Создавање 1:4

Создавање 1:4 MK2006

И Бог виде дека светлината е нешто добро; и ја оддели Бог светлината од темнината.
MK2006: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (66 книги)
Partager