Genesis 1
KD
1
Din Namarsuaan Diyos Sin Am-in Ay Wada
1Sin damodamo, pinarsuan Diyos din daga ya am-in din wada ed daya. 2Asi et din daga ay nay yan baken naolnos dowan iwed abe di maila, tan mabolinget ya nalilim-otan si napigsa ay dalloyon. Ngem wadas di din Ispiriton Diyos#1:2 Di dowa abe ay kaiologan nina sin Hebreo et: panakabalin Diyos ono dagem ay napon Diyos. ay mangil-ila.
3Idi siya di, inbilin Diyos ay pomat-a, et pinmat-a. 4Idi inila na ay napat-a, napnek sisya. Pag nan pansianen din napat-a ya din mabolinget. 5Nginadanana din napat-a si kaagawan ya din mabolinget si labi. Idi nakdeng pay din labi et kasin mapat-a, say damo ay agew.
6Asi kanan Diyos, “Mawada di mangodwa sin danom ta maitken din danom ay wada ed kayang sin danom ay wada sin daga.” 7-8Et natongpal, tan inamag na din nginadananas daya ay maikasinan din danom ed kayang sin danom ed dallem.#1:7-8 Din pannemnem di Judio sin timpon di Daan ay Tolag et wada di kanan da en daya ay kad-an di liboo, agew, bowan ya talaw. Wada abey nasisinop ay danom ay kaman baybay sin ngato na ay say kapoan di odan. Ilaen abe sin Genesis 7:11 ya Salmo 104:3 ya 148:4. Idi nakdeng kasin din labi yan kasin mapat-a, say maikadwa ay agew.
9Pag ibilin Diyos ay maolnong din danom ay wada sin labaw di daga ta mabonsian din lota, et natongpal. 10Din lota ay sana, say nginadananas daga, ya din naolnong ay danom, nginadananas baybay. Et napnek sisya sin nangilaanas di.
11Asi na pag ibilin ay mawada amin ay kalasin di gomabay isnan lota, ay kaman din natnateng ya din kakaiw, din manlames ya din waday bin-i na. 12Ginmabay da tet-ewa, et napnek si Diyos sin nangilaana. 13Makdeng pay din labi yan kasin mapat-a, say maikatlo ay agew.
14Nankali si Diyos kasin yan kanana, “Mawada di silsilaw ed daya ta say maikasin din kaagawan ya labi ya ta mailasin abe di agew ya tawen ya siya abe din deam ya tiyagew 15ya ta wada abey maninggaw sin daga.” Et natongpal. 16Nan-amag si Diyos si doway napigsa ay silaw. Din kapigsaan, siya di din agew, et say mansey-ang sin kaagawan, yan din maikadwa pay et din bowan ay say maningtinggaw sin labi. Inamag na abe din tatalaw. 17In-amag na am-in dana ed daya ta tinggawan da din daga 18sin kaagawan ya siya abe sin labi ta say maikasin din mapat-a ya din mabolinget. Et napnek sin nangilaana. 19Makdeng pay din labi yan kasin mapat-a, say maikap-at ay agew.
20Asi pag kanan Diyos, “Mawada di am-in ay kalasin di matago sin baybay ya din mantaytayaw abe ed daya.” 21Et say namarsuaan Diyos sin am-in ay kalasin di nigay ya odom ay manbeey sin baybay, pati din dadakke ya kaeegyat, ya am-in abe ay kalasin di titit ed daya. Idi inila na din pinarsua na ay sana, napnek sisya. 22Binindisyonanas daida ay mangwani, “Man-ganak kayo ta omad-ado kayo sin baybay ya sin daga.” 23Makdeng pay din labi yan kasin mapat-a, say maikalima ay agew.
24Pag kanan Diyos en mawada di am-in ay kalasin di parsua isnan lota, din matalaken ya atap ay animal, din mankodkodap ya manbodbodos, et natongpal. 25Inamag Diyos daida am-in, yan napnek sin nangilaana.
26Pag nan kanan, “Manparsua takos ipogaw ay kaman si datako ta say daida di makaoway sinan lobong ya din am-in ay parsua ay wadas na.” 27Et pinarsuan Diyos di ipogaw ay lalaki ya babai, yan kaman sisya met laeng di iso da. 28Binindisyonanas daida ay mangwani, “Man-ganak kayo ta omad-ado kayo ta mapno nan lobong. Makaoway kayo abe sin nigay ya titit ya amin abe ay parsua sinan labaw di daga. 29Din lames di kakaiw ya odom ay mais-is-ek et idawat ko en dakayo ta say kanen yo. 30Din kanen aben di titit ya am-in ay parsua ay mantee sin daga et din am-in ay kalasin di maata ay gomabay.” Et natongpal. 31Inilan Diyos am-in di pinarsua na yan napnenapnek sisya tan maptemapteng. Makdeng pay din labi yan kasin mapat-a, say maikan-em ay agew.