Efeziečiams 5
LBD-KAN

Efeziečiams 5

5
Dievo sekėjai
1Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, 2ir gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo jus ir atidavė už mus save kaip #Iš 29,18; Ps 40,7; Fil 4,18atnašą ir kvapią auką Dievui.
3Užtat ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godulystė tenebūna jūsų net minimi, kaip dera šventiesiems; 4taip pat begėdystė, kvaila šneka ar juokų krėtimas jums netinka, verčiau tebūna dėkojimas. 5Gerai įsidėmėkite, kad joks svetimautojas, ištvirkėlis ar goduolis, tai yra joks stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės. 6Tegul niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais; už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. 7Nebūkite jų bendrai! 8Juk kadaise jūs buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje. Tad elkitės kaip šviesos vaikai. 9O šviesos vaisiai reiškiasi visokeriopu gerumu, teisumu ir tiesa. 10Ištirkite, kas patinka Viešpačiui, 11ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos. 12Juk ką jie slapčia daro, gėda ir sakyti. 13Bet visa, kas atskleista, šviesa padaro regima, 14o kas padaryta regima, yra šviesa. Todėl sakoma:
„Pabusk, kuris miegi,
kelkis iš numirusių,
ir apšvies tave Kristus“.
15Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės, kad nebūtumėte tartum neišmanėliai, bet kaip išmintingi, 16#Kol 4,5gerai naudojantys laiką, nes dienos yra piktos. 17Nebūkite neprotingi, bet supraskite, kokia yra Viešpaties valia. 18Ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios. 19#Kol 3,16-17Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse Viešpatį, 20visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu.
21Pakluskite vieni kitiems dėl Kristaus baimės.
Sutuoktiniai
22 # Kol 3,18; 1 Pt 3,1 Jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams lyg kad Viešpačiui, 23nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra Bažnyčios, savo Kūno, galva ir gelbėtojas. 24Kaip Bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moterys visa kame teklauso vyrų.
25 # Kol 3,19; 1 Pt 3,7 Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save, 26kad ją pašventintų, nuplaudamas valančiu vandeniu per žodį, 27kad padarytų sau garbingą Bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. 28Taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas tartum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. 29Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja kaip ir Kristus Bažnyčią, 30kadangi esame jo Kūno nariai. 31#Pr 2,24; Mt 19,5; Mk 10,7-8Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos, ir du taps vienu kūnu. 32Tai didis slėpinys, – aš tai sakau apie Kristų ir Bažnyčią. 33Taigi kiekvienas jūsų temyli savo žmoną kaip save patį, o žmona tegerbia vyrą.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.