Jon 1
BBR
1
Tok blong God
1Bifo we bifo olgeta, taem we wol ya i no stap yet, i gat wan man i stap we nem blong hem “Tok blong God”. Tok ya, hem i stap wetem God, mo hem tu i God. 2Long taem ya we wol ya i no stap yet, hem i stap wetem God, 3nao taem God i mekem olgeta samting, hem i yusum Tok ya blong mekem. Mo long olgeta samting ya we God i mekem, i no gat wan samting nating we Tok ya i no mekem. 4Long Tok ya i gat laef i stap.#1.4: Narafala rod blong tanem tok ya long las haf blong vas 3 mo fas haf blong vas 4 i olsem. Mo i no gat wan samting nating we Tok ya i no wok long hem. 4 Olgeta samting ya we God i mekem, oli kasem laef long Tok ya. Mo laef blong hem i laet blong ol man. 5Laet ya i stap saen long tudak, mo tudak i no save winim hem.
6 # Mat 3.1; Mak 1.4; Luk 3.1,2 God i sanem wan man i kam, nem blong hem Jon. 7Hem i kam blong tokbaot laet ya long ol man, blong oli save harem tok blong hem, nao oli save bilif long laet ya. 8Man ya, hem i no laet ya, hem i kam blong tokbaot laet ya.
9Tok ya, hem i kam long wol, mo hem i prapa laet we i save givim laet long olgeta man. 10Hem i stap long wol ya we bifo, God i bin yusum hem blong mekem, be ol man blong wol ya oli no save hem. 11Hem i kamtru long stret ples blong hem, be ol man ples blong hem oli no glad long hem, oli no wantem luk hem. 12Be olgeta we oli glad long hem, mo oli bilif long hem, hem i givim raet long olgeta blong oli kam pikinini blong God. 13Be taem olgeta ya oli kam pikinini blong God, hemia i no olsem we pikinini i bon long blad blong papa mo mama blong hem, we man i wantem se i gat pikinini blong hem. Olgeta oli kam pikinini blong God from we hem nomo i wantem olsem. 14Tok ya i kam man, nao i stap wetem yumi, mo hem i stap soemaot we God i lavem yumi tumas, mo i stap mekem i gud tumas long yumi, mo i soemaot tu we God i tru olgeta. Mo mifala i luk bigfala paoa blong hem. Hemia bigfala paoa ya we God we i Papa blong hem i givim long hem, from we hem nomo i stret Pikinini blong God.
15Jon i tokbaot hem, i talem se, “Hemia nao man ya we mi stap tokbaot, we mi talem se, ‘Mi mi kam fastaem, be man ya we i stap kam biaen, hem i hae moa long mi, from we taem mi mi no bon yet, be hem i stap finis.’ ”
16Mo from we hem i stap lavem yumi tumas, oltaem hem i stap mekem i gud tumas long yumi, i stap blesem yumi evriwan. 17Loa* we God i givim, i kamtru long Moses, be fasin ya we God i stap lavem yumi tumas, mo i stap mekem i gud tumas long yumi, mo fasin ya we God i tru olgeta, Jisas Kraes nomo i soemaot long yumi. 18I no gat man we i luk God samtaem. Jisas nomo hem i stret pikinini blong God, mo hem i God. Oltaem hem i stap klosap long Papa blong hem, mo hem nomo i soemaot Papa blong hem long yumi.
Jon Baptaes i talemaot se hem i no Mesaea
(Matiu 3.1-12; Mak 1.1-8; Luk 3.1-18)
19Nao ol lida blong laen* blong Isrel* long Jerusalem* oli sanem sam pris* wetem sam Livaet* blong oli go luk Jon oli askem long hem se, “?Yu yu wanem man?”
20Mo taem oli kam askem long hem, hem i no sem nating, i talemaot stret long olgeta se, “Mi mi no Mesaea* ya.”
21 # Mal 4.5; Dut 18.15,18 Nao olgeta oli askem se, “?Be yu hu? ?Yu Elaeja?”
Be Jon i talem se, “No, mi mi no Elaeja.”
Nao oli askem se, “?Be yu hu? ?Yu yu Profet ya we olgeta bifo oli bin talemaot se bambae i kam?”
Be hem i talem se, “No.”
22Nao oli askem se, “?Be yu yu wanem man? Yu mas talemaot yu long mifala, from we mifala i mas gat tok blong talem long olgeta ya we oli sanem mifala i kam.”
23 # Aes 40.3 Nao Jon i talem long olgeta se, “Mi mi man ya we Profet Aesea i tokbaot longtaem finis, we i talem se, ‘Wan man i stap singaot long draeples, i talem se, “Yufala i stretem rod blong Hae God*, we hem i Masta* blong yumi.” ’ ”
24Nao ol man ya we ol Farisi* oli sanem olgeta i kam, 25oli askem long Jon bakegen se, “?Sipos yu yu no Mesaea, mo yu no Elaeja, mo yu no Profet ya we olgeta bifo oli bin tokbaot, from wanem yu stap mekem baptaes?”
26Nao Jon i talem se, “Mi mi stap mekem baptaes long wota, be long medel blong yufala, i gat wan man i stap, we yufala i no save hem. 27Mi mi kam fastaem, man ya i stap kam biaen, mo mi mi no naf nating blong tekemaot strap blong sandel blong hem.”
28Ol samting ya oli hapen long wan narafala vilej we nem blong hem Betani, we hem i stap long narasaed Jodan Reva, long saed long is, long ples ya we Jon i stap mekem baptaes long hem.
Jisas i olsem smol sipsip blong God
29Long nekis dei, Jon i luk we Jisas i stap wokbaot i kam, nao hem i talem se, “!Olgeta! Man ya, hem i smol sipsip* blong God, we hem bambae i tekemaot sin blong olgeta man long wol. 30Hemia nao man ya we mi stap tokbaot we mi talem se, ‘Mi mi kam fastaem, be wan man i stap kam biaen long mi we hem i hae moa long mi, from we taem mi mi no bon yet, be hem i stap finis.’ 31Taem mi mi kam, mi no save se man ya hem i hu man, be mi kam, mi stap mekem baptaes long wota, blong mi save soemaot man ya long ol laen blong Isrel.”
32-33Jon i talemaot bakegen se, “God i sanem mi blong mi mekem baptaes long wota, mo taem mi mi kam, mi no save se hem nao man ya. Be God i talemaot long mi se, ‘Bambae yu save luk Tabu Spirit i kamdaon, i stap long wan man. Man ya nao bambae i mekem baptaes long Tabu Spirit.’ Nao biaen, mi luk we Tabu Spirit i aot long heven, i kamdaon olsem wan sotleg*, i kam sidaon long hem. 34Nao mi mi luk samting ya, mo mi talemaot se man ya, hem i Pikinini blong God.”
Jisas i singaot ol fas man blong hem
35Nao long nekis dei, Jon i stap long sem ples bakegen wetem tu man blong hem. 36Nao Jisas i wokbaot, i pas long ples ya, mo taem Jon i luk hem, hem i talem se, “!Olgeta! !Man ya i smol sipsip* blong God ya!”
37Nao taem tufala man ya blong hem i harem tok ya, tufala i girap, tufala i biaen long Jisas. 38Nao Jisas i lukraon, i luk we tufala ya i stap kam biaen long hem, mo hem i talem se, “?Ei, yutufala i lukaot wanem?”
Nao tufala i talem se, “?Rabae, yu yu stap long weples?” (Tok ya “Rabae” i min se “Tija”.)
39Nao Jisas i talem se, “Yutufala i kam luk.” Nao tufala i biaen long hem, tufala i go luk ples we hem i stap long hem. Hemia i samting olsem fo klok long aftenun, nao tufala i stap wetem hem gogo i tudak.
40Wan long tufala man ya, nem blong hem Andru, we hem i brata blong Saemon Pita. 41Nao wantaem nomo, hem i go faenem brata ya blong hem, mo i talem long hem se, “Ei, mifala i faenem Mesaea* finis.” (Tok ya “Mesaea”, we long lanwis blong ol man Gris oli talem se “Kraes”, hem i min se “Man we God i promes blong sanem hem i kam blong sevem ol man”.) 42Nao hem i tekem Saemon i kam long Jisas.
Jisas i luk stret long hem, nao i talem se, “Yu yu Saemon, pikinini blong Jon. Be bambae nem blong yu Kefas.” (Nem ya “Kefas”, we i olsem “Pita”, hem i min se “Ston”.)
Jisas i singaot Filip mo Nataniel
43Long nekis dei, Jisas i wantem go long Galili*, mo taem hem i luk Filip, hem i talem long hem se, “Yu kam, yu biaen long mi, yu man blong mi.”
44Filip ya, hem i man Betsaeda, ples blong Andru mo Pita. 45Nao hem i go luk Nataniel, i talem long hem se, “Mifala i faenem man ya we bifo Moses i bin raetem ol tok we i tokbaot hem long buk* blong Loa*. Ol profet bifo tu oli bin raetemdaon tok we i tokbaot hem. Hem i man Nasaret, i pikinini blong Josef, nem blong hem Jisas.”
46Be Nataniel i talem se, “?Wanem? ?Yu ting se wan gudfala samting i save kamaot long Nasaret?”
Filip i talem se, “Ale, yu kam traem luk.”
47Taem Jisas i luk we Nataniel i stap wokbaot i kam, hem i talem se, “!Olgeta! !Man ya i wan prapa laen blong Isrel* ya! !Hem i no save giaman!”
48Nao Nataniel i askem long Jisas se, “?Yu yu save mi olsem wanem?”
Jisas i talem long hem se, “Taem yu yu stap aninit long figtri* ya, we Filip i no singaot yu yet, be mi mi luk yu finis.”
49Nao Nataniel i talem se, “!Tija! !Yu yu Pikinini blong God! !Yu yu King* blong ol laen blong Isrel!”
50Jisas i talem long hem se, “?Yu yu bilif from we mi talem se, ‘Mi mi luk yu finis, taem we yu stap aninit long figtri ya’? Bambae yu yu save luk ol samting we oli strong moa long hemia.” 51#Jen 28.12Mo hem i talem se, “Tru mi talem long yufala, bambae yufala i save luk we skae i open, mo ol enjel blong God oli stap go antap long heven, oli stap kamdaon long mi, mi Pikinini blong Man.”

Bislama Revised Bible © Bible Society of the South Pacific, 2012.

En savoir plus sur Baebol Long Bislama