YouVersion Logo
Search Icon

Mathew 2

2
Dyfodiad y sêr-ddewiniaid
1Ganwyd Iesu ym Methlehem yng ngwlad Jwdea, pan oedd Herod yn frenin yno. Wedi ei eni daeth sêr-ddewiniaid o’r dwyrain i Jerwsalem 2gan holi, “Ymhle mae brenin yr Iddewon sydd newydd ei eni? Oherwydd fe welsom ei seren ef yn codi, a dyma ni wedi dod i dalu gwrogaeth iddo.” 3Pan ddaeth hyn i glustiau’r brenin Herod, fe’i cynhyrfwyd yn ddirfawr, a thrigolion Jerwsalem i gyd gydag ef. 4Dyma yntau’n galw ynghyd yr holl brif offeiriaid ac athrawon y Gyfraith, a gofyn iddyn nhw, “Ymhle mae’r Meseia i gael ei eni?” 5“Ym Methlehem yng ngwlad Jwdea,” medden nhwythau, “oherwydd fel hyn yr ysgrifennwyd gan y proffwyd:
6Bethlehem, yng ngwlad Jwda,
Nid ti o bell ffordd yw’r lleiaf ym mhlith tywysogion Jwda,
Oherwydd ohonot ti y daw arweinydd
I fugeilio fy mhobl Israel!”
7Dyma Herod wedyn yn gwahodd y sêr-ddewiniaid i’w gyfarfod heb yn wybod i neb, ac yn mynnu gwybod ganddyn nhw pa bryd yn hollol yr ymddangosodd y seren. 8Yna mae’n eu danfon i Fethlehem, gan ddweud, “Holwch yn fanwl am y plentyn a dowch â gwybod i mi er mwyn i minnau gael mynd i’w addoli ef.”
9Dyna nhw’n mynd wedi gwrando ar y brenin, a’r seren welson nhw yn codi yn mynd o’u blaen ac yn sefyll uwchben y lle roedd y baban yn gorwedd. 10Fe’u llanwyd nhw â llawenydd mawr dros ben wrth weld y seren. 11Wedi dod i’r tŷ, fe welson nhw’r baban ym mreichiau Mair ei fam. Wedyn ar ôl ymgrymu i’r llawr mewn gwrogaeth iddo, dyma nhw’n agor eu coffrau a rhoi iddo anrhegion o aur a thus a myrr.
12Yna, wedi cael eu rhybuddio mewn breuddwyd i beidio â mynd yn ôl at Herod, dyma nhw’n dychwelyd i’w gwlad ar hyd ffordd arall.
Ffoi i’r Aifft
13Wedi iddyn nhw fynd, dyma angel oddi wrth yr Arglwydd yn ymddangos i Joseff mewn breuddwyd ac yn dweud, “Cod, cymer y plentyn a’i fam, a ffo i’r Aifft, ac aros yno nes i mi ddweud wrthyt; oherwydd mae ym mryd Herod i chwilio am y plentyn i’w ladd.” 14Cododd yntau o gwsg, cymerodd y plentyn a’i fam yn y nos, a chiliodd i’r Aifft. 15Yno yr arhosodd nes i Herod farw. Felly daeth yn wir yr hyn ddywedodd yr Arglwydd drwy’r proffwyd: “O’r Aifft y gelwais fy mab.”
Dial dieflig
16Pan ddeallodd Herod fod y sêr-ddewiniaid wedi ei dwyllo, fe aeth o’i gof yn lân. Anfonodd filwyr i ladd yr holl fechgyn ym Methlehem a’r cylch a oedd yn ddwyflwydd oed neu dan hynny, gan gyfrif o’r dyddiad a gafodd drwy holi’r dewiniaid yn fanwl. 17Ac felly y daeth geiriau a ddywedodd Jeremeia y proffwyd yn ffaith:
18“Fe glywyd llais yn Rama,
Wylo a galar mawr;
Rachel yn wylo am ei phlant,
Gan wrthod pob cysur,
Am nad oedden nhw’n fyw mwyach.”
Dychwelyd o’r Aifft
19Ond bu farw Herod; ac ymddangosodd angel oddi wrth yr Arglwydd i Joseff mewn breuddwyd yn yr Aifft, 20a dweud wrtho, “Cod, cymer y plentyn a’i fam, a dos i wlad Israel, oherwydd mae’r rhai oedd yn bygwth bywyd y plentyn wedi marw.” 21Cododd yntau, cymerodd y plentyn a’i fam, a daeth yn ôl i wlad Israel. 22Ond pan glywodd fod Archelaus wedi dilyn ei dad Herod yn Frenin Jwdea, roedd yn ofni mynd yno. Ac wedi ei rybuddio mewn breuddwyd, fe giliodd i ranbarth Galilea, 23gan gartrefu mewn tref o’r enw Nasareth. Felly y daeth geiriau’r proffwydi’n wir, y gelwid ef yn Nasaread.

Currently Selected:

Mathew 2: FfN

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy