YouVersion Logo
Search Icon

Матта 1

1
Ийса Масийхтың шежиреси
(Лук 3:23-38)
1Ибрайым ҳәм Даўыттың урпағы Ийса Масийхтың#1:1 Масийх – «Басына май қуйылған адам» дегенди аңлатады. Қудай ўәде еткен Қутқарыўшы. Сөзликке қараң. шежиреси мынадай:
2Ибрайымнан Ысақ туўылды. Ысақтан Яқып туўылды. Яқыптан Яҳуда ҳәм оның аға-инилери туўылды. 3Яҳуда менен Тамарадан Перес ҳәм Зерах туўылды. Перестен Хесрон туўылды. Хесроннан Рам туўылды. 4Рамнан Амминадаб туўылды. Амминадабтан Нахшон туўылды. Нахшоннан Салмон туўылды. 5Салмон менен Рахабтан Боаз туўылды. Боаз бенен Руттан Обид туўылды. Обидтен Ишай туўылды. 6Ишайдан Даўыт патша туўылды.
Даўыт пенен бурын Урияның жубайы болған ҳаялдан Сулайман туўылды. 7Сулайманнан Рехабам туўылды. Рехабамнан Абия туўылды. Абиядан Аса туўылды. 8Асадан Еҳошафат туўылды. Еҳошафаттан Еҳорам туўылды. Еҳорамнан Уззия туўылды. 9Уззиядан Иотам туўылды. Иотамнан Ахаз туўылды. Ахаздан Хизкия туўылды. 10Хизкиядан Менашше туўылды. Менашшеден Амон туўылды. Амоннан Иошия туўылды. 11Бабилонияға сүргин етилгенде, Иошиядан Ехония#Мат 1:11 Иошиядан Ехония – Базы қолжазбаларда «Иошиядан Еҳояким, Еҳоякимнен Ехония». ҳәм оның инилери туўылды.
12Бабилонияға сүргин етилгеннен кейин, Ехониядан Шеалтиел туўылды. Шеалтиелден Зеруббабел туўылды. 13Зеруббабелден Абиҳуд туўылды. Абиҳудтан Эляким туўылды. Элякимнен Азор туўылды. 14Азордан Садоқ туўылды. Садоқтан Ахим туўылды. Ахимнен Элиҳуд туўылды. 15Элиҳудтан Элазар туўылды. Элазардан Маттан туўылды. Маттаннан Яқып туўылды. 16Яқыптан Мәриямның күйеўи Юсуп туўылды. Мәриямнан Масийх деп аталған Ийса туўылды.
17Солай етип, ҳәммеси болып: Ибрайымнан Даўытқа дейин он төрт урпақ, Даўыттан Бабилонияға сүргин етилиўге дейин он төрт урпақ, Бабилонияға сүргин етилгеннен Масийхқа дейин он төрт урпақ.
Ийса Масийхтың туўылыўы
(Лук 2:1-7)
18Ийса Масийхтың туўылыўы былай болды: Оның анасы Мәриям Юсупке атастырылғаннан кейин, олар қосылмастан бурын, Мәриямның Мухаддес Руўхтан ҳәмиледар екенлиги билинди. 19Оның күйеўи Юсуп ҳақ адам болып, Мәриямды уятқа қалдырмайын деп, оған үйлениўден жасырын түрде бас тартыўды ойлады. 20Ол усылай ойлап жүргенде, Жаратқан Ийениң бир периштеси оның түсине енип:
– Ҳәй, Даўыттың урпағы Юсуп! Сен Мәриямды өзиңе ҳаяллыққа алыўға қорқпа. Оның ишиндеги баласы Мухаддес Руўхтан. 21Мәриям ул туўады. Сен оның атын Ийса#1:21 Ийса – «Жаратқан Ийе қутқарады» дегенди билдиреди. деп қоясаң, себеби Ол Өз халқын гүналарынан қутқарады, – деди.
22Булардың ҳәммеси Жаратқан Ийениң пайғамбар арқалы алдын ала айтқан мына сөзлериниң орынланыўы ушын болды:
23«Мине, қыз ҳәмиледар болып Ул туўады. Оның атын Иммануел деп қояды»#1:23 Ийш 7:14..
Иммануел – «Қудай бизлер менен бирге» деген мәнисте.
24Юсуп уйқыдан турғаннан соң, Жаратқан Ийениң периштесиниң буйырғанын ислеп, Мәриямға үйленди. 25Бирақ Мәриям улын#Мат 1:25 улын – Базы қолжазбаларда «туңғыш улын». туўғанша, Юсуп оған жақынлаған емес. Бала туўылғаннан кейин, ол баланың атын Ийса деп қойды.

Currently Selected:

Матта 1: КркМК22

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy