Génesis 2
XTNNTPLUS
2
1Yun te ni ndiꞌi ni saꞌa ya ñuyiu vi andivi vi ndiꞌi ja oo nui. 2Te ni xndiꞌi Dios tniuu ni saꞌa ya kiuu kuu iñu, guaa kiuu kuu uja ni ndatatu ya jin ndiꞌi ja ni saꞌa ya. 3Te ni saꞌa vii ni saꞌa vaꞌa Dios kiuu kuu uja, guaa ni kaꞌan ya ja kiuu ii kuu, chi kiuu yun ni ndatatu ya jin ndiꞌi ja ni saꞌa ya ja oo ñuyiu.
Ndajiokuiin ndakani naxa ni jinkoo ñuyiu
4Yaꞌa kuu yoꞌo ñuyiu vi andivi nuu ni jinkoi, te kiuu yaꞌa ni saꞌa Jitoꞌo Dios ñuyiu jin andivi. 5Su chiaꞌan ka saꞌun na in yutnu nana ni ja tu na ndee jite ni in yuku, chi chiaꞌan ka ja skuun Jitoꞌo Dios sau nuu ñuꞌu, ni tu na in tee ni oo ja kutu nuu ñuꞌu. 6Chi suaꞌa ni ni onana yoko nuu ñuꞌu, te ni ojinkoo yuyu ja ni ojoso nii nii nuu ñuꞌu. 7Yun te ni kiꞌin Jitoꞌo Dios ñuyaka ñuꞌu, te ni saꞌa ya teyii. Ni tiutachi ya xtnii de, te ni niꞌi de ja ni kuu ndakuaan tachi de, te ni kuu de in teyii teku ñuyiu. 8Te ni skute Jitoꞌo Dios yutnu kuii nuu nani Edén ichi kana nikandii, te yun ni jinsiaꞌa ya teyii ni saꞌa ya. 9Te saꞌa Jitoꞌo Dios ja ni ka jite ndinuu nuu yutnu kuun javixin tnu, te luu ndevaꞌa ka naꞌa kiti vixin yun, te oo guaꞌa ti ja kaa de. Te suni maꞌñu sagua ni skute Dios in yutnu taa ja kotekuo vi yutnu ja skuni ña javaꞌa vi jakueꞌe.
10Te Edén yun ni taꞌu in yute ja kuꞌñu ndiꞌi yutnu kuii yun, te yun teꞌnde tnaꞌa kuun nuu yute yun. 11Te in yute xtnañuꞌu nani Pisón ja ni jionduu nii ñuu nani Havila nuu oo oro. 12Te oro oo ñuu yun, chi ja guaꞌa ndevaꞌa kuu vi suni oo tatna xiko asin nani bedelio vi yuu vii ndevaꞌa nani ónice. 13Te yute kuu uu nani Gihón. Yute yaꞌa jionduu nii ñuu nani Cus. 14Te yute kuu uni nani Tigris. Te suu kuu ja yaꞌa ichi kana nikandii ñuu nani Asiria. Te yute kuu kuun nani Éufrates.
15Te ni jinsiaꞌa ña Jitoꞌo Dios jin teyii nuu ni skute ya yutnu kuii nuu nani Edén ja na koxtaya de nduꞌu tnu vi na koto de tnu. 16Te tatnuni Jitoꞌo Dios nuu de, te jiñaꞌa ya:
―Ndiꞌi javixin kuun nuu yutnu kuii jian kuu kaa ron. 17Su javixin kuun yutnu skuni ña javaꞌa vi jakueꞌe ma kuu kaa ron, chi kiuu na kaa ron javixin tnu, te vi jandaa kaꞌan rin ja kuu ron ―jiñaꞌa ya.
18Te ni kaꞌan tuku Jitoꞌo Dios:
―Masu guaꞌa kuu ja koo maintnoꞌo teyii, te na saꞌa rin in ja kuu kochituu tnaꞌa jin de.
19Jitoꞌo Dios ni saꞌa nuu ñuꞌu yaꞌa ndiꞌi kiti yuku vi kiti ndagua andivi, te ni jinsiaꞌa ya ti nuu Adán nagua ja na kondiaꞌa de ti, te na nduku de nagua vi konani ti. Te ndiꞌi naxa ni xnani Adán ti, te vi saa ni kendoo ja ka nani ti. 20Te ni nduku Adán sivi ndiꞌi kiti yuku vi kiti ndagua andivi vi kiti tata. Su maa de, chi tu na in kuu chituu tnaꞌa inuu jin de. 21Yun te ni saꞌa Jitoꞌo Dios ja ni kixin naa ndevaꞌa Adán, te nini kixin de, te ni tau ya in yiki yika de, te ni ndakasi ya jin kuñu nuu ni tau ya yiki yun. 22Te vi jin yiki yika maa de yun ni tnii Jitoꞌo Dios, te ni saꞌa ya in ñasiꞌi, te ni jiñaꞌa ya nuu de ja vi kokuu nduu jin de. 23Te nuu ni jini ña Adán, te jiñaꞌa de:
―Vitna te maa ron kuu yiki rin jin kuñu rin, te ñasiꞌi konani ron, chi nuu yiki kuñu teyii ni tau ña ia Dios.
24Te yun guaa xndoo teyii tata de vi nana de, te nitnaꞌa de jin ñasiꞌi de, te ndi nduu de jin ña ka kuu invaa ni ka ñayiu. 25Te nduu Adán jin ñasiꞌi de ni ka oo vichi, su tu ni ka okuu kanoo de.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

En savoir plus sur El Nuevo Testamento y unos libros del Antiguo Testamento