YouVersion Logo
Search Icon

ମାଥିଉ 1

1
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲାତ୍ରାନି ଲିଷ୍ଟ୍
(ଲୁକ. ୩:୨୩-୨୮)
1ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦାଉଦ ରାଜା ଆରେ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ଲାତ୍ରାନିକାନ୍ ମାଚାନ୍। ଯୀଶୁନି ଆକଦାଦିର୍‌ନି ଲାତ୍ରା ଲେକେ: 2ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ଇସାକ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍, ଇସାକ ଯାକୁବ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ଯାକୁବ, ଯିହୁଦା ଆରେ ତା ଟଣ୍ଡାହିର୍ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। 3ଯିହୁଦା, ପେରସ ଆରେ ସେରହ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍, ତାମର ହେୱାର୍ ତେହି ମାଚାତ୍। ପେରସ ହିଷ୍ରୋଣ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍।
4ଅରାମ ଅମ୍ମିନାଦାବ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍ ଆରେ ଅମ୍ମିନାଦାବ ନହଶୋନ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ନହଶୋନ ସଲମନ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। 5ସଲମନ ବୟାଜ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍ ଆରେ ବୟାଜ ତେହି ତର୍‌ ରାହାବ, ବୟାଜ ଓବେଦ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍ ଆରେ ରୂତ୍ ଓବେଦ ତେହି ମାଚାତ୍। ଓବେଦ ଯିଶି ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। 6ଯିଶି ଦାଉଦ ରାଜା ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ଦାଉଦ ରାଜା ଶଲମନ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ଶଲମନ ରାଜା ତେହି ବେତ୍‌ସେବା ମାଚାତ୍। ବେତ୍‌ସେବା ଆଗେ ଉରିୟ ଡକ୍ରୁହି ମାଚାତ୍।
7ଶଲମନ ରିହବିୟାମ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ରିହବିୟାମ ଅବିୟ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ଅବିୟ ଆସା ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। 8ଆସା ଯିହଶାପଟ୍ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ଯିହଶାପଟ ଯରାମ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ଯରାମ ଉଜିୟ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍।
9ଉଜିୟ ଯୋଥମ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ଯୋଥମ ଆହସ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ଆହସ ହିଜକିୟ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। 10ହିଜକିୟ ମନଶି ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ମନଶି ଆମୋନ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ଆମୋନ ଯୋଶିୟ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। 11ଯିକନିୟ ଆରେ ତା ଟଣ୍ଡାହିର୍ ଦାଦାବୁଡ଼ା ଯୋଶିୟ ମାଚାନ୍। ଇସ୍ରାଏଲନି ଜାତି ନିକାର୍ ବାବିଲନ୍‌ ଦେସ୍ ଗତିକାଟି କିଦେଙ୍ଗ୍ ହାନି ଆଗେ ହେୱାର୍ ଜନମ୍ ଆଜି ମାଚାର୍।
12ବାବିଲନ୍‌ ଦେସ୍ ଗତିକାଟି କିଦେଙ୍ଗ୍ ହାଚି ପାଚେ ଯିକନିୟ ଶଲ୍‌ଟିୟେଲ୍‌ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ଶଲ୍‌ଟିୟେଲ୍‌ ଜିରୁବାବିଲ ଦାଦାବୁଡ଼ା ମାଚାନ୍। 13ଜିରୁବାବିଲ ଅବିହୁଦ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ଅବିହୁଦ ଏଲିୟାକିମ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ଏଲିୟାକିମ ଆସୋର ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। 14ଆସୋର ସାଦୋକ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ସାଦୋକ ଆଖିମ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ଆଖିମ ଏଲିହୁଦ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍।
15ଏଲିହୁଦ ଏଲିୟାଜର୍ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ଏଲିୟାଜର୍ ମତ୍ତାନ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ମତ୍ତାନ ଯାକୁବ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। 16ଯାକୁବ ଯୋଷେପ ଲାତ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ଯୋଷେପ ମରିୟମ ଡକ୍ରାହି ମାଚାନ୍। ଆରେ ହେ ମରିୟମ ଯୀଶୁ ତେହି ମାଚାତ୍। ଯୀଶୁଙ୍ଗ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜି ଇନାର୍। 17ହେଲେକେ ୱିଜାକାର୍ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ତାଙ୍ଗ୍ ଦାଉଦ ପାତେକ୍ ଚଉଦ ଜାଣ୍ ଆକଦାଦିର୍ ମାଚାର୍। ଦାଉଦ ରାଜା ତାକେତାଙ୍ଗ୍ ବାବିଲନ୍‌ ତାକେ ଇସ୍ରାଏଲନି ଜାତିର୍ ଗତିକାଟି କିଦେଙ୍ଗ୍ ହାନିପାତେକ୍, ଚଉଦ ଜାଣ୍ ଆକଦାଦିର୍ ତା ଦାଦିର୍ ମାଚାର୍, ଆରେ ବାବିଲନ୍‌ ତାକେତାଙ୍ଗ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାତେକ୍ ଚଉଦ ଜାଣ୍ ଆକଦାଦିର୍ ମାଚାର୍।
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନମ୍ କିତି କାତା
(ଲୁକ. ୧:୨୬-୩୮; ୨:୧-୭)
18ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନମ୍ ଆନି ଆଗେ ଇଲେକେ ଆତାତ୍, ମରିୟମ ହୁଦାଙ୍ଗ୍ ଯୋଷେପ କାଜିଙ୍ଗ୍ ମାଲା ଆଜି ମାଚାତ୍। ହେୱାର୍ ବିବା ଆୱି ଆଗେ ମରିୟମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାତାଙ୍ଗ୍ ଗରବ୍‌ତ ମାଚାତ୍। 19ମାତର୍ ମରିୟମତିଙ୍ଗ୍ ମାଲାକିତି ଯୋଷେପ ହେଦାଙ୍ଗ୍ ପୁଚାନ୍। ଲାଗିଙ୍ଗ୍ ମରିୟମତିଙ୍ଗ୍ ହେଲୱାଇ ହିଦେଙ୍ଗ୍ ମାନ୍ତ-ମାନ୍ତ ଉପାୟ୍ କିତାନ୍। ହେୱାନ୍ ବେସି ଦରମ୍ ମାନାୟ୍ ମାଚିଲେ ହେୱାନ୍ ମାନାୟାର୍‌ତାକେ ମରିୟମ ଅପ୍‌ମାନ୍ ପାୟାଆମେତ୍ ଇଞ୍ଜି ଯୋଷେପ ଇଚାକିଜି ମାଚାନ୍।
20ହେୱାନ୍ ଇଦାଙ୍ଗ୍ ମାନ୍ କିତି ପାଚେ, ମାପୃ ଦୁତ୍ କେଚ୍‍କଣ୍‌ତ ହେୱାନିଙ୍ଗ୍ ଚଞ୍ଜିଆଆଜି ୱେଚ୍‌ଚାତ୍, “ହେ ଦାଉଦ ରାଜା ଲାତ୍ରାନି ମେହି ଯୋଷେପ, ମରିୟମତିଙ୍ଗ୍ ବିବାଆଜି ଇଞ୍ଜ ଅଦେଙ୍ଗ୍ ପାଣ୍ଡ୍ରାଆମା, ଇନେସ୍‌କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାକ୍ତିତାଙ୍ଗ୍ ମରିୟମ ଗରବ୍‌ତ ମାନାତ୍। 21ହେଦେଲ୍ ବପାଙ୍ଗ୍ ଜନମ୍ କିନାତ୍, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍ ତା ତର୍‌ ଯୀଶୁ ହିନାଦେର୍, ଲାଗିଙ୍ଗ୍ ହେୱାନ୍ ତା ମାନାୟାରିଙ୍ଗ୍ ୱିଜୁ ପାପ୍‌ତାଙ୍ଗ୍ ଉଦାର୍ କିନାନ୍।”
22ଭବିଷ୍ଯତବକ୍ତା ଈଶ୍ୱର ୱେଚ୍‌ଚିମାଚି କାତା ହେଲେକେ ପୁରାଆନାତ୍, ଇଦାଙ୍ଗ୍ କାଜିଙ୍ଗ୍ ଇୱିଜୁ ଗଟାଆତାତ୍।
23“ହୁଡ଼ାଟ୍, ରଞ୍ଜେଲ୍ ୱାଟା ଜିପଲି ଗରବ୍‌ତ ଆସ୍ତି ବପାଙ୍ଗ୍ ଜନମ୍ କିନାତ୍, ଆରେ ହେୱାର୍ ହେୱାନିଙ୍ଗ୍ ଇମାନୁୟେଲ୍ ଇଞ୍ଜି ଇନାର୍,” ଇ ତରନି “ଅର୍ତ ମା ଲାହାଙ୍ଗ୍ ଈଶ୍ୱର ମାନାନ୍।”
24ଇବେତାଙ୍ଗ୍ ଯୋଷେପ ହୁଚ୍‌କାଣ୍‌କୁତାଙ୍ଗ୍ ନିଙ୍ଗ୍‌ଞ୍ଜି ଈଶ୍ଵରନି ଦୁତ୍ ହେୱାନିଙ୍ଗ୍ ଇନେସ୍‌କିଜି ଆଦେସ୍ ହିଜିମାଚାତ୍‌, ହେଲେକେ ଯୋଷେପ ମରିୟମତିଙ୍ଗ୍ ବିବାଆଜି ତାଞ୍ଜ ଅତାନ୍। 25ମାତର୍ ହେଦେଲ୍ ହେ ବପାଙ୍ଗ୍ ଜନମ୍ କିୱିପାତେକ୍ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍ ରବେ ମାଗ୍‌ୱାଦାଙ୍ଗ୍ ମାଚାନ୍। ତାପାଚେ ଯୋଷେପ ହେ ବପାଙ୍ଗ୍ ଯୀଶୁ ତର୍‌ ହିତାନ୍।

Currently Selected:

ମାଥିଉ 1: PEGNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy