Создавање 1:10

Создавање 1:10 MK2006

Копното Бог го нарече земја, а собраните води ги нарече – мориња; и виде Бог дека тоа е добро.
MK2006: Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (66 книги)
Partager