YouVersion Logo
Search Icon

Mato 6

6
Išmalda
(Lk 16,14-15; Jn 5,44; 12,43)
1Venkite daryti savo teisumo darbus žmonių akyse, #Mt 23,5kad būtumėte jų matomi, antraip negausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje. 2Todėl dalydamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. 3Kai tu daliji išmaldą, tenežino tavo kairė, ką daro dešinė, 4kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.
Tikroji malda
(Lk 11,2-4)
5Kai meldžiatės, nebūkite tokie kaip veidmainiai, #Lk 18,10-14kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. 6Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.
7Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys: jie tariasi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. 8Nedarykite taip kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų Tėvas žino, ko jums reikia. 9Todėl melskitės taip:
‘Tėve mūsų, kuris esi danguje,
teesie šventas tavo vardas,
10teateinie tavo karalystė,
teesie tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
11Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
12ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
13Ir nevesk mūsų į pagundą,
bet gelbėk mus nuo pikto’#6,13 Kai kuriuose rankr. priduriama: „nes tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius. Amen“..
14 # Mk 11,25-26 Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums. 15O jeigu neatleisite žmonėms, tai nė jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų.
Pasninkas
(Mt 23,27-28)
16Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai; jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. 17O tu pasninkaudamas pasitepk [aliejumi] galvą ir nusiprausk veidą, 18kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.
Tikrasis lobis
(Lk 12,33-34; Jok 5,2-3)
19 # Jok 5,2-3 Nesikraukite lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. 20Verčiau kraukitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, 21nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis.
Akis – kūno žiburys
(Mk 7,21-23; Lk 11,34-36)
22Kūno žiburys yra akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. 23O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa!
Dievas ir Mamona
(Lk 16,13)
24Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai.
Pasitikėjimas Apvaizda
(Lk 12,22-31; Jok 4,13-14)
25Todėl aš sakau jums: per daug nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas – už drabužį? 26Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? 27O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per vieną sprindį prailginti sau gyvenimą?! 28Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu?! Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, 29bet sakau jums: nė #1 Kar 10,4-7; 2 Met 9,3-6Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena jų. 30Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? 31Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: ‘Ką valgysime?’ – arba: ‘Ką gersime?’ – arba: ‘Kuo vilkėsime?’ 32Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. 33Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. 34Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy