Matye 1
CB10

Matye 1

1
Zyezu Kirisi tóolɛɛbèle mɛ́ɛyɛ kéele
(Luk 3:23-38)
1Zyezu Kirisi wi lè Davidi ní Abirahami jáaw, wi toolɛɛbèle mɛ́ɛyɛ yi nyɛ yee naa.
2Abirahami wi da Izaaki see.
A Izaaki Zyakɔbi see.
A Zyakɔbi Zyuda ní wi senyɛnbèle see.
3A Zyuda Farɛsi ní Zara see Tamari na.
A Farɛsi Ɛsurɔmi see.
A Ɛsurɔmi Arami see.
4A Arami Aminadabi see.
A Aminadabi Naasɔn see.
A Naasɔn Salimɔn see.
5A Salimɔn Bowɔzi see Arahabi na.
A Bowɔzi Obɛdi see Wuruti na.
A Obɛdi Izayi see.
6A Izayi fànʔafɔw Davidi see.
A Davidi Salomɔn see Urii céw na.
7A Salomɔn Worobowami see.
A Worobowami Abya see.
A Abya Aza see.
8A Aza Zyozafati see.
A Zyozafati Yorami see.
A Yorami Ozyasi see.
9A Ozyasi Yotami see.
A Yotami Akazi see.
A Akazi Ezekyasi see.
10A Ezekyasi Manase see.
A Manase Amɔn see.
A Amɔn Zyozyasi see.
11 # 2Fàn 24:14-15; 2Cán 36:10; Zyer 27:20 A Zyozyasi Yekonya ní wi senyɛnbèle see
wojo-mí-káribèle làla ni Babilɔni ma.
12Wojo-mí-káribèle kadoʔo ma Babilɔni ma,
a Yekonya Salatyɛli see.
A Salatyɛli Zorobabɛli see.
13A Zorobabɛli Abiyudi see.
A Abiyudi Eliyakimi see.
A Eliyakimi Azɔri see.
14A Azɔri Sadɔki see.
A Sadɔki Ahimi see.
A Ahimi Eliyudi see.
15A Eliyudi Eleyazari see.
A Eleyazari Matan see.
A Matan Zyakɔbi see.
16A Zyakɔbi Zyozɛfu see wi da pye lè Marii nǎnw.
A Marii Zyezu see, wee be yiri lè Kirisi.
17Koro na nlaʔa Abirahami na n baa nan Davidi na, a koro pye yìrigēle kɛɛ ní sicɛrɛ. Nlaʔa Davidi na n baa nan cò-mí-kárili làla na Babilɔni ma, a koro wɔ́ɔ̀ pye yìrigēle kɛɛ ní sicɛrɛ. Nlaʔa cò-mí-kárili làla na Babilɔni ma n baa nan Kirisi na, a koro wɔ́ɔ níì pye yìrigēle kɛɛ ní sicɛrɛ.
Zyezu Kirisi seeganmi syɛ́ɛnrɛ
(Luk 2:1-7)
18 # Luk 1:27 Wéle, kánmee na Zyezu Kirisi seeganmi da pye lè, ncan Zyozɛfu maa wi nɔ́ɔw Marii cò wi pìcaa. Sáni pe peyɛɛ ján lè, a wi wi nyaa ní fícɛnnɛ ní Pìicǎnni báriga ni. 19Wi nìyiliw Zyozɛfu maa pye syɛɛnsiɔn. Wi da ni caa bi wi mɛ́ɛgi kálagi í, ní i sɔ̀ngí bi wi yaʔa làrama ni. 20Kàjáa àmɛɛ wi kéeli bee sɔ̀ngí lè, a Kàfɔw tundunwaa baa wiyɛɛ dɛ̀ɛn wi na ŋúnɔgɔ na níì wi pye: «Zyozɛfu, mɔ wi lè Davidi jáaw, ki ga yɛlɛ mɔ í fyáa mɔ picaaw Marii pɔrili na í, níì cán Pìicǎnni báriga ni wi fícɛnni taa. 21#Luk 1:31 Wi a pyà see nàɔn. Mɔ si a ra wi mɛ́ɛgi yiri Zyezu, níì cán woro wi a ba wi syɛ́ɛnbèle syɔɔ pe kapeebyeri ma.»
22Gee bee myɛ n kpéʔele jàngó Kàfɔw syɛ́ɛnrɛ í gbǎn foro dee wi da joo lè wi kanyaajoow nyɔ́ɔ ni níì jo:
23 # Eza 7:14 «Wéle, nàngeele sinján pìcaaw a ba fícɛnnɛ taa
bi pyà see nàɔn,
pe si a ra wi mɛ́ɛgi yiri Emanuwɛli.
Ki kɔ́rɔw wi nyɛ,
Kolocɔlɔɔ i nyɛ ní wolo ní.»
24A Zyozɛfu ga yìri ŋúnɔmi na, a wi fala n Marii láa wi pye wi cɔɔ̀, àmɛɛ Kàfɔw tunduɔn gi joo wi ma lè. 25#Luk 2:21 Wi si ga wi cán wi cɔɔ̀ í n taa a wi baa pìíw see nàɔn. A wi i wi mɛ́ɛgi yiri Zyezu.

Kolocɔlɔɔ Syɛ́ɛnri © Bible Society of Côte d'Ivoire, 2008.


Learn more about Cebaara Bible 2010