Mathew 1
FFN

Mathew 1

1
Achau Iesu Grist
1Dyma dabl achau Iesu Grist, o linach Dafydd ac Abraham: 2Abraham oedd dad i Isaac, Isaac i Jacob, Jacob i Jwda aʼi frodyr, 3Jwda i Phares a Sara (Tamar oedd eu mam), Phares i Esrom, Esrom i Aram, 4Aram i Aminadab, Aminadab i Naasson, Naasson i Salmon, 5Salmon i Boas (Rachab oedd ei fam), Boas i Obed (Ruth oedd ei fam), Obed i Jesse, 6Jesse iʼr brenin Dafydd, Dafydd oedd dad i Solomon (bu ei fam yn wraig i Ureias), 7Solomon i Rehoboam, Rehoboam i Abeia, Abeia i Asa, 8Asa i Josaffat, Josaffat i Joram, Joram i Usseia, 9Usseia i Joatham, Joatham i Achas, Achas i Eseceias, 10Eseceias i Manasses, Manasses i Amos, ac Amos i Joseias.
11Adeg yr alltudiaeth i Fabilon ganwyd Jechoneias aʼi frodyr yn feibion i Joseias. 12Yna wediʼr alltudiaeth i Fabilon ganwyd Salathiel yn fab i Jechoneias, Sorobabel i Salathiel, 13Abiud i Sorobabel, Eliacim i Abiud, Asor i Eliacim, 14Sadoc i Asor, Achim i Sadoc, Eliud i Achim, 15Eleasar i Eliud, Mathan i Eleasar, a Jacob i Mathan. 16Jacob oedd tad Joseff, gŵr Mair, mam Iesu, a elwir ‘Crist’.
17Felly, y mae pedair cenhedlaeth ar ddeg rhwng Abraham a Dafydd, a phedair ar ddeg wedyn rhwng Dafydd aʼr alltudiaeth i Fabilon, a phedair ar ddeg drachefn rhwng hynny a Christ.
Ei eni Ef
18Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist. A Mair ei fam wedi ei dyweddïo i Joseff, cyn eu priodas sylweddolodd ei bod hiʼn disgwyl plentyn trwy ʼr Ysbryd Glân. 19Felly, penderfynodd Joseff, ei darpar-ŵr, dyn cywir, ac eto yn dymuno ei harbed hi rhag gwarth, ei hysgaru yn ddirgel. 20Dynaʼi fwriad pan ymddangosodd angel oddi wrth yr Arglwydd iddo mewn breuddwyd. “Joseff, fab Dafydd,” meddaiʼr angel wrtho, “paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti. Trwyʼr Ysbryd Glân y mae hiʼn feichiog. 21Fe esgor hi ar fab, aʼr enw a roi di arno fydd ‘Iesu’, oblegid fe wared ei bobl oddi wrth eu pechodau.”
22Digwyddodd y cwbl hyn er mwyn cyflawniʼr hyn ddywedodd yr Arglwydd drwyʼr proffwyd: 23“Wele, bydd gwyryf yn feichiog, ac a esgor ar fab, aʼr enw a roir arno fydd ‘Emanuel’, aʼi ystyr yw ‘Y mae Duw gyda ni’.”
24Wedi deffro, gwnaeth Joseff yn ôl cyfarwyddyd angel yr Arglwydd; fe briododd Mair, 25ond fu dim cyfathrach rywiol rhyngddyn nhw cyn iddi esgor ar fab. A rhoddodd arno yr enw ‘Iesu’.

© Cymdeithas y Beibl 1971

© British and Foreign Bible Society 1971


Learn more about Y Ffordd Newydd - 4 Efengyl mewn Cymraeg Byw 1971