2 Makani 31
IBBAIB63
31
Bantu mbubakajaya zikozyano akuleta zipo
1 # 2 Bam 18:4; 2 Mak 13:14 Lino aya makani oonse naakamana, ba-Israyeli boonse ibakajanwa muminzi ya-Inda bakainka kuyoomwaya zipaililo. Bakagonka zisamu akumwaya zikombelo zyakuzilundu azipaililo zyoonse mucisi coonse ca-Juda aca-Benjamini aca-Efraimu aca-Manase, mane lumwi bakazimana. Mpawo bana boonse ba-Israyeli bakapiluka, umwi aumwi kumaanda aakwe, kuminzi yabo.
2 # 1 Mak 23:6,30,31 Nkabela Hezekiya wakabamba inkamu zyabapaizi azyaba-Levi. Bakaabwa munkamu, umwi aumwi mbuli milimo yakwe; bapaizi aba-Levi bakabikwa kuti balete zipaizyo azituuzyo zyakutontozya, kumana milimo akulumba akutembaula mumilyango yamalabba aa-Jehova. 3#My 28:1; 29:1Alimwi wakabamba caabilo cambono zyamwami ncaakabikila zipaizyo, nkukuti zipaizyo zyacifumo azyamangolezya, azipaizyo zyabuzuba bwa-Sabata azyamwezi mupya azyamapobwe, mbubonya mbukulembedwe mumulao wa-Jehova. 4#My 18:8; Neh 13:10; 1 Kor 9:13; Mal 2:7Nkabela wakaambila bantu ibakakede mu-Jerusalemu kuti bape bapaizi aba-Levi caabilo, kuti baliyumye mumulao wa-Jehova. 5#Kul 22:29; 23:19; Lev 25:23; My 18:12; Neh 13:12; Tus 3:9; Ezk 20:40; 44:30; 1 Kor 15:20; Jak 1:18Lino ijwi eli nilyakamvwigwa bana ba-Israyeli bakaleta zintu zinji, kabalwebalwe kamaila awaini amafuta abuci amicelo yoonse yamyuunda. Bakaleta cipanzi cakumi cazintu zyoonse mane zyakavula. 6#Lev 27:30; Dt 14:28Abana ba-Israyeli aba-Juda ibakakede muminzi ya-Juda, abalo bakaleta cipanzi cakumi caŋombe acambelele, acipanzi cakumi cazintu zisalala izyakasalazigwa kuli-Jehova Leza wabo. Bakazileta akuzitula milwi milwi. 7Bakatalika kucita milwi mumwezi watatu, elyo bakamana mumwezi wamusanu aibili. 8#Matl 14:19; Dt 33:29; 2 Sam 6:18; 1 Bam 8:55,56; 2 Mak 6:3; Int 33:12; 144:15Lino Hezekiya abapati bacisi nibakasika akubona milwi, bakatembaula Jehova abantu bakwe baIsrayeli. 9Mpoonya awo Hezekiya wakabuzya bapaizi aba-Levi makani aamilwi. 10#Hag 2:19; Mal 3:10Nkabela Azariya mupaizi silutwe waluzubo lwa-Zadoki wakamuvwiila kuti, Kuzwa kuciindi eco bantu nibakatalika kuleta zipo kuŋanda ya-Jehova twakuta kulya mane twaleka, nkaambo Jehova wapa bantu bakwe coolwe, lino zintu ezi zinji nzenzizyo zisyeede,
11Elyo Hezekiya wakalailila kuti babambe ziyobwedo muŋanda yaJehova, Nkabela bakazibamba, 12#Neh 13:13banjizya mulinzizyo zituuzyo acipanzi cakumi cazintu zisalala, Bakacita cakusyomeka. Silutwe wabo kali Kononiya mu-Levi, awabili kali Simei munyina. 13Abalo Jeili a-Azaziya a-­Nahati a-Asahaeli a-Jerimoti a-Jozabadi a-Elieli a-Ismakiya a-Mahati a-Benaya, boonse bakali basilutwe mumaanza aa-Kononiya a-Simei munyina, mbubakalailila mwami Hezekiya a-Azariya silutwe waganda ya-Leza. 14Nkabela Kore mwana wa-Yimna mu-Levi, sikulindila mulyango wakujwe, nguwakali kulanga zipo zya-Leza. Wakali kwaaba zipaizyo zya-Jehova azintu zisalalisya. 15#Jos 21:9; 1 Mak 9:22Akunsi lyakwe kali Edeni, a-Minjamini, a-Jeshua, a-Semaya, a-Amariya, a-Sekaniya, muminzi yabapaizi. Mbombabo ibakapegwa milimo yakupa bakwabo zyaabilo. Boonse buyo bakapegwa, bapati abaniini, 16kutaamba mweelwe wabaalumi, boonse ibakajisi myaka yotatwe nanka kwiinda, nkukuti boonse ibakali kunjila muŋanda ya-Jehova buzuba bumwi abumwi kukumana milimo kunkamu zyabo mbubakaabilwa; 17#1 Mak 23:24,27mweelwe wabapaizi munzubo zyabo, aba-Levi ibakajisi myaka iili makumi obile nanka kwiinda mbubakaabilwa milimo munkamu zyabo; 18amweelwe wabana babo boonse abanakazi babo, abana babo balombe, abana babo basimbi, mumbungano yoonse, nkaambo bakalisalazya calusinizyo; 19#Lev 25:34; My 35:2; 2 Mak 31:12-15abana ba-Aroni bapaizi, mumyuunda yatunzuunzi twaminzi yabo, mumunzi umwi aumwi. Abo bantu balembedwe kujulu mbobakapa baalumi boonse bapaizi zyaabilo, amweelwe woonse waba-Levi.
20 # 1 Bam 15:5; 2 Bam 20:3; 22:2; Joh 1:47; 1 Tes 2:10 Mbuboobo Hezekiya mbwaakacita mucisi coonse ca-Juda. Wakacita milimo mibotu amilimo iiluleme amilimo yalusinizyo kubusyu bwa-Jehova Leza wakwe. 21#Dt 29:9; Jos 4:7; Int 1:3; Tus 3:9; Mal 3:10; 1 Tim 4:8Kufumbwa milimo njaakatalika kukugwasya iŋanda yaLeza, mumulao amumilazye, kukuyandaula Leza wakwe, wakaicita camoyo woonse, aboobo wakajana coolwe.