Logo YouVersion
Îcone de recherche

Matie 1

1
‑Yusu 'Klɩsʋ a 'baɩnʋ
(Luku 3.23-38)
1'Crɩɛn ‑bʋ, ‑Yusu 'Klɩsʋ a ‑tɩ ɛ nɛ ‑mɔ lɛ. ‑Yusu 'Klɩsʋ a 'mʋ, ɛ mɔ bodɩɔ Dafidɩ a 'yonʋ a 'yu a 'Yu ꞊nɩɔ. Dafidɩ a 'mʋ, ɛ mɔ la Abrahamʋ a 'yonʋ a 'yu a 'yu ꞊nɩɔ ‑wɛ.
2Abrahamʋ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ kɔ Yisakɩ,
Yisakɩ 'ɛ kɔ Sakɔbʋ,
Sakɔbʋ 'ɛ kɔ Juda kɔ 'a 'dɩayɩnʋ 'hʋɛn‑,
3Juda kɔ Tama 'hʋɛn‑, 'ʋ kɔ Falɛsɩ kɔ Sala,
Falɛsɩ 'ɛ kɔ Ɛsrɔmʋ,
Ɛsrɔmʋ 'ɛ kɔ Alamʋ,
4Alamʋ 'ɛ kɔ Aminada,
Aminada 'ɛ kɔ Naasɔ,
Naasɔ 'ɛ kɔ Sala,
5Sala kɔ Rahabʋ 'hʋɛn‑ 'ʋ kɔ Bʋasɩ,
Bʋasɩ kɔ Rutɩ 'hʋɛn‑ 'ʋ kɔ Jobɛdɩ,
Jobɛdɩ 'ɛ kɔ Yisai,
6Yisai 'ɛ kɔ Dafidɩ,
Dafidɩ kɔ Uyri a nʋgba 'hʋɛn‑, 'ʋ kɔ Salomɔ,
7Salomɔ 'ɛ kɔ Rʋbʋamʋ,
Rʋbʋamʋ 'ɛ kɔ Abia,
Abia 'ɛ kɔ Asafʋ,
8Asafʋ 'ɛ kɔ Sosafatɩ,
Sosafatɩ 'ɛ kɔ Solamʋ,
Solamʋ 'ɛ kɔ Osiasɩ,
9Osiasɩ 'ɛ kɔ Sʋatamʋ,
Sʋatamʋ 'ɛ kɔ Akasɩ,
Akasɩ 'ɛ kɔ Esekiasɩ,
10Esekiasɩ 'ɛ kɔ Manase,
Manase 'ɛ kɔ Amɔ,
Amɔ 'ɛ kɔ Sosiasɩ,
11Sosiasɩ 'ɛ kɔ Yekonia kɔ 'a 'dɩayɩnʋ 'hʋɛn‑.
Ti a 'mʋ 'yri, ‑ɛ ‑bɩ tʋ klɔ la Yisraɛkʋɛ nɩ, 'ʋ gba la 'lɩ ꞊nʋ Babilɔnɩblʋgba 'kwli. 12‑Tɛ ʋ gba ꞊nʋ, ‑ɛ ‑bɩ
Yekonia kɔ Salatiɛlɩ,
Salatiɛlɩ 'ɛ kɔ Solobabɛlɩ,
13Solobabɛlɩ 'ɛ kɔ Abiudɩ,
Abiudɩ 'ɛ kɔ Eliakimʋ,
Eliakimʋ 'ɛ kɔ Asɔ,
14Asɔ 'ɛ kɔ Sadɔkɩ,
Sadɔkɩ 'ɛ kɔ Akimʋ,
Akimʋ 'ɛ kɔ Eliudɩ,
15Eliudɩ 'ɛ kɔ Ɛlɩasa,
Ɛlɩasa 'ɛ kɔ Mata,
Mata 'ɛ kɔ Sakɔbʋ,
Sakɔbʋ 'ɛ kɔ Sosɛfʋ.
Sosɛfʋ, ɛ nɔ‑ mɔ Mari a nyɩbɩʋ, Mari a 'mʋ, ɛ nɔ‑ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ a 'dii. 16‑Yusu a 'mʋ, ɛ nɔ‑ mɔ Wanyɔ ‑mʋ', Nyɩsʋa pʋ la lɛ, ɛ di la ‑a mʋ yɩ ya.
17Kʋɛ 'lɩ Abrahamʋ ‑mɔ bʋ, ‑bʋ yɛ bodɩɔ Dafidɩ kɩ, ‑tonyibli a ꞊hrɩn nɩ ‑pu ꞊tu 'ʋ ‑hɛn, nʋ‑ nɩ 'ʋ 'waa ‑gbati. Kʋɛ 'lɩ Dafidɩ ‑mɔ bʋ, ‑bʋ yɛ ti ‑mʋ' ‑kɔ 'yri ʋ gba la 'lɩ Yisraɛkʋɛ Babilɔnɩblʋgba 'kwli, ‑tonyibli a ꞊hrɩn nɩ ‑pu ꞊tu 'ʋ ‑hɛn, ʋ nʋ‑ nɩ 'ʋ 'waa ‑gbati. Ɛ kɔ, kʋɛ 'lɩ ti a 'mʋ 'yie bʋ, ‑bʋ yɛ ‑Yusu a kʋkɔti kɩ, ‑tonyibli a ꞊hrɩn nɩ ‑pu ꞊tu 'ʋ ‑hɛn, ʋ nʋ‑ nɩ 'ʋ 'waa ‑gbati.
‑Tɛ ‑mʋ', ʋ nu la ‑Yusu 'Klɩsʋ a kʋkɔ
(Luku 2.1-7)
18‑Tɛ ‑mʋ', ʋ nu la ‑Yusu 'Klɩsʋ a kʋkɔ, ɛ nɔ‑ ‑bʋ: 'A 'dii Mari a 'mʋ, Sosɛfʋ, ɛ nɔ‑ di la꞊a kɔ, kɛɛ ʋ 'yɛ la 'blɩ nɩ pʋɛ, 'ɛ nɩ la 'kwli, 'kɩ 'lɩ Nyɩsʋa a ‑Hihiu* a 'klɩ 'kwli. 19Sosɛfʋ a 'mʋ, ‑ɛ di la꞊a kɔ, 'a 'yrinaabʋɩ 'sii la 'ʋ yɩ, 'kɩ 'ʋ Nyɩsʋa ye'. Ɛ nɔ‑ nu꞊o, 'kɩ ɛ 'yɛ nɩ ‑hʋa bʋ yɛɛ la Mari ‑tɩ, 'kɩ 'ʋ nyibli ye', ‑ɛ di꞊e nu, Mari a 'mʋ, 'a 'nyrɛ 'nɩ ꞊ha yɩ nyre. Ɛ nɔ‑ nu꞊o, 'ɛ pʋ la 'lɩ꞊ɩ 'lɩ, ‑ɛ mɔ, nyiblo ꞊dʋ 'nɩ 'wɩɩn la 'lɩ, 'bʋ mɔ, 'bʋ yɩ la Mari bʋ nɩ tɛ. 20Bʋ yɩ la 'lu lɛ nɩ ‑hie, ‑ɛ ‑bɩ Nyɩsʋa a lɛlenyɔ 'hrɩɩ la꞊a yɩ, 'kɩ 'lɩ yanie 'kwli, ɛ wɛn: «Sosɛfʋ o, Dafidɩ a 'yu a 'yu, Mari bʋ ‑hɛ ‑na nʋgba, 'a hʋannʋ 'nɩ 'nuo 'lɩ ‑mʋ, ‑kɔtɩ Nyɩsʋa a ‑Hihiu a 'klɩ, ɛ nɔ‑ nu꞊o, 'ɛ nɩ 'kwli. 21Ɛ di kɔ 'yu nyɩbɛhɩan. 'Yu a 'mʋ, ꞊tue ꞊nɛ ‑Yusunyrɛ, ‑ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ Wanyɔ, ‑ɛ nu꞊o, ɛ nɔ‑ di Nyɩsʋa a dakɔ wa, 'kɩ 'ʋ 'waa dɛ 'kuku a ‑ta'.» 22‑Tɩ ‑mʋ', Nyɩsʋa lee la 'a winwlɔn‑hanyɔ*, ɛ nyre 'ʋ nɩ. ‑Tɩ a 'mʋ, ɛ nɔ‑ ‑bʋ:
23«Nʋgba ‑mʋ', ‑ɛ 'yɩ nyɩbɛdɛ ‑yi,
ɛ nɔ‑ di 'kwli nɩ,
ɛ 'mʋ 'yu nyɩbɛhɩan kɔ.
'A 'nyrɛ di mɔ Emanuɛ,
‑ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, Nyɩsʋa nɩ 'ʋ ‑a mʋ ‑mɔ.»
24‑Tɛ Sosɛfʋ 'du la ye', ‑ɛ ‑bɩ dɛ a 'mʋ, Nyɩsʋa a lɛlenyɔ lee la꞊a, ɛ ꞊tuu la 'ʋ꞊ʋ nɩ, 'ɛ kɔ la Mari. 25Kɛɛ, ɛ kɔ꞊ɔ 'hʋɛn‑, ʋ 'yɩ la bʋɩ na yɩ ‑pʋ, Mari 'ɛ kɔ la 'yu nyɩbɛhɩan a 'mʋ, Sosɛfʋ 'ɛ ꞊tue la꞊a ‑Yusunyrɛ.

YouVersion utilise des cookies pour personnaliser votre expérience. En utilisant notre site Web, vous acceptez l'utilisation des cookies comme décrit dans notre Politique de confidentialité