2 SAMUEL 2
AFR83

2 SAMUEL 2

2
Dawid word in Hebron tot koning van Juda gesalf
1Hierna het Dawid die Here geraadpleeg: “Moet ek na 'n stad in Juda toe gaan?”
Die Here het geantwoord: “Ja, gaan!”
Dawid het gevra: “Na watter plek toe moet ek gaan?”
Toe antwoord die Here: “Na Hebron toe.”
2Dawid het toe gegaan, vergesel van sy twee vrouens, Aginoam van Jisreël, en Abigajil die weduwee van Nabal die Karmeliet. 3Hy het ook sy manskappe met hulle gesinne laat saamgaan, en hulle het almal in die gebied van Hebron gaan woon. 4Daar het die burgers van Juda vir Dawid tot hulle koning kom salf.
Toe daar aan Dawid vertel is dat die inwoners van Jabes in Gilead vir Saul begrawe het, 5het hy boodskappers na hulle toe gestuur om vir hulle te sê: “Mag die Here julle seën omdat julle hierdie liefdesdaad aan julle koning Saul bewys het deur hom te begrawe. 6Mag die Here ook aan julle liefde en trou betoon. Ek self sal ook nog 'n weldaad aan julle bewys omdat julle dit gedoen het. 7Tree nou net moedig op en wees dapper, want julle koning Saul is wel dood, maar Juda het mý tot hulle koning gesalf.”
Abner maak vir Is-Boset koning van Israel
8Maar die hoof van Saul se leër, Abner seun van Ner, het vir Is-Boset#Die naam Is-Boset beteken “man van skande” en is 'n doelbewuste verandering van die naam Es-Baäl, “man van Baäl”, vgl. 1 Kron. 8:33; 9:39. seun van Saul gevat, hom laat deurtrek na Maganajim toe 9en hom koning gemaak oor Gilead, Aser, Jisreël, Efraim en Benjamin, ja, oor die hele Israel. 10Saul se seun Is-Boset was veertig jaar oud toe hy koning van Israel geword het en hy het twee jaar geregeer. Net die Judastam het vir Dawid ondersteun. 11Dawid was sewe en 'n half jaar in Hebron koning oor Juda.
Die geveg by die dam van Gibeon
12Abner seun van Ner het met Is-Boset se soldate van Maganajim af na Gibeon toe opgeruk. 13Joab seun van Seruja het hulle met Dawid se soldate tegemoet getrek en hulle by die Gibeondam gekry. Joab-hulle het aan die een kant van die dam gaan sit, en die ander aan die oorkant.
14Abner skreeu toe vir Joab: “Laat die jong manne eers hier voor ons 'n oorlogspel kom speel!”
“Hulle kan dit maar doen,” was Joab se antwoord.
15Twaalf man het toe namens Benjamin en Is-Boset na vore gekom, en so ook twaalf van Dawid se soldate. 16Maar elkeen het sy opponent aan die hare beetgekry en met die swaard onder die ribbes gesteek, en hulle het gelyk omgekom. Daarom word dié plek in Gibeon die Ribbebeensdeel genoem. 17Daardie dag het daar toe 'n hewige geveg ontwikkel, en Abner en die manskappe van Israel is deur Dawid se soldate verslaan.
Abner steek vir Asael dood
18Seruja se drie seuns, Joab, Abisai en Asael, was ook daar. Asael was vinnig soos 'n wildsbok. 19Hy het Abner agternagesit en knaend op sy spoor gebly. 20Abner het vir hom oor sy skouer gevra: “Is dit jy, Asael?”
“Ja, dis ek,” was die antwoord.
21Abner sê toe vir hom: “As jy agter 'n uitrusting aan is, draai weg in enige rigting, oorrompel enige jong soldaat en vat syne.”
Maar hy wou nie wegdraai nie.
22Abner het weer vir hom gesê: “Gee pad agter my! Waarom moet ek jou doodmaak? Hoe sal ek jou broer Joab in die oë kan kyk?”
23Maar hy het bly weier om weg te draai. Toe steek Abner hom sommer na agter toe met die spies in die maag, sodat dit by sy rug uitkom. Asael het net daar in sy spore dood neergesak. Elkeen wat op die plek gekom het waar hy geval het, het 'n oomblik gaan staan.
24Daarna het Joab en Abisai vir Abner agternagesit. Sononder het hulle by die Elmboogrant aangekom, regoor die fontein langs die pad na Gibeon se weiveld toe. 25Die Benjaminiete het almal bo-op die rant gestaan en in 'n bondel agter Abner saamgedrom.
26Toe skreeu Abner vir Joab: “Moet die swaard aanhou verteer? Besef jy nie dat die uiteinde net bitterheid is nie? Wanneer gaan jy eendag die manskappe beveel om nie meer hulle broers te agtervolg nie?”
27Joab het geantwoord: “Waarlik, God weet dit, as jy nie nou gepraat het nie, sou ons die volk tot môreoggend laat veg het, en dit nogal broer teen broer.”
28Toe het Joab die ramshoring geblaas. Al die manskappe het gaan staan en Israel nie meer agtervolg nie en hulle het nie verder geveg nie. 29Abner en sy manskappe het die nag deur met die Jordaanvallei langs getrek. Hulle het die Jordaan oorgesteek en Maganajim al met die Bitronloop langs bereik. 30Joab het die agtervolging van Abner gestaak en die manskappe bymekaargeroep. Toe hulle Dawid se soldate tel, was daar behalwe Asael nog negentien man kort. 31Dawid se vegters het egter baie Benjaminiete verslaan. Onder Abner se soldate alleen was drie honderd en sestig dood. 32Joab-hulle het vir Asael opgetel en in die familiegraf in Betlehem gaan begrawe. Hierna het Joab en sy soldate die hele nag deur getrek en ligdag was hulle in Hebron.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Learn more about Afrikaans 1983