YouVersion Logo
Search Icon

Matie 1

1
Jesu yaajanba, o madi leni tanpoli diema maama
1—4
Jesu yaajanba
(Luk 3.23-38)
1Jesu Kilisiti yaajanba yela togida n tie ne: Jesu Kilisiti tie Davidi bijua,#1.1 Davidi den tie Isidayeli buolu bado yua n ki pia lie. Jufinba n den guu yaa Candaano den baa yaa tie o yaa puoliŋuanu yo. ke Davidi mo tie Abalahama puoliŋuanu.
2Abalahama den mali Isaaka, Isaaka n maa Jakob, Jakob n maa Juda leni o kpeliba leni o waamu. 3Juda den taa Tamari ki mali Peretisi leni Sela, Peretisi n maa Etisilomo, Etisilomo n maa Arami, 4Arami n maa Aminadabi, Aminadabi n maa Nasoni, Nasoni n maa Salimon. 5Salimon den taa Rahabi ki mali Boasi. Boasi den taa Ruti ki mali Obedi, 6Obedi n maa Isayi, Isayi n maa o bado Davidi.
Davidi den taa Uri pua ki mali Salomon, 7Salomon n maa Roboami, Roboami n maa Abia, Abia n maa Asa, 8Asa n maa Josafati, Josafati n maa Jorami, Jorami n maa Osiasi, 9Osiasi n maa Yotam, Yotam n maa Akasi, Akasi n maa Esekiasi, 10Esekiasi n maa Manase, Manase n maa Anmoni, Anmoni n maa Josiasi, 11Josiasi n maa Jekonia leni o waamu. Li den tie Babilonni yaaba n den paadi Isidayeli yaaba yaa yogunu, ki cuo ba ki gedini ti yonbidi bi diema nni.#2Bad 24.14-15; 2Baj 36.10; Jer 27.20.
12Isidayeli yaaba yonbidi Babilonni diema nni n pendi, Jekonia den mali Salatieli, Salatieli n maa Sorobabeli, 13Sorobabeli n maa Abiyudi, Abiyudi n maa Eliakim, Eliakim n maa Asori, 14Asori n maa Sadoki, Sadoki n maa Akima, Akima n maa Eliyudi, 15Eliyudi n maa Eleasari, Eleasari n maa Matana, Matana n maa Jakob, 16Jakob n maa Josefi, Mariyama yua n den mali Jesu Kilisiti#1.16 Kilisiti: tie Gireki maama. Hebilu maama nni li tie Mesiya, U Tienu n gandi ki soani yaa Candaano. calo.
17Ki cili Abalahama ki yaa caa hali Davidi, li pia piiga n nifiiminaa. Ki cili Davidi ki yaa caa hali Babilonni cuonu mo, piiga n nifiiminaa. Ki cili Isidayeli yaaba yonbidi Babilonni diema nni ki yaa caa hali U Tienu n Gandi Yua cuama, mo tie piiga n nifiiminaa.
Jesu Kilisiti madi
(Luk 2.1-7)
18Diidi Jesu Kilisiti madi n den tua maama. O naa Mariyama n da den tie Josefi toginaa hali ke bi daa den taani leni biyaba, Mariyama den ti sua ke o punbi kelima U Tienu Fuoma Yua paalu po. #Luk 1.27. 19O togibaa Josefi yua n den tie niteginka, naa den bua ki fiagi o asala nni. Lani yaa po, o den jagi ke o baa paadi leni o ŋasiili nni. 20Wan den maliti yeni yaa yogunu, o Diedo maleki den doagidi o kani ti dangidi nni, ki yedi o: «Josefi, Davidi bijua, ŋan da jie ki taa Mariyama wan tua a pua, kelima wan punbi yaa biga, o punbi ga kelima U Tienu Fuoma Yua paalu po yo. 21O baa maa bonjaga, ŋan yini o Jesu,#1.21 Hebilu maama nni Jesu bundima tie: “U Tienu tie o Candaano.” kelima wani n baa faabi o buolu yaaba leni bi tuonbiadi#Luk 1.31.
22Lani kuli den tieni ki bua ki kuani o Diedo n den tuodi ki teni ke o saawalipualo pua yaa saawalo:
23«Diidi, li puowandiali baa punbi ki maa bonjaga.
Bi baa yini o Emanueli.»
Laa yeli bundima n tie “U Tienu ye leni ti.” #Esa 7.14.
24Josefi n den fundi, o den tieni o Diedo maleki n waani o yaala. O den taa o pua. 25Ama waa den taani leni o hali wan ban mali o biga. Josefi den yini o Jesu. #Luk 2.21.

Currently Selected:

Matie 1: BGP

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy