Kunigų 23
LBD-KAN

Kunigų 23

23
Šabo diena
1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2„Kalbėk izraelitams ir sakyk jiems: ‘Štai VIEŠPATIES iškilmės, švenčių dienos, kurias paskelbsite kaip šventąsias sueigas, mano nustatytas iškilmes.
3 # Iš 20,8-10; 23,12; 31,15; 34,21; 35,2; Įst 5,12-14 Šešias dienas bus dirbama, o septinta diena yra visiško poilsio šabas – šventoji sueiga. Nedirbsite jokio darbo; tai šabas VIEŠPAČIUI visose jūsų gyvenvietėse.
Paschos ir Neraugintosios duonos iškilmės
4Štai VIEŠPATIES nustatytos iškilmės, šventosios sueigos, kurias švęsite joms paskirtu metu. 5#Iš 12,1-13; Įst 16,1-2Pirmo mėnesio keturioliktą dieną, temstant, bus Paschos atnaša VIEŠPAČIUI, 6o to paties mėnesio penkioliktą dieną – #Iš 12,14-20; 23,15; 34,18; Įst 16,3-8Neraugintosios duonos šventė VIEŠPAČIUI. Septynias dienas valgysite neraugintą duoną. 7Pirmąją dieną turėsite šventą sueigą ir nedirbsite savo tarnybos darbo. 8Septynias dienas atnašausite VIEŠPATIES ugnines atnašas; septintąją dieną bus šventa sueiga; nedirbsite savo tarnybos darbų’“.
Pirmienų pėdo šventė
9 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 10„Kalbėk izraelitams ir sakyk jiems: ‘Kai ateisite į kraštą, kurį jums duodu, ir nuimsite jo derlių, atnešite jūsų pjūties pirmienų pėdą kunigui. 11Jis pasiūbuos pėdą VIEŠPATIES akivaizdoje, kad būtumėte jam mieli. Dieną po šabo kunigas jį pasiūbuos. 12Tą dieną, kai pasiūbuojate pėdą, atnašausite VIEŠPAČIUI sveiką mitulį avinėlį kaip deginamąją auką. 13O javų atnaša prie jo bus du dešimtadaliai efos geriausių miltų su įmaišytu aliejumi – malonaus kvapo ugninė atnaša VIEŠPAČIUI; jos liejamoji atnaša bus vynas – vienas ketvirtis hino. 14Iki tos dienos, kol nebūsite atnešę savo Dievo atnašos, nevalgysite nei duonos, nei pagruzdintų ar šviežių grūdų. Tai amžinas įstatas jūsų kartoms visose jūsų gyvenvietėse’.
Sekminės
15 # Iš 23,16; 34,22; Įst 16,9-12 O nuo dienos po šabo, nuo dienos, kurią atnešėte savo siūbuojamosios atnašos pėdą, atskaičiuokite septynetą savaičių. Jos turi būti pilnos: 16turite skaičiuoti ligi dienos po septintojo šabo – penkiasdešimt dienų. Tada atnešite VIEŠPAČIUI naujo derliaus javų atnašą. 17Atnešite iš savo gyvenviečių kaip siūbuojamąją atnašą du duonos kepalus, kiekvieną iš dviejų dešimtadalių efos. Jie turi būti iš geriausių miltų, kepti su raugu kaip pirmienos VIEŠPAČIUI. 18Drauge su duona atnašausi septynis sveikus mitulius avinėlius, vieną jautį iš bandos ir du avinus. Jie bus deginamoji auka VIEŠPAČIUI drauge su javų atnaša ir liejamosiomis atnašomis, malonaus kvapo ugninė atnaša VIEŠPAČIUI. 19Paaukosite taip pat vieną ožį aukai už nuodėmę bei du mitulius avinėlius kaip bendravimo auką. 20Kunigas pakylės juos – tuos du avinėlius – drauge su pirmienų duona kaip siūbuojamąją atnašą VIEŠPATIES akivaizdoje. Jie bus šventi VIEŠPAČIUI ir priklausys kunigui. 21Tą pačią dieną paskelbsite iškilmę, švęsite sueigą ir nedirbsite savo tarnybos darbo. Tai amžinas įstatas visose jūsų gyvenvietėse visoms jūsų kartoms.
22 # Kun 19,9-10; Įst 24,19-22 Kai pjaunate savo krašto derlių, nepjausi iki pat savo lauko pakraščių ir nerinksi savo derliaus lauke likusių varpų. Paliksi jas vargšui ir ateiviui; aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas“.
Naujųjų metų diena
23 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 24„Taip kalbėk izraelitams: ‘Septinto mėnesio pirmą dieną švęsite visiško poilsio dieną šventa sueiga, pažymėta rago skardėjimu. 25Nedirbsite savo tarnybos darbo, aukosite VIEŠPATIES ugninę atnašą’“.
Permaldavimo diena
26 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 27„Bet šio mėnesio dešimta diena yra #Kun 16,29-34Permaldavimo diena. Ji bus jums šventa sueiga; pasninkausite ir aukosite VIEŠPATIES ugninę atnašą. 28Tą dieną nedirbsite jokio darbo, nes tai Permaldavimo diena, kurią atliekamas permaldavimas jūsų labui VIEŠPATIES, jūsų Dievo, akivaizdoje. 29Iš tikrųjų, kas tą dieną nepasninkautų, bus pašalintas iš savo tautos. 30O kas tą dieną dirbtų kokį darbą, tą aš ištrinsiu iš tautos. 31Nedirbkite jokio darbo; tai amžinas įstatas visoms jūsų kartoms visose jūsų gyvenvietėse. 32Ji bus jums visiško poilsio šabas, ir jūs turite pasninkauti. Mėnesio devintos dienos vakare, nuo vakaro ligi vakaro, švęsite šį jūsų šabą“.
Palapinių iškilmės
33 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 34„Taip kalbėk izraelitams: ‘Šio septinto mėnesio penkioliktą dieną VIEŠPAČIUI skirtos #Įst 16,13-15Palapinių iškilmės, kurios tęsis septynias dienas. 35Pirmoji diena bus šventoji sueiga; nedirbsite savo tarnybos darbo. 36Septynias dienas aukosite VIEŠPAČIUI ugnines atnašas. Aštuntą dieną švęsite šventą sueigą ir aukosite VIEŠPAČIUI ugnines atnašas. Tai iškilmingas susirinkimas; nedirbsite savo tarnybos darbo.
37Štai VIEŠPATIES nustatytos iškilmės, kurias švęsite kaip šventųjų sueigų metą aukoti VIEŠPAČIUI ugnines atnašas – deginamąsias aukas ir javų atnašas, aukas ir liejamąsias atnašas, kiekvieną jai nustatytą dieną, 38neskaitant VIEŠPATIES šabų, neskaitant jūsų dovanų, neskaitant visų jūsų įžado aukų ir neskaitant visų jūsų geros valios atnašų, kurias duodate VIEŠPAČIUI.
39Bet septinto mėnesio penkioliktą dieną, kai būsite nuėmę visą krašto derlių, #Iš 23,16; 34,22švęsite VIEŠPATIES iškilmes, kurios tęsis septynias dienas. Pirmoji ir aštuntoji diena bus visiško poilsio dienos. 40Pirmąją dieną paimsite hadaro medžio vaisių, palmės šakų, lapuočių šakelių bei paupio gluosnių ir linksminsitės VIEŠPATIES, jūsų Dievo, akivaizdoje septynias dienas. 41Švęsite ją septintą mėnesį kasmet kaip VIEŠPATIES iškilmes septynias dienas, švęsite ją septintą mėnesį kaip amžiną įstatą per visas jūsų kartas. 42Septynias dienas gyvensite palapinėse; visi izraelitai turės gyventi palapinėse, 43idant jūsų kartos patirtų, kad aš, vesdamas izraelitus iš Egipto žemės, apgyvendinau juos palapinėse. Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas’“.
44Taip Mozė paskelbė izraelitams VIEŠPATIES nustatytas iškilmes.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.