YouVersion Logo
Search Icon

OKHUCHIAKA 1

1
Okhulongwa khwesibala nende okhwabandu
1Mukhuchiaka Nyasaye yalonga likulu nende esibala. 2Esibala sisiali nende likondo tawe ma nisiba butswa esikhaya. Olutungu olwafuunikha esibala lwali nesiilima esikali, ne obunyali bwa Nyasaye#1:2 Obunyali bwa Nyasaye Nohomba omwoyo wa Nyasaye. bwayeyema ikulu khumaatsi. 3Ma Nyasaye naboola mbu, “Obulafu bubeho”, ne obulafu nibubaho.#2 Kor. 4:6 4Nyasaye nayanzisibwa nende obulafu. Ma niyabukhania obulafu okhurula khusiilima. 5Nalanga obulafu “Om'basu” ne esiilima nasilanga “Obutukhu.” Omukolooba nikubira ma omukamba nikwoola. Niliba litukhu liokhuranga.
6Nyasaye naboola mbu, “Esilama esikali sibe hakari wamaatsi, siabukhanie amaatsi mutsimbeka tsibili.”#2 Pet. 3:5 7Ma Nyasaye nalomba esilama esibambukhu, niyabukhania amaatsi akali hasi wasio nende akali ikulu wasio. Ne nikekhola mbwo. 8Nakulikha esilama yisio “Likulu”. Omukolooba nikubira ma omukamba nikwoola. Niliba litukhu liakhabili.
9Nyasaye naboola mbu, “Amaatsi akali hasi welikulu ketse halala khe liloba lilolekhe”, nikekhola mbwo. 10Nakulikha liloba “Esibala” ne amaatsi akali niketsele halala nakakulikha “Inyanza.” Ma Nyasaye nayanzisibwa n'nabio. 11Nyasaye naboola mbu, “Esibala simelemwo obunyaasi, emimela chiokhubalusia tsimwo nende emisaala chiamatunde”, ne nikekhola mbwo. 12Esibala siamala nisimelamwo obunyasi nende emimela tsimbila etsiabukhan'ne, ne Nyasaye nayanzisibwa n'nabio. 13Omukolooba nikubira ma omukamba nikwoola. Niliba litukhu liakhataru.
14Nyasaye naboola mbu, “Ebiakhilo bibeho khwikulu okhwabukhania om'basu okhurula khubutukhu. Ma bibe esimanyilo sietsinyinga, nende amatukhu nende emihika. 15Nabiakhenje khwikulu okhuhaana obulafu khusibala.” Ne nikekhola mbwo. 16Ma Nyasaye nalomba ebiakhilo b'bili; eliuba liamihenje m'basu, ne omwesi kwamihenje butukhu; khandi yalomba tsinyininyini. 17Nyasaye nabira khwikulu mbu biakhenje khusibala, 18nibiamiha om'basu nende obutukhu ma nende okhwabukhania obulafu okhurula khusiilima. Nyasaye nayanzisibwa n'nabio. 19Omukolooba nikubira ma omukamba nikwoola. Niliba litukhu liakhane.
20Nyasaye naboola mbu, “M'maatsi bitsulemwo ebilonje ebili nobulamu, ne amanyonyi nako kapulukhenje ikulu wesibala mumiiya.” 21Ma Nyasaye nalomba emisutse emikhongo nende ebindu bindi biosi ebilamu ebimenyele m'maatsi, nende amanyonyi kosi. Ma Nyasaye nayanzisibwa n'nabio. 22Nabilaamila tsikhabi naboola mbu, “Mwibulane nimwinjiha, mwitsule m'maatsi akali munyanza, ne amanyonyi nako ketsule musibala.” 23Omukolooba nikubira ma omukamba nikwoola. Niliba litukhu liakharano.
24Nyasaye naboola mbu, “Esibala sibemwo ebili mwoyo nende etsisolo etsiabukhan'ne, etsiobulamu nende biosi ebimoolanga.” Nikekhola mbwo. 25Ma Nyasaye nalomba etsisolo tsiosi etsiom'bulimo nende etsirukwanga ma nende biosi ebimoolanga hasi. Nyasaye nayanzisibwa n'nabio.
26Nyasaye naboola mbu, “Khulombe omundu mukhufwana khwefwe, mwikondo liefwe. Bakhabe nende obunyali khutsisutse, amanyonyi, nende tsisolo tsiosi etsiom'bulimo nende etsirukwanga ma nende biosi ebimoolanga hasi.”#1 Kor. 11:7 27Ma Nyasaye nalonga omundu mukhufwana khukhwe omwene. Yabalonga omusaatsa nende omukhasi.#Mat. 19:4; Mk. 10:6#Okhuch. 5:1-2 28Ma Nyasaye nabalaamila ikhabi, nababool'la mbu, “Mwibulane, mwinjihe, mwitsule musibala ma musiamihe. Khandi mube nobunyali khutsisutse tsiosi etsili mutsinyanza, nende amanyonyi ma nende etsisolo tsiosi. 29Muheeye obunyali khumimela chiosi echialusianga tsimwo nende emisaala chiosi echili khusibala echiebiamo biachio bilimwo tsimwo, nabibetsenje ebiakhulia bienywe. 30Ne khutsisolo tsiosi, nende amanyonyi mal'le okhuhaana emimela chiamasaafu nende obulimo, bibe ebiakhulia.” Nikekhola mbwo. 31Nyasaye nahenga ebindu biosi ebiayali nalombele ma nasangasibwa n'nabio biosi. Omukolooba nikubira ma omukamba nikwoola. Niliba litukhu liakhasasaba.

Currently Selected:

OKHUCHIAKA 1: EBAIBO

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy