YouVersion Logo
Search Icon

Matye 1

1
Zyezu Kirisi tóolɛɛbèle mɛ́ɛyɛ kéele
(Luk 3:23-38)
1Zyezu Kirisi wi lè Davidi ní Abirahami jáaw, wi toolɛɛbèle mɛ́ɛyɛ yi nyɛ yee naa.
2Abirahami wi da Izaaki see.
A Izaaki Zyakɔbi see.
A Zyakɔbi Zyuda ní wi senyɛnbèle see.
3A Zyuda Farɛsi ní Zara see Tamari na.
A Farɛsi Ɛsurɔmi see.
A Ɛsurɔmi Arami see.
4A Arami Aminadabi see.
A Aminadabi Naasɔn see.
A Naasɔn Salimɔn see.
5A Salimɔn Bowɔzi see Arahabi na.
A Bowɔzi Obɛdi see Wuruti na.
A Obɛdi Izayi see.
6A Izayi fànʔafɔw Davidi see.
A Davidi Salomɔn see Urii céw na.
7A Salomɔn Worobowami see.
A Worobowami Abya see.
A Abya Aza see.
8A Aza Zyozafati see.
A Zyozafati Yorami see.
A Yorami Ozyasi see.
9A Ozyasi Yotami see.
A Yotami Akazi see.
A Akazi Ezekyasi see.
10A Ezekyasi Manase see.
A Manase Amɔn see.
A Amɔn Zyozyasi see.
11 # 2Fàn 24:14-15; 2Cán 36:10; Zyer 27:20 A Zyozyasi Yekonya ní wi senyɛnbèle see
wojo-mí-káribèle làla ni Babilɔni ma.
12Wojo-mí-káribèle kadoʔo ma Babilɔni ma,
a Yekonya Salatyɛli see.
A Salatyɛli Zorobabɛli see.
13A Zorobabɛli Abiyudi see.
A Abiyudi Eliyakimi see.
A Eliyakimi Azɔri see.
14A Azɔri Sadɔki see.
A Sadɔki Ahimi see.
A Ahimi Eliyudi see.
15A Eliyudi Eleyazari see.
A Eleyazari Matan see.
A Matan Zyakɔbi see.
16A Zyakɔbi Zyozɛfu see wi da pye lè Marii nǎnw.
A Marii Zyezu see, wee be yiri lè Kirisi.
17Koro na nlaʔa Abirahami na n baa nan Davidi na, a koro pye yìrigēle kɛɛ ní sicɛrɛ. Nlaʔa Davidi na n baa nan cò-mí-kárili làla na Babilɔni ma, a koro wɔ́ɔ̀ pye yìrigēle kɛɛ ní sicɛrɛ. Nlaʔa cò-mí-kárili làla na Babilɔni ma n baa nan Kirisi na, a koro wɔ́ɔ níì pye yìrigēle kɛɛ ní sicɛrɛ.
Zyezu Kirisi seeganmi syɛ́ɛnrɛ
(Luk 2:1-7)
18 # Luk 1:27 Wéle, kánmee na Zyezu Kirisi seeganmi da pye lè, ncan Zyozɛfu maa wi nɔ́ɔw Marii cò wi pìcaa. Sáni pe peyɛɛ ján lè, a wi wi nyaa ní fícɛnnɛ ní Pìicǎnni báriga ni. 19Wi nìyiliw Zyozɛfu maa pye syɛɛnsiɔn. Wi da ni caa bi wi mɛ́ɛgi kálagi í, ní i sɔ̀ngí bi wi yaʔa làrama ni. 20Kàjáa àmɛɛ wi kéeli bee sɔ̀ngí lè, a Kàfɔw tundunwaa baa wiyɛɛ dɛ̀ɛn wi na ŋúnɔgɔ na níì wi pye: «Zyozɛfu, mɔ wi lè Davidi jáaw, ki ga yɛlɛ mɔ í fyáa mɔ picaaw Marii pɔrili na í, níì cán Pìicǎnni báriga ni wi fícɛnni taa. 21#Luk 1:31 Wi a pyà see nàɔn. Mɔ si a ra wi mɛ́ɛgi yiri Zyezu, níì cán woro wi a ba wi syɛ́ɛnbèle syɔɔ pe kapeebyeri ma.»
22Gee bee myɛ n kpéʔele jàngó Kàfɔw syɛ́ɛnrɛ í gbǎn foro dee wi da joo lè wi kanyaajoow nyɔ́ɔ ni níì jo:
23 # Eza 7:14 «Wéle, nàngeele sinján pìcaaw a ba fícɛnnɛ taa
bi pyà see nàɔn,
pe si a ra wi mɛ́ɛgi yiri Emanuwɛli.
Ki kɔ́rɔw wi nyɛ,
Kolocɔlɔɔ i nyɛ ní wolo ní.»
24A Zyozɛfu ga yìri ŋúnɔmi na, a wi fala n Marii láa wi pye wi cɔɔ̀, àmɛɛ Kàfɔw tunduɔn gi joo wi ma lè. 25#Luk 2:21 Wi si ga wi cán wi cɔɔ̀ í n taa a wi baa pìíw see nàɔn. A wi i wi mɛ́ɛgi yiri Zyezu.

Currently Selected:

Matye 1: CB10

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy