YouVersion Logo
Search Icon

ମାଥିଉ 1

1
ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ କିଲି
(ଲୁକ ୩:୨୩-୩୮)
1ନେଆଁଁ ହବାଅଃତାନା ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ପୁର୍‌ଖା ଆପୁକଆଃ ନୁତୁମ୍‌କ ଅଲାକାନ୍‌ ପୁଥି, ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌, ଦାଉଦ୍‌ଆଃ କିଲିରେନ୍‌ ଆଡଃ ଦାଉଦ୍‌, ଆବ୍ରାହାମ୍‌ଆଃ କିଲିରେନ୍‌ ତାଇକେନାଏ ।
2ଆବ୍ରାହାମ୍‌ଆଃ ହନ୍‌ ଇସାକ୍‌, ଇସାକ୍‌ଆଃ ହନ୍‌ ଯାକୁବ୍‌, ଯାକୁବ୍‌ଆଃ ହନ୍‌ ଯିହୁଦା ଆଡଃ ଆୟାଃ ହାଗାକ ତାଇକେନା, 3ଯିହୁଦାରାଃ ହନ୍‌ ପେରସ୍‌ ଆଡଃ ସେରହ, ଇନ୍‌କିନାଃ ଏଙ୍ଗାତେ ତାମର୍‌ ତାଇକେନାଏ, ପେରସ୍‌‌ରାଃ ହନ୍‌ ହେସ୍ରୋନ୍‌, ହେସ୍ରୋନ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ଅରାମ୍‌, 4ଅରାମ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ଅମ୍ମୀନାଦବ୍‌, ଅମ୍ମୀନାଦବ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ନହଶୋନ୍‌, ନହଶୋନ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ସାଲ୍‌ମନ୍‌, 5ସାଲ୍‌ମନ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ବୋୟାଜ୍‌, ବୋୟାଜ୍‌ରାଃ ଏଙ୍ଗାତେୟାଃ ନୁତୁମ୍‌ ରାହାବ୍‌, ବୋୟାଜ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ଓବେଦ୍‌, ଓବେଦ୍‌ରାଃ ଏଙ୍ଗାତେ ରୁତ୍‌, ଓବେଦ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ଯିଶି, 6ଯିଶିରାଃ ହନ୍‌ ରାଜା ଦାଉଦ୍‌, ରାଜା ଦାଉଦାଃ ହନ୍‌ ସୁଲିମାନ୍‌, ସୁଲିମାନ୍‌ରାଃ ଏଙ୍ଗାତେ ସିଦାହେତେ ଉରିୟରାଃ କୁଡ଼ି ତାଇନ୍‌କେନା,
7ସୁଲିମାନ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ରିହବିୟାମ୍‌, ରିହବିୟାମ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ଅବିୟ, ଅବିୟରାଃ ହନ୍‌ ଆସା, 8ଆସାରାଃ ହନ୍‌ ଯିହୋଶାଫତ୍‌, ଯିହୋଶାଫତ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ଯୋରାମ୍‌, ଯୋରାମ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ଉଜ୍ଜିୟ, 9ଉଜ୍ଜିୟରାଃ ହନ୍‌ ଯୋଥାମ୍‌, ଯୋଥାମ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ଆହାସ୍‌, ଆହାସ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ହିଜକିୟ, 10ହିଜକିୟରାଃ ହନ୍‌ ମନଶି, ମନଶିରାଃ ହନ୍‌ ଆମୋନ୍‌, ଆମୋନ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ଯୋଶିୟ, 11ଯୋଶିୟରାଃ ହନ୍‌ ଯିକନିୟ ଆଡଃ ଆୟାଃ ହାଗାକ ତାଇକେନା, ନେଆଁଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ହଡ଼କକେ କିରିଙ୍ଗ୍‌ ଦାସିକେଦ୍‌ତେ ବାବିଲୋନ୍‌ତେ ଇଦିକୁତାଇକେନ୍‌ ଦିପିଲିରାଃ କାଜିତାନାଃ ।
12ବାବିଲୋନ୍‌ତେ ତଲ୍‌ଇଦି ତାୟମ୍‌ତେ ଯିକନିୟ ଶଲ୍‌ଟିୟେଲ୍‌କେ ଜାନାମ୍‌କିୟା, ଶଲ୍‌ଟିୟେଲ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ଜିରୁବାବେଲ୍‌, 13ଜିରୁବାବେଲ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ଅବିହୁଦ୍‌, ଅବିହୁଦ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ଏଲିୟାକିମ୍‌, ଏଲିୟାକିମ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ଆଜୋର୍‌, 14ଆଜୋର୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ସାଦୋକ୍‌, ସାଦୋକ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ଆଖିମ୍‌, ଆଖିମ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ଏଲିହୁଦ୍‌, 15ଏଲିହୁଦ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ଏଲିୟାଜାର୍‌, ଏଲିୟାଜାର୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ମାତ୍ତାନ୍‌, ମାତ୍ତାନ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ଯାକୁବ୍‌, 16ଯାକୁବ୍‌ରାଃ ହନ୍‌ ଯୋଷେଫ୍‌, ଇନିଃ ମାରିୟାମ୍‌ରାଃ କଡ଼ାତେ ତାଇକେନା, ଏନ୍‌ ମାରିୟାମ୍‌ ୟୀଶୁକେ ଜାନାମ୍‌କିୟା, ଇନିଃକେ ମାସି ମେନ୍ତେ କାଜିୟାଃକ ।
17ନେ ଲେକାତେ ଆବ୍ରାହାମ୍‌ଏତେ ଦାଉଦ୍‌ ଜାକେଦ୍‌ ଗେଲ୍‌ଉପୁନ୍‌#୧:୧୭ ଚାଉଦା ପିଢ଼ି, ଆଡଃ ଦାଉଦ୍‌ଏତେ ବାବିଲୋନ୍‌ତେ ତଲ୍‌ଇଦିକାଦ୍‌କ ଜାକେଦ୍‌ ଗେଲ୍‌ଉପୁନ୍‌ ପିଢ଼ି, ଆଡଃ ବାବିଲୋନ୍‌ତେ ଇଦିକାଦ୍‌କ ଦିପିଲିଏତେ ମାସି ଜାକେଦ୍‌ ଗେଲ୍‌ଉପୁନ୍‌ ପିଢ଼ିକ ତାଇକେନା ।
ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଜାନାମ୍‌
(ଲୁକ ୨:୧-୭)
18 # ଲୁକ ୧:୨୭. ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ନେ ଲେକାଏ ଜାନାମ୍‌ଲେନା । ଇନିୟାଃ ଏଙ୍ଗାତେ ମାରିୟାମ୍‌କେ ଯୋଷେଫ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆସିଆକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ମେନ୍‌ଦ ଇନିଃଲଃ ଆଣ୍‌ଦିୟାନ୍‌ ସିଦାରେ ଇନିଃ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାତେ ଆବ୍‌ରାଅୟାନା ଆଡଃ ହାମ୍ବାଲ୍‌ରୋୱା କାନାଏ ମେନ୍ତେ ଆଟ୍‌କାର୍‌ୟାନା । 19ଇନିୟାଃ କଡ଼ା ଯୋଷେଫ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହଡ଼ ତାଇକେନାଏ, ଏନାତେ ମାରିୟାମ୍‌ ବାଦ୍‌ନାମଃକାଏ ମେନ୍ତେ ଇନିଃ କାଏ ସାନାଙ୍ଗ୍‌କେଦା, ଏନାମେନ୍ତେ ଇନିଃକେ କା ଆଣ୍‌ଦିୟଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଉଡ଼ୁଃକେଦାଏ । 20ମେନ୍‌ଦ ଇନିଃ ନେଆଁଁ ଉଡ଼ୁଃତାନ୍‌ ତାଇକେନ୍‌ରେ ପ୍ରାଭୁଆଃ ମିଆଁଦ୍‌ ଦୁଁତ୍‌ କୁମୁରେ ଉଦୁବେନ୍‌ୟାନା ଆଡଃ କାଜିକିୟାଏ, “ହେ ଦାଉଦ୍‌ଆଃ ହନ୍‌ ଯୋଷେଫ୍‌, ଆମାଃ କୁଡ଼ି ଲେକା ମାରିୟାମ୍‌କେ ଅଡ଼ାଃତେ ଇଦିନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଲମ୍‌ ବରଏୟା, ଚିୟାଃଚି ଇନିୟାଃ ହାମ୍ବାଲ୍‌ରୋୱା ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାତେ ହବାକାନା । 21#ଲୁକ ୧:୩୧.#୧:୨୧ ଲୁକ ୧:୩୧ଇନିଃ ମିଆଁଦ୍‌ କଡ଼ାହନ୍‌ ଜାନାମିଁୟାଏ, ଆଡଃ ଆମ୍‌ ଇନିଃକେ ୟୀଶୁ ମେନ୍ତେମ୍‌ ନୁତୁମିଁୟା, ଚିୟାଃଚି ଇନିଃଦ ଆୟାଃ ହଡ଼କକେ ଆକଆଃ ପାପ୍‌ହେତେ ବାଞ୍ଚାଅକଆ ।”
22ନାବୀକଆଃ ହରାତେ ପ୍ରାଭୁ କାଜିକାଦ୍‌ ନେ କାଜି ପୁରାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ ନେ ସବେନାଃ ହବାକାନା, 23“ମିଆଁଦ୍‌ ଡିଣ୍ଡାକୁଡ଼ି ହାମ୍ବାଲ୍‌ରୋୱା ହବାଅଃଆଏ ଆଡଃ କଡ଼ାହନ୍‌ ଜାନାମିଁୟାଏ, ଆଡଃ ହଡ଼କ ଇନିଃକେ ଇମ୍ମାନୁୟେଲ୍‌” ମେନ୍ତେକ ନୁତୁମିଁୟା, ଏନାରେୟାଃ ମୁଣ୍ଡିଦ, “ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବୁଲଃରିୟା ।”
24ଏନ୍ତେ ଯୋଷେଫ୍‌ ଦୁଡ଼ୁମ୍‌ଏତେ ବିରିଦ୍‌କେଦ୍‌ତେ, ପ୍ରାଭୁଆଃ ଦୁଁତ୍‌ ଆଚୁକାଇ ଲେକା ଆୟାଃ କୁଡ଼ି ମାରିୟାମ୍‌କେ ଅଡ଼ାଃତେ ଇଦିକିୟା । 25#ଲୁକ ୨:୨୧.ମେନ୍‌ଦ ଇନିଃ ମୁତ୍‍କୁଲ୍‌ କଡ଼ାହନ୍‌ ଆଉରି ଜାନାମିଁ ଜାକେଦ୍‌ ଯୋଷେଫ୍‌ ଇନିଃକେ କାଏ ଜୁଟିଦ୍‍କିୟା । ଆଡଃ ଯୋଷେଫ୍‌ ଏନ୍‌ ହନ୍‌କେ ୟୀଶୁ ମେନ୍ତେ ନୁତୁମ୍‌କିଆ ।

Currently Selected:

ମାଥିଉ 1: NTRuu20

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy