YouVersion Logo
Search Icon

Mathiơ 2

2
Du Mơnih Jak-khờh Truh Mư̆ng Gah Ia-Hơrơi Tơgồ
1Tŭ Yàng Jêsu hũ tơbiă rài tơ 'Betlehem, c̆àr Juđe, lăm rài pơtau Herôt, hũ du mơnih jak-khờh mư̆ng gah ia-hơrơi tơgồ nau truh tơ plơi-prŏng Jerusalem, 2bloh tơnia lài: “Pơtau buơl làng Juđa pơrpa tơbiă rài tơ anih lơi? Kơyoa buơl dơlhă hũ 'buh ia-pơtŭ Pô gah ia-hơrơi tơgồ, nư̆n truh tô duh-dơlbăt Pô.” 3Mơhư̆ pơnuaĭ nư̆n, pơtau Herôt găm sơ̆ng abih plơi-prŏng Jerusalem kơ-ù dò 'buh suk. 4Nư̆n pơtau iơu tơrgùm abih du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt sơ̆ng du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia lăm buơl làng truh, bloh tơnia lài Pô Krist păl tơbiă rài tơ anih lơi. 5Buơl guñu đờm lài: “Tơ plơi-prŏng 'Betlehem, c̆àr Juđe; kơyoa hũ pơnuaĭ mơnih gơnuăr-hwơ̆r wă yơu ni: 6‘Ơ 'Betlehem, tơnah Juđe!
Hã 'buh iơŭ la plơi-prŏng tìt rơlau abih lăm du plơi-prŏng Juđe ơu.
Kơyoa mư̆ng hã rơŭ tơbiă sa Pô apăn-akŏ,
La Pô rơŭ glăng-c̆ơ buơl làng Israel Kơu.’ ”#2:6 Mic̆e 5:1,2.
7Tŭ nư̆n, pơtau Herôt tơrđơŭ-bơdơŭ iơu du mơnih jak khờh truh, tô tơnia buơl guñu nĭ-nùn mư̆ng tŭ-hơrơi ia-pơtŭ hũ tơbiă. 8Bloh nư̆n pơtau pơđăr buơl guñu nau truh tơ plơi-prŏng 'Betlehem, sơ̆ng kơkơi pơđăr lài: “Nau bĕ sơ̆ng duah tơnia nĭ-nùn mư̆ng anà tìt nư̆n; tŭ duah hũ bơjơ, brơi bĕ tơ kơu thơu, tô kơu kŭng truh bloh duh-dơlbăt Pô.” 9Hơdơi tŭ mơhư̆ pơtau đờm yơu nư̆n, buơl guñu tơbiă nau mư. Dih, ia-pơtŭ bloh buơl guñu hũ 'buh gah ia-hơrơi tơgồ, nau dơlhơu buơl guñu truh tơ anih anà tìt dò, nư̆n ka dò dơ̆ng wơ̆. 10Tŭ 'buh ia-pơtŭ, buơl guñu sờh-sài biă-biài. 11Tơma truh lăm sàng, buơl guñu 'buh anà tìt sơ̆ng Mari, ame Pô, nư̆n pơđih rùp trŭn bloh duh-dơlbăt Pô; bloh nư̆n ràng du phơ̆n c̆ơk-màng tơbiă, pơyă tơ Pô du phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt, la mừh, gơlhơu, sơ̆ng c̆ài-trŭ. 12Hơdơi mư̆ng nư̆n, lăm pơnuaĭ lơpơi, buơl guñu hũ Yàng Pô Lơngì đờm pơđăr juơi gài wơ̆ anih pơtau Herôt tra, nư̆n buơl guñu nau jơlàn pơkơ̆n bloh mơrai wơ̆ tơ lơgăr phŭn drơi.
Pleh Dơŭ Tơ Lơgăr Ejiptơ
13Tŭ du mơnih jak-khờh nau bơjơ, sa aràng mơnih gơdrưh Yàng tơbiă pơ'buh sơ̆ng Jôsep lăm pơnuaĭ lơpơi, bloh đờm pơđăr lài: “Tơgồ bĕ, ba anà tìt sơ̆ng ame Pô pleh dơŭ tơ lơgăr Ejiptơ, sơ̆ng kừ dò tơ anih nư̆n tơ̆l truh tơ tŭ kơu brơi pơthơu wơ̆, kơyoa pơtau Herôt rơŭ duah anà tìt nư̆n tô pơmơtai.” 14Lăm glai mơlăm, Jôsep tơgồ, ba anà tìt sơ̆ng ame Pô nau pleh dơŭ tơ lơgăr Ejiptơ, 15sơ̆ng dò tơ anih nư̆n tơ̆l truh tơ tŭ pơtau Herôt mơtai. Bruă ni tơbiă truh tô pơnuaĭ Yàng angui mơnih gơnuăr-hwơ̆r đờm hũ tơbiă iơŭ tơpă: “Kơu hũ iơu Anà Kơu tơbiă mư̆ng Ejiptơ.” #2:15 Ôse 11:1.
16Tŭ 'buh drơi kơđòng du mơnih jak-khờh pơ̆ng-gơla, pơtau Herôt anok hơtai biă, nư̆n pơđăr mơnih nau pơmơtai abih du anà lơkơi tìt lăm plơi-prŏng 'Betlehem sơ̆ng du c̆àr tòmdăr, mư̆ng dua thŭn sơtơŭ trŭn tơ ala, tui iơŭ yơu hơrơi blàn bloh du mơnih jak-khờh hũ brơi pơtau thơu. 17Yơu nư̆n la tơbiă iơŭ tơpă yơu pơnuaĭ mơnih gơnuăr-hwơ̆r Jeremi hũ đờm lài:
18“Aràng hũ mơhư̆ tơ Rama,
Săp driau-kơmrào, hia-c̆ŏ, să-jua;
Nư̆n la Rac̆el hia tơ du anà drơi,
Bloh 'buh khiăng aràng pơluơ-pơrơngài,
Kơyoa guñu 'buh dò tra.” #2:18 Jeremi 31:15.
19Hơdơi tŭ pơtau Herôt mơtai, sa aràng mơnih gơdrưh Yàng tơbiă pơ'buh sơ̆ng Jôsep lăm pơnuaĭ lơpơi, tơ lơgăr Ejiptơ, bloh đờm pơđăr lài: 20“Tơgồ bĕ, ba anà tìt sơ̆ng ame Pô gài mơrai wơ̆ tơ lơgăr Israel, kơyoa du mơnih duah pơmơtai anà tìt hũ mơtai bơjơ.” 21Jôsep tơgồ, ba anà tìt sơ̆ng ame Pô gài mơrai wơ̆ tơ lơgăr Israel. 22Bloh tŭ mơhư̆ thơu Ac̆elau, anà Herôt, đì ngă pơtau apăn-akŏ lơgăr Juđe, nư̆n Jôsep huơĭ 'buh khĭn mơrai wơ̆; sơ̆ng kơyoa hũ Yàng Pô Lơngì akhàn-pơđăr lăm pơnuaĭ lơpơi, nư̆n Jôsep đì tơ c̆àr Galile, 23sơ̆ng truh dò lăm sa plơi-prŏng angăn la Nasaret. Yơu nư̆n, tơgrơ̆ bruă tơbiă truh iơŭ tơpă yơu pơnuaĭ du mơnih gơnuăr-hwơ̆r hũ đờm: “Aràng rơŭ iơu Pô la mơnih Nasaret.” #2:23 Êsai 11:1.

Currently Selected:

Mathiơ 2: CNT15

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy