YouVersion Logo
Search Icon

Matyu 2

2
Osep ilengen ina time tivati Yesus
1Maria divir Yesus ke armok Betleham ka dong ke omur Judia. Alo ari gute Herot vri mgo ke omur Judia. Maria divir Yesus kodong deka osep ka tile omur ke wan bitna bitna time ke armok Jerusalem. Tisongon urok omur ka dong ke omur ka oklou tito ine e time ke Jeruaslem. Tipolou ine e tiwai langane. 2“Mimi oku ka ma vri mgo ke osep Yuda ina dong ge? Kesua imavati gigimo ka nisngen ke iye polou ke limem omur e imeme ma imolotuim iye.” 3Alo ka Herot ka vri mgo ke omur ari klingen ine aitno mter pula ine e osep ka pula keniye ke Jerusalem aitno lisak mter ine blang. 4Herot klingen ine deka iye due osep loulou ina ka omba e osep ka tile itau ke Moses ila sogongon tiduni pulu. Tiduni pulu deka Herot pmi isak langane. “Gute Krais ka oglou Ida Tapolngon rere ma iye me lua osep ma iye polou ke armok ge?” 5Deka tikoli tiwai langane. “Gute are ma polou ke armok Betleham ka dong ke omur Judia kesua gute napaprangan ina kene sogo langane.
6Armok Betleham ka dong ke omur Judia iye armok ka adai kovok. Aurou. Iye armok ka angaine omba ke armok armok ka tidong ke omur Judia kesua mimi kene ma polou ke armok tonari e alo ka iye polou ngongle ma iye vri mgo e plau lou osep Israel ina.”
7Herot klingen osep tonari e mase iye gi osep ka tile omur ke wan bitna bitna tonari ma tiduni pulu kap iye. E iye waiki osep leklou tile ke duningen kovok. Tiduni pulu deka Herot pmi isak ke lesen tivati gigimo polou aling mgongon ina. 8Deka Herot pagei isak ke Betleham e wai ke isak langane. “Umu umala e umekrim e umapado mimi. Umapado iye kodong e umavai omon ke ngong ma ngakaranga ngame e ngalotuim iye blang.” 9Tiklingen Herot ila pelengon deka isak kla. Isak kla e gigimo ka tivati ke omur ka oklou tito ine la mgo ke isak la lama gigimo polou ke amune ka mimi dong ine. Deka gigimo mana ke sirva. 10Alo ka tivati gigimo mana ke sirva aitno lisak neser omba lokono ine. 11E tisep ke ninu e tivati mimi tonari kap tna Maria. Tivati mimi deka tigrum kamsak e tilotuim iye. E tiklok urok brokngon e tikar iye wan ka gol e akai olune ka amna itau ka ina klingen omba e paura ka amna itau blang. 12Mase timunu kudung e timunu ansak. Timunu ansak e Ida Tapolngon nis isak ma tiding ke Herot kovok. Alo ka titipa tisongon omur are e tiding ke urok omur ke ekreng silang.
Josep orwo Maria e Yesus isak kla ke omur Isip
13Osep ka tile omur ke wan bitna bitna kla kodong e Josep munu kudung ano e Ida Tapolngon ila ensel gesa polou ke iye. Ensel polou e wai ke iye langane. “Emtipa e ampaur mimi e tna e umoulou ke omur Isip. E umodong ine la lama ngawai ke wom blang. Kesua ma Herot krim ke mimi ma iye due burwa ine.” 14Josep klingen ke iye deka lama dau epmes iye tipa e paur mimi e tna isak kla ke omur Isip. 15E tidong ke omur Isip la lama Herot mete. Tidong ine ma gute napaprangan ina ila pelengon polou lokono. Iye wai langane.
“Ngagi Erigu Arang ka dong ke omur Isip ma iye me.”
Herot pagei osep ola ina ma tidue burwa ke agau pula
16Alo ka Herot ile osep ka tile omur ke wan bitna bitna tiyak iye aitno nevlik omba lokono. Aitno nevlik e iye pagei osep ola ina ke Betleham e ke armok armok ka lelei Betleham ma tidue burwa ke agau arang ka inarak tobor orwo e duru. Iye due langane kesua iye pmi osep ka tile omur ke wan bitna bitna lesen gigimo polou. E iye waiki due burwa ke mimi arang ka titnarak tidivir isak batne ke alo ka osep tonari tivati gigimo polou. 17Elio tonari polou ma pelengon ka gute napaprangan ina Jeremaia wai ine polou lokono. Iye wai langane.
18“Osep tiklingen osep tikngis e urok sisngen omba lokono ke armok Rama. Apmang Resel kngis omba lokono ke titno. E iye klingen osep ka tiwaiki tipadidi iye kovok kesua titno timete kodong.”
Josep isak tiding ke omur Israel
19E alo ka Herot mete Ida Tapolngon ila ensel polou ke Josep ka iye dau dong ke omur Isip alo ka iye munu kudung ano. E ensel wai ke iye langane. 20“Emtipa e ampaur agau e tna e umeiding ke omur Israel. Kesua osep ka tiwaiki tidue burwa ke mimi timete kodong.” 21Josep klingen ke iye deka iye tipa e due agau e tna e tiding ke omur Israel. 22Alo ka tiding ke omur Israel Josep klingen gute Arkelaus kasip timla Herot amune e vri mgo ke omur Judia. E Josep lim ke iye e waiki la ke omur tonari kovok. Iye munu kudung ano e Ida Tapolngon wai ke iye deka iye la ke omur Galili. 23E iye polou ine e dong ke armok Nasaret. Iye dong ke Nasaret ma pelengon ka gute napaprangan ina gesa wai polou lokono. Gute tonari wai langane.
“Ma osep tisir iye gute Nasaret ina.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;