MADIU 1
PON2006

MADIU 1

1
Duwen Kadaudok kan me Sises Krais ketin Ipwisang
(Pil tehk Luk 3.23-38)
1Iet irekidien dih kan me sapwellimen Sises Krais, me kisehn kadaudok en Depit oh kisehn kadaudok en Eipraam.
2Iet irekidien dih kan sang Eipraam oh lel Nanmwarki Depit: Eipraam me semen Aisek; Aisek me semen Seikop; Seikop me semen Suda oh rie ko. 3Suda me semen Peres oh Sera (inara Damar); Peres me semen Esron; Esron me semen Ram; 4Ram me semen Aminadap; Aminadap me semen Nahson; Nahson me semen Salmon; 5Salmon me semen Pohas (me ine Reap); Pohas me semen Oped (me ine Rud); Oped me semen Sehsi; 6a Sehsi me semen Nanmwarki Depit.
Iet irekidien dih kan sang Nanmwarki Depit lel ahnsou me mehn Israel kan kalipilipala nan wehin Papilon: Depit me semen Solomon, sang en Uraia eh pwoud. 7Solomon me semen Reopoham; Reopoham me semen Apaisa; Apaisa me semen Asa; 8Asa me semen Seosopat; Seosopat me semen Soram; Soram me semen Usaia; 9Usaia me semen Sodam; Sodam me semen Ahas; Ahas me semen Esekaia; 10Esekaia me semen Manase; Manase me semen Amon; Amon me semen Sosaia; 11Sosaia me semen Sekonaia oh rie ko ahnsou me mehn Suhs ako sellahng Papilon. #2 Nan. 24.14-15; 2 Kron. 36.10; Ser. 27.20.
12Iet irekidien dih kan mwurin ar sellahng Papilon lel ni ipwidien Sises: Sehoakim me semen Sealtiel; Sealtiel me semen Serupapel; 13Serupapel me semen Apiud; Apiud me semen Elaiakim; Elaiakim me semen Asor; 14Asor me semen Sadok; Sadok me semen Akim; Akim me semen Eliud; 15Eliud me semen Eliesar; Eliesar me semen Madan; Madan me semen Seikop; 16Seikop me semen Sosep, en Mery eh pwoud, me kaipwiedi Sises, me mwarenki Mesaia.
17Eri, dih eisek pahieu mie sang Eipraam lel Depit; a sang Depit lel ahnsou me mehn Suhs ako sellahng Papilon, pil dih eisik pahieu; a sang ahnsowo lel ipwidien Mesaiao, pil dih eisek pahieu.
Duwen Ipwidien Sises Krais
(Pil tehk Luk 2.1-7)
18Eri, iet duwen ipwidien Sises Krais: ine Mery me kisinihniong Sosep, ira ahpw saikinte pwopwoudida, e pehmada duwen eh ketin liseian ahpw sang Ngehn Sarawi. #Luk 1.27. 19Eh werek, Sosep, ni eh ohl lelepek oh pwung oh sohte men kahdsuwedihla Mery mwohn aramas akan, e ahpw lemehda en mweisang ni rir. 20Eri, ni eh medemedewe met, iet tohnleng en Kaun-o men ahpw pwarodo nan eh meir oh mahsanihong, “Sosep kisehn kadaudok en Depit, ke dehr perki ale Mery omw werek, pwe wahn nan kupwure e ahpikihda Ngehn Sarawi. 21E pahn ketin naitikihada sapwellime pwutak emen me ke pahn kihong mware Sises— pwe e pahn ketin kapitasang sapwellime aramas akan nan diparail kan.” #Sir. 46.1; Luk 1.31.
22Eri, mepwukat koaros wiawiher pwe en pweida me Kaun-o mahsanihong soukohpo pwe en lohkihda, ni eh mahsanih, 23“Meipwono pahn liseianda oh naitikihda nah pwutak emen, me re pahn kamwarehki Emanuel” (me wehwehki, “Koht kin ketiket rehtail”). #Ais. 7.14 (LXX).
24Sosep eri pirida, e ahpw kapwaiada me tohnleng en Kaun-o mahsanih. E ahpw ale Mery oh pwoudikihda. 25Eri, Sosep sohte kapwaiada nsenen pwopwoud ong Mery mwohn eh naitikihada sapwellime pwutako. Sosep eri kihong mware, Sises. #Luk 2.21.

Copyright © 2006 Bible Society of the South Pacific


Learn more about Pohnpeian Bible