YouVersion Logo
Search Icon

MATIUS 2

2
Atap baenema amin nake savaisir kag rigav
1Yesus fasir vae Yudea gatap aphaim fwi Betlehem nake fasir av, Herodes ni Raja kenae bain gu ke. Manae finan hait rigav etoh ani onaigu Yerusalem ke savaisir ke, atap baenema amin nake ese modogomanae. 2Naha ni “Yahudi Raja kimake namo fasir, dahae ke bad? Nigi ni E haur tim nahadoho hakomaidin, atap baenema amin nake. Nahanenae E ke adivi nenae savanden,” disir ke.
3 Raja Herodes ni o ke darenae hauwah gare disir ke, Yerusalem rigav ini faran grae. 4E ni kandep kepala rigav ini faran grae Musa sin kama inadep rigav grae maidap ke rafanae nahap ke dari nahaisir ke. “Kristus famake vae dahane utub nake faimake ke?” disir ke.
5Nahap tae Herodes ke “Yudea gatap ke ba aphaim fwi Betlehem nake faimake ke, ramafadep hobhan menem ni agaisir birap av,
6 # Mi. 5:2 ‘Betlehem, konahare, Yudea gatap ke ba aphaimo. Yudea haim-haim etoh go ke har-har nedep yah neke sin. Mudaradep hobhan vae go nake motaimake nenae. E ni No rigav ke aumha farkimaken, Israel rigav av.’
disir sin av,” disir ke.
7Herodes onaigu oni finan hait rigav ke yafanae amsirae ni manom mos ni nahap ke dari naharoho farasir ke. “Gi ni nahaisir haur tim dahane aigu bohos motasir?” disir ke, Herodes ni. 8Oni dohomae oni rigav Betlehem ke tavdama avsur ke. “Gi ni oni tim ke rabgaho hamdyen gani. Manae e ke nahanae fanae kee no ke esanae agadimdyen, no tae hanae oni tim ke adivi nenae,” disir ke.
9Naha ni Raja sin darenae motanae havaisir gu esovav! Kee oni haur tim nahaisir ke, omkon atap baenema amin nake nahankomain maidap a ke. Ov ani mudaranae hanae es oni tim divain ap sasa utub mae yakanae desir ke. 10Naha ni oni haur tim ke nahanenae onahan bohos ni onaharoho farasir ke. 11Oni tim E nae Maria grae bain gu naha ni oni ap ke otanae nanaha manae iti aohodar ke gaima tinenae E ke adokomain ke. Naha ni naha yavi nake imha sanenae iti yoh utum E ke idasir ke. Emas grae kemenyan grae mur grae *#2:11 kemenyan grae mur grae: Kemenyan vae gefam romon wan, wanhap aowat finanae fama wan av, tohod nake faman. Mur vae gefam romon wan tae, tohod sereg fae av. E ke idasir av. 12Manae naha ni asan rasir gu Myao Kodon ni nahap ke sasaisir ke. Oni manae naha ni finan gagae ni badahomae Herodes agadimdya ni iti duv fae ke gai motanae nahasigi naha aiyao ke havaisir ke.
Mesir gatap ke ruwae disir ke
13Naha ni havaisir marap vae Navo Atap Kodon tavda gwaisir malaikat kee Yusuf ke ese motasir ke, asan ani. Malaikat ni “Faranido! Ini tim grae E nae grae rafanae Mesir gatap ke taraha nahaio! Noho ni go ke ‘Kee autan nahaio,’ dimdyap vae o ke banakenam. Herodes ni ini tim ke uvu nenae rabgaho sarimaken,” disir ke.
14Yusuf ni faranenae oni tim grae E nae grae rafanae besohwirae motanae hasir ke, Mesir gatap ke. 15#Hos. 11:1Naha ni Mesir ke banakomain gu Herodes homsir ke.
O vae Navo Atap Kodon ni ramafadep hobhan menem ni agaisir sin kahane naha ken gani masir av,
“No Som Mesir gatap nake yanae fasirin,”
disir sin av.
Harigav ke u saisir ke
16Manae Herodes ni gakenae “Oni finan hait riga ni no ke arao fadakair!” disir ke. Husar hauwah kenae tentara rigav tavdama avsur gu naha ni Betlehem ke hanae dua tahun kimdya ni banarakir yamtomos ini faran ke u saisiren! Betlehem ke girgai fomhasir utub-utub tae es oni tirmasir ke. O vae Herodes esigi masomhae ni oni finan hait rigav ke “Haur tim dahane aigu motasir?” disir birap av.
17Oni masir gu ramafadep hobhan fwi Yeremia agaisir sin menem ni kahane kisir,
18 # Yer. 31:15 “Sesar roh Rama gatap nake darkeden,
rowaedon faran kamon! Rahel esigi e fahaton
sesar ke ramaked av. Riga ni ‘Hauwah gau denam,’
doho monke, e fahaton es bada haser nenae,”
disir sin av.
Kee Mesir nake sasir ke
19Herodes homsir gu Navo Atap Kodon E malaikat fae tae Yusuf ke ese motasir ke, asan ani, mai Mesir gatap ke bain gu. 20Ini disir ke, “Faranido! Ini tim grae E nae grae rafanae kee Israel gatap ke tai fisahodo! Ini tim uvu makir riga-riga ni ganhakair es,” disir ke.
21Yusuf ni faranenae oni tim grae E nae grae rafanae kee Israel gatap ke tai fisahasir ke. 22Manae Arkelaus ni e navo Herodes fasi bain aiyao ke fasir gu Yusuf ni o ke darenae Yudea ke ha haser, tadan nenae ke. Kee sasadon sin fae asan ni darenae Galilea gatap duv ke gai motanae 23#Mrk. 1:24; Luk. 2:39; Yoh. 1:45 hanae Nasaret aphaim ke korosir ke. O tae ramafadep rigav ni agaisir sin kahane masir,
“Riga ni E ke Nasaret hobhan dimaken,”
disir sin av.

Currently Selected:

MATIUS 2: LAISAW

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy