II KONINGS 20
AFR53
20
Siekte en herstel van Hiskía.
1 # II Kron. 32:24; Tot vers 11: Jes. 38:1-8,21,22 IN dié dae het Hiskía dodelik siek geword; en Jesaja, die seun van Amos, die profeet, het by hom gekom en vir hom gesê: So spreek die Here: Gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie.
2Toe draai hy sy gesig na die muur, en hy het gebid tot die Here en gesê:
3Ag, Here, #Neh. 5:19dink tog daaraan dat ek voor u aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het en #II Kon. 18:3gedoen het wat goed is in u oë. En Hiskía het bitterlik geween.
4En Jesaja het die middelste voorhof nog nie uitgegaan nie of die woord van die Here het tot hom gekom en gesê:
5Draai om en sê vir Hiskía, #I Sam. 9:16; 10:1die vors van my volk: So spreek die Here, die God van jou vader Dawid: #II Kon. 19:20; Ps. 65:3Ek het jou gebed gehoor, Ek het #Ps. 39:13; 56:9jou trane gesien; kyk, Ek sal jou gesond maak; op die derde dag sal jy opgaan na die huis van die Here.
6En Ek sal vyftien jaar by jou dae byvoeg en jou en hierdie stad uit die hand van die koning van Assirië red, en #II Kon. 19:34ook hierdie stad beskut ter wille van My en my kneg Dawid.
7Verder #Jes. 38:21sê Jesaja: Bring 'n vyekoek; en hulle het dit gaan haal en op die sweer gesit, en hy het gesond geword.
8Hiskía het vir Jesaja gevra: #II Kon. 19:29Wat is die teken dat die Here my gesond sal maak, en dat ek op die derde dag sal opgaan na die huis van die Here?
9En Jesaja antwoord: Dit sal vir jou die teken van die kant van die Here wees dat die Here die woord sal volbring wat Hy gespreek het: Moet die skaduwee tien grade vooruit gaan, of moet dit tien grade agteruit gaan?
10Toe sê Jehiskía: Dit is maklik vir die skaduwee om tien grade te daal; nee, maar laat die skaduwee teruggaan, tien grade agteruit.
11En Jesaja, die profeet, het die Here aangeroep, en Hy het die skaduwee op die grade waarlangs dit op die grade van Agas se sonnewyser gedaal het, laat teruggaan, tien grade agteruit.
12 # Tot vers 19: Jes. 39:1-8 In dié tyd het Beródag-Báladan, die seun van Báladan, die koning van Babel, 'n brief en 'n geskenk aan Hiskía gestuur; want hy het gehoor dat Hiskía siek was.
13En Hiskía het na hulle geluister en hulle sy hele skathuis laat sien, die silwer en die goud en die speserye en die kosbare olie en sy wapenhuis en alles wat in sy skatkamers te vinde was; daar was niks in sy huis of in sy hele ryk wat Hiskía hulle nie laat sien het nie.
14Toe kom die profeet Jesaja na koning Hiskía en sê vir hom: Wat het hierdie manne gesê, en waarvandaan het hulle na u gekom? En Hiskía antwoord: Uit 'n ver land het hulle gekom, uit Babel.
15En hy sê: Wat het hulle in u huis gesien? En Hiskía antwoord: Alles wat in my huis is, het hulle gesien; daar is niks in my skatkamers wat ek hulle nie laat sien het nie.
16En Jesaja sê vir Hiskía: Hoor die woord van die Here!
17Kyk, daar kom dae dat alles wat in jou huis is en wat jou vaders tot vandag toe opgehoop het, #II Kon. 24:13; 25:13; Jer. 27:19-22na Babel weggevoer sal word; daar sal niks oorbly nie, sê die Here.
18En van jou seuns wat uit jou sal voortkom, wat jy sal verwek, #II Kon. 24:12sal hulle neem, dat hulle hofdienaars word in die paleis van die koning van Babel.
19Toe sê Hiskía vir Jesaja: #II Kron. 32:25,26Die woord van die Here wat u gespreek het, is goed. Ook sê hy: Waarom dan nie, as daar maar vrede en bestendigheid in my dae sal wees!
20 # II Kron. 32:32 En die verdere geskiedenis van Hiskía en al sy magtige dade, en hoe hy #II Kon. 18:17die dam en die watervoor gemaak en #II Kron. 32:30die water in die stad gebring het, is dit nie beskrywe in die Kroniekboek van die konings van Juda nie?
21En Hiskía het ontslaap met sy vaders, en sy seun Manasse het in sy plek koning geword.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

En savoir plus sur Afrikaans 1933/1953