omdat Hy Homself die Seun van God gemaak het.
8En toe Pilatus hierdie woord hoor, het #Mt. 27:19hy nog meer bevrees geword
9en weer in die paleis ingegaan en vir Jesus gesê: Van waar is U? Maar #Joh. 18:38Jesus het hom geen antwoord gegee nie.
10En Pilatus sê vir Hom: Praat U nie met my nie? Weet U nie dat ek mag het om U te kruisig en mag het om U los te laat nie?
11Jesus antwoord: U sou geen mag teen My hê as dit #Rom. 13:1u nie van bo gegee was nie. Daarom #Joh. 18:14het hy wat My aan u oorlewer, groter sonde.
12Hierop het Pilatus probeer om Hom los te laat, maar die Jode het geskreeu en gesê: As u Hom loslaat, is u nie die keiser se vriend nie. #Joh. 18:33,36,37Elkeen wat homself koning maak, kom in verset teen die keiser.
13En toe Pilatus hierdie woord hoor, #Joh. 19:9het hy Jesus buitentoe gebring en op die regterstoel gaan sit in die plek wat Plaveisel genoem word, en in Hebreeus Gábbata.
14En dit was #Mt. 27:62; Joh. 19:31,42; 18:28die voorbereiding vir die pasga en omtrent #Mk. 15:25die sesde uur. Toe sê hy vir die Jode: Dáár is julle Koning!
15Maar hulle skreeu: Neem weg, neem weg, kruisig Hom! Pilatus sê vir hulle: Moet ek julle Koning kruisig? Die owerpriesters antwoord: Ons het geen koning behalwe die keiser nie.
16Toe het hy Hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word. En #Mt. 27:31; Mk. 15:20; Lk. 23:26hulle het Jesus geneem en Hom weggelei.
Die kruisiging.
(Mt. 27:32-56 en ooreenk. pl.)
17EN Hy het #Lk. 14:27sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde Hoofskedelplek, in Hebreeus Gólgota,
18waar hulle Hom gekruisig het en saam met Hom twee ander, een aan elke kant, en Jesus in die middel.
19En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit; en daar was geskrywe: #Mt. 27:37; Mk. 15:26; Lk. 23:38JESUS, DIE NASARÉNER, DIE KONING VAN DIE JODE.
20Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was; en dit was geskrywe in Hebreeus en Grieks en Latyn.
21En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê: Moenie skrywe: Die Koning van die Jode nie; maar dat Hy gesê het: Ek is die Koning van die Jode.
22Pilatus het geantwoord: Wat ek geskryf het, het ek geskrywe.
23 # Mt. 27:35; Mk. 15:24; Lk. 23:34 En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak vier dele, vir elke soldaat 'n deel, en die onderkleed; maar die onderkleed was #Ex. 28:32sonder naat, van bo af in een stuk gewewe.
24En hulle het vir mekaar gesê: Laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wie s'n dit sal wees — sodat die Skrif vervul sou word wat sê: #Ps. 22:19Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen.
25 # Mt. 27:55,56; Mk. 15:40; Lk. 23:49 En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster, Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdaléna.
26En toe Jesus sy moeder sien en die dissipel #Joh. 13:23wat Hy liefgehad het, by haar staan, sê Hy vir sy moeder: #Joh. 2:4Vrou, dáár is u seun!
27Daarop sê Hy vir die dissipel: Dáár is jou moeder! En van daardie uur af het die dissipel haar in sy huis geneem.
28Hierna, omdat Hy geweet het dat alles al volbring was — sodat #Ps. 69:22die Skrif vervul sou word — het Jesus gesê: Ek het dors!
29En daar het 'n kan vol asyn gestaan; en #Mt. 27:48; Mk. 15:36; Lk. 23:36hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring.
30En toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: #Joh. 17:4Dit is volbring! En Hy het sy hoof gebuig en die gees gegee.
31En #Deut. 21:23dat die liggame nie op die sabbat aan die kruis sou bly nie, #Mk. 15:42; Joh. 19:14,42aangesien dit die voorbereiding was — want die dag van #Ex. 12:16daardie sabbat was groot — het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word.
32Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met Hom gekruisig was;
33maar toe hulle by Jesus kom en sien dat Hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie.
34Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek, en dadelik het daar #I Joh. 5:6,8bloed en water uitgekom.
35En hy wat dit gesien het, het dit getuig, en sy getuienis is waaragtig; en #Joh. 21:24hy weet dat hy die waarheid spreek, sodat julle kan glo.
36Want hierdie dinge het gebeur, dat die Skrif vervul sou word: #Ex. 12:46; Núm. 9:12; I Kor. 5:7Geen been van Hom sal gebreek word nie.
37En weer sê 'n ander Skrif: #Sag. 12:10; Openb. 1:7Hulle sal sien in wie hulle gesteek het.
Die begrafnis van Jesus.
(Mt. 27:57 vv. en ooreenk. pl.)
38 # Tot vers 42: Mt. 27:57-61; Mk. 15:42-47; Lk. 23:50-56 EN ná hierdie dinge het Josef van Arimathéa, wat 'n dissipel van Jesus was, maar in die geheim, uit vrees vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. En Pilatus het dit toegelaat. Hy het toe gegaan en die liggaam van Jesus weggeneem.
39En #Joh. 3:1Nikodémus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het, het ook gekom met 'n mengsel van #Ps. 45:9; Mt. 2:11; Mk. 15:23mirre en alewee van omtrent honderd #Joh. 12:3pond gewig.
40En hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit in doeke toegedraai saam met die speserye, soos die gewoonte van die Jode is om te begrawe.
41En daar was op die plek waar Hy gekruisig is, 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf waar nog nooit iemand in neergelê was nie.
42Daar het hulle Jesus toe neergelê weens die #Joh. 19:14,31voorbereiding van die Jode, omdat die graf naby was.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

En savoir plus sur Afrikaans 1933/1953