NgokukaJohane 1
ZUL59

NgokukaJohane 1

1
UbuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu
1 # Gen. 1:1; Joh. 8:58 Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu. 2Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu.
3 # AmaH. 33:6; Kol. 1:16 Konke kwavela ngaye; ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. 4#AmaH. 36:9; Joh. 5:26; 1 Joh. 5:11Ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu; 5#Isaya 60:1; Joh. 8:12ukukhanya kukhanya ebumnyameni, kepha ubumnyama abukwamukelanga.
6Kwavela umuntu ethunyiwe nguNkulunkulu, igama lakhe linguJohane. 7Lowo wezela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya, ukuze bonke bakholwe ngaye. 8Yena wayengesikho ukukhanya, kepha wayengozofakaza ngokukhanya. 9#Math. 4:2; Joh. 9:5Kwakungukukhanya okuqinisileyo okukhanyisa wonke umuntu, okwase kuza ezweni.
10Wayekhona ezweni, izwe lavela ngaye; kepha izwe alimazanga. 11Weza kokwakhe, abakhe abamamukelanga. 12#Rom. 8:15; Gal. 3:26; 1 Joh. 3:1Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe, 13#Joh. 3:3; Jak. 1:18; 1 Pet. 1:23abangazalwanga ngagazi, nantando yenyama, nantando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu.
14 # Kol. 1:19 ULizwi waba yinyama, wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengeyozelwe yedwa kuYise, egcwele umusa neqiniso.
15UJohane wafakaza ngaye, wamemeza wathi: “Nguyena lo ebengisho ngaye ukuthi: ‘Lowo ozayo emva kwami uvelile ngaphambi kwami, ngokuba wayekhona kuqala kunami.’ ” 16#Joh. 3:34; Kol. 2:3,9Ngokuba ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezu komusa. 17#Eks. 20:1; Rom. 10:4Ngokuba umthetho wanikezwa ngoMose, umusa neqiniso kwavela ngoJesu Kristu. 18#Eks. 33:20; Math. 11:27Akakho oke wabona uNkulunkulu; iNdodana ezelwe yodwa esesifubeni sikaYise yiyona embonakalisile.
Ubufakazi bukaJohane
19Lokhu kungubufakazi bukaJohane mhla abaJuda bethuma abapristi namaLevi bephuma eJerusalema ukuba bambuze ukuthi: “Wena ungubani na?” 20#IzE. 13:25Wavuma, kaphikanga, wavuma wathi: “Angisiye uKristu mina.”
21 # Dut. 18:15,18; Mal. 4:5 Bambuza bathi: “Uyini pho? Ungu-Eliya na?”
Wathi: “Angisiye.”
“UngumProfethi na?”
Waphendula wathi: “Qha.”
22Base bethi kuye: “Ungubani na? ukuze sibaphendule abasithumileyo; uzisho ukuthi ungubani na?”
23 # Isaya 40:3 Wathi: “Ngiyizwi lomemeza ehlane, ethi: ‘Lungisani indlela yeNkosi,’ ” njengalokho washo u-Isaya umprofethi.
24Labo ababethunyiwe babevela kubaFarisi. 25Bambuza-ke, bathi kuye: “Pho, ubhapathizelani, uma ungesiye uKristu, no-Eliya, nomProfethi, na?”
26UJohane wabaphendula wathi: “Mina ngibhapathiza ngamanzi; umi phakathi kwenu eningamaziyo: 27yena ozayo emva kwami, omchilo wesicathulo sakhe ngingafanele ukuwuthukulula.”
28Lokho kwenzeka eBethabara ngaphesheya kweJordani, lapho uJohane wayebhapathiza khona.
29 # Isaya 53:7; 1 Kor. 5:7 Ngangomuso wabona uJesu eza kuye, wathi: “Bheka, iWundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. 30Nguye ebengisho ngaye, ngithi: ‘Emva kwami kuza umuntu owavela ngaphambi kwami, ngokuba wayekhona kuqala kunami.’ 31Nami bengingamazi; kodwa ukuze abonakaliswe ku-Israyeli, ngalokho ngizile ngibhapathiza ngamanzi.”
32UJohane wafakaza wathi: “Ngibonile uMoya ehla ezulwini njengejuba, wahlala phezu kwakhe. 33Nami bengingamazi, kodwa owangithuma ukubhapathiza ngamanzi wathi kimi: ‘Lowo oyakubona uMoya ehla ahlale phezu kwakhe, nguyena obhapathiza ngoMoya oNgcwele.’ 34Mina ngibonile, ngafakaza ukuthi: Lo uyiNdodana kaNkulunkulu.”
Abafundi bokuqala
35Ngangomuso futhi wayemi uJohane nababili kubafundi bakhe. 36Ebona uJesu ehamba, wathi: “Bheka, nanto iWundlu likaNkulunkulu.”
37Abafundi ababili bezwa ekhuluma, bamlandela uJesu. 38Khona uJesu waphenduka, wababona belandela, wathi kubo: “Nifunani na?”
Bathi kuye: “Rabi,” okungukuthi ngokuhunyushwa: Mfundisi, “uhlalaphi na?”
39Wathi kubo: “Wozani nibone.” Ngakho-ke beza babona lapho ehlala khona; bahlala naye ngalolo suku; kwakungaba yihora leshumi.
40 # Math. 4:18 Omunye walabo ababili abamuzwa uJohane balandela uJesu wayengu-Andreya umfowabo kaSimoni Petru; 41yena wafumana kuqala umfowabo uSimoni, wathi kuye: “Simfumene uMesiya,” okungukuthi ngokuhunyushwa uKristu.
42 # Mark. 3:16 Wamyisa kuJesu; uJesu wambheka wathi: “Wena unguSimoni kaJona; uzakubizwa ngokuthi uKhefase,” okuhunyushwa ngokuthi uPetru.
43Ngangomuso wayefuna ukuya eGalile, wafumana uFiliphu; uJesu wathi kuye: “Ngilandele.”
44UFiliphu wayengowaseBetsayida, umuzi ka-Andreya noPetru. 45#Gen. 3:15; 2 Sam. 7:12; Isaya 7:14; 9:6; Jer. 23:5UFiliphu wafumana uNathanayeli, wathi kuye: “Simfumene lowo aloba ngaye emthethweni uMose kanye nabaprofethi, uJesu waseNazaretha, indodana kaJosefa.”
46 # Joh. 7:41,52 UNathanayeli wathi kuye: “Kungase kuvele okuhle eNazaretha na?”
UFiliphu wathi kuye: “Woza ubone.”
47UJesu wabona uNathanayeli eza kuye, wathi ngaye: “Bheka, umIsrayeli uqobo okungekho nkohliso kuye.”
48UNathanayeli wathi kuye: “Ungazelaphi na?”
UJesu waphendula, wathi kuye: “Ungakabizwa nguFiliphu, uphansi komkhiwane, ngakubona.”
49UNathanayeli wamphendula wathi: “Rabi, uyiNdodana kaNkulunkulu, uyiNkosi ka-Israyeli.”
50UJesu waphendula, wathi kuye: “Ukholwa ngokuba ngithe kuwe ngakubona uphansi komkhiwane na? Uzakubona okukhulu kunalokho.” 51#Gen. 28:12Wathi kuye: “Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini: Nizakubona izulu livuliwe nezingelosi zikaNkulunkulu zenyuka, zehla phezu kweNdodana yomuntu.”

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


En savoir plus sur IBHAYIBHELI ELINGCWELE