Evankeliumi Luukkaan mukaan 3
FB92

Evankeliumi Luukkaan mukaan 3

3
Jeesus valmistautuu tehtäväänsä
3:1—4:13
Johannes Kastaja
1 # Matt. 3:1–12; Mark. 1:1–8; Joh. 1:19–28 Keisari Tiberiuksen viidentenätoista hallitusvuotena, siihen aikaan kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana, kun neljännesruhtinaina hallitsivat Galileassa Herodes#3:1 Ks. selitystä Matt. 14:1., Itureassa ja Trakonitiksen maassa hänen veljensä Filippos ja Abilenessa Lysanias 2#Joh. 11:49, 18:13; Ap. t. 4:6ja kun ylipappeina olivat Hannas ja Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, joka eli autiomaassa. 3#Matt. 3:2+Niin hän lähti liikkeelle ja kulki kaikkialla Jordanin seudulla saarnaten ja kehottaen ihmisiä kääntymään ja ottamaan kasteen, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. 4#Jes. 40:3–5Tapahtui niin kuin on kirjoitettuna profeetta Jesajan kirjassa:
– Ääni huutaa autiomaassa:
»Raivatkaa Herralle tie,
tasoittakaa hänelle polut!
5 # Luuk. 1:76; Joh. 1:23 Kaikki rotkot täytettäköön,
kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon,
tulkoot mutkat suoriksi,
louhikot tasaisiksi teiksi!
6 # Ps. 98:2,3; Jes. 52:10; Luuk. 2:31; Tit. 2:13 Kaikki saavat nähdä Jumalan pelastustyön.»
7 # Matt. 3:7+ Kun ihmisiä tuli joukoittain kastettavaksi, Johannes sanoi heille: »Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? 8#Joh. 8:39Tehkää hedelmiä, joissa kääntymyksenne näkyy! Älkää ruvetko ajattelemaan: ’Olemmehan me Abrahamin lapsia.’ Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. 9#Matt. 3:10+Nyt on jo kirves pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.»
10Ihmiset kysyivät häneltä: »Mitä meidän sitten tulee tehdä?» 11#Matt. 25:35,36+Hän vastasi heille: »Jolla on kaksi paitaa, antakoon toisen sille, jolla ei ole yhtään. Jolla on ruokaa, tehköön samoin.» 12#Luuk. 7:29Myös publikaaneja#3:12 Ks. selitystä Matt. 5:46. tuli kastettavaksi, ja he kysyivät Johannekselta: »Opettaja, mitä meidän tulee tehdä?» 13Hän sanoi heille: »Älkää vaatiko enempää kuin on säädetty.» 14#3. Moos. 19:13Sotilaatkin kysyivät häneltä: »Entä me, mitä meidän tulee tehdä?» Hän sanoi heille: »Älkää ryöstäkö älkääkä kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaanne.»
15Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias#3:15 Ks. selitystä Matt. 2:4.. 16#Matt. 3:11+He saivat Johannekselta vastauksen: »Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 17#Matt. 3:12+Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu.»
18 # Luuk. 4:18,43 Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. 19#Matt. 14:3,4; Mark. 6:17,18Mutta kun hän nuhteli neljännesruhtinas Herodesta tämän veljen vaimon Herodiaan tähden ja moitti häntä myös muista pahoista teoista, 20Herodes teki vielä senkin, että telkesi Johanneksen vankilaan.
Jeesuksen kaste
21 # Matt. 3:13–17; Mark. 1:9–11; Joh. 1:29–34 # Luuk. 5:16, 6:12, 9:18,28, 11:1, 18:1, 22:32 Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan 22#Matt. 3:17+ja Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni: »Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt.»
Jeesuksen sukuluettelo
23 # Matt. 1:1–17 # Luuk. 4:22; Joh. 6:42 Jeesus oli noin kolmenkymmenen vuoden ikäinen aloittaessaan työnsä. Hän oli – näin luultiin – Joosefin poika. Joosefin isä oli Eeli, 24tämän isä Mattat, tämän Leevi, tämän Melki, tämän Jannai, tämän Joosef, 25tämän Mattitja, tämän Amos, tämän Nahum, tämän Hesli, tämän Naggai, 26tämän Mahat, tämän Mattitja, tämän Simei, tämän Josek, tämän Joda, 27#1. Aik. 3:17; Esra 3:2tämän Johanan, tämän Resa, tämän Serubbabel, tämän Sealtiel, tämän Ner, 28tämän Melki, tämän Addi, tämän Kosam, tämän Elmadam, tämän Er, 29tämän Joosua#3:29 Tämän juutalaisen nimen (Ješua) kreikkalainen muoto on Jeesus., tämän Elieser, tämän Jorim, tämän Mattat, tämän Leevi, 30tämän Simeon, tämän Juuda, tämän Joosef, tämän Jonam, tämän Eljakim, 31#Ruut 4:18–22; 1. Aik. 2:9–15tämän Melea, tämän Menna, tämän Mattata, tämän Natan, tämän Daavid, 32tämän Iisai, tämän Obed, tämän Boas, tämän Salma, tämän Nahson, 33tämän Amminadab, tämän Admin, tämän Arni, tämän Hesron, tämän Peres, tämän Juuda, 34#1. Moos. 11:10–26; 1. Aik. 1:24–27tämän Jaakob, tämän Iisak, tämän Abraham, tämän Terah, tämän Nahor, 35tämän Serug, tämän Reu, tämän Peleg, tämän Eber, tämän Salma, 36#1. Moos. 5:1–32; 1. Aik. 1:1–4tämän Kenan, tämän Arpaksad, tämän Seem, tämän Nooa, tämän Lemek, 37tämän Metuselah, tämän Henok, tämän Jered, tämän Mahalalel, tämän Kenan, 38#Ap. t. 17:29tämän Enos, tämän Set, tämän Aadam, tämän Jumala.

Copyright Kirkon keskusrahasto (Ev. Lutheran Church of Finland), 1992, 2007


Lisätietoja käännöksestä Kirkkoraamattu 1992