Mathiơ 1
CNT15

Mathiơ 1

1
DU ANGĂN KƠI-KŎ PÀNG-YAU SƠ̆NG PƠNUAĬ TƠBIĂ RÀI YÀNG JÊSU KRIST
(Mư̆ng tăl 1:1 truh tăl 2:23)
Du Kơi-Kŏ Pàng-Yau Yàng Jêsu Krist
(Luka 3:23-38)
1Du angăn kơi-kŏ pàng-yau Yàng Jêsu Krist, anà-tơc̆o Đabit, anà-tơc̆o Abraham.
2Abraham pơjiơ̆ng Isak; Isak pơjiơ̆ng Jakôp; Jakôp pơjiơ̆ng Juđa sơ̆ng du adơi-ai ñu. 3Juđa pơjiơ̆ng Pheres sơ̆ng Sereh (Ame buơl guñu la Tamar). Pheres pơjiơ̆ng Hesrôn; Hesrôn pơjiơ̆ng Aram. 4Aram pơjiơ̆ng Aminađap; Aminađap pơjiơ̆ng Naasôn; Naasôn pơjiơ̆ng Salmôn. 5Salmôn khiăng sơ̆ng Rahap pơjiơ̆ng Bôô. Bôô khiăng sơ̆ng Rutơ pơjiơ̆ng Ôbet. Ôbet pơjiơ̆ng Jese; 6Jese pơjiơ̆ng pơtau Đabit.
Đabit pơjiơ̆ng Salômôn (Ame Salômôn dơlhơu la sơdiŭ Uri). 7Salômôn pơjiơ̆ng Rôbôam; Rôbôam pơjiơ̆ng Abija; Abija pơjiơ̆ng Asa; 8Asa pơjiơ̆ng Jôsaphat; Jôsaphat pơjiơ̆ng Jôram; Jôram pơjiơ̆ng Ôsias. 9Ôsias pơjiơ̆ng Jôtam; Jôtam pơjiơ̆ng Ac̆as; Ac̆as pơjiơ̆ng Esec̆ia. 10Esec̆ia pơjiơ̆ng Manase; Manase pơjiơ̆ng Amôn; Amôn pơjiơ̆ng Jôsia. 11Jôsia pơjiơ̆ng Jekônia sơ̆ng du adơi-ai ñu, lăm tŭ kơđòng aràng mă ba nau tơ lơgăr 'Babilôn.
12Hơdơi tŭ kơđòng aràng mă ba nau tơ lơgăr 'Babilôn, Jekônia pơjiơ̆ng Salathiel; Salathiel pơjiơ̆ng Sôrôbabel; 13Sôrôbabel pơjiơ̆ng Abiut; Abiut pơjiơ̆ng Aliakim; Aliakim pơjiơ̆ng Asôr. 14Asôr pơjiơ̆ng Sadôk; Sadôk pơjiơ̆ng Ac̆im; Ac̆im pơjiơ̆ng Eliut; 15Eliut pơjiơ̆ng Eleasar; Eleasar pơjiơ̆ng Mathan; Mathan pơjiơ̆ng Jakôp; 16Jakôp pơjiơ̆ng Jôsep la pơsàng Mari; Mari la mơnih pơjiơ̆ng Yàng Jêsu, angăn la Pô Krist.
17Yơu nư̆n, mư̆ng Abraham tơ̆l truh tơ Đabit, abih-tih hũ sa-pluh pà rài; mư̆ng Đabit tơ̆l truh tŭ kơđòng aràng mă ba nau tơ lơgăr 'Babilôn, kŭng hũ sa-pluh pà rài; sơ̆ng mư̆ng tŭ kơđòng aràng mă ba nau tơ lơgăr 'Babilôn tơ̆l truh tơ Pô Krist kŭng hũ sa-pluh pà rài.
Yàng Jêsu Tơbiă Rài
(Luka 2:1-7)
18Pơnuaĭ tơbiă rài Yàng Jêsu Krist hũ tơbiă truh yơu ni: Mari, ame Pô, hũ c̆ĕ-sơnuai sơ̆ng Jôsep, bloh dơlhơu tŭ dua aràng hơdiŭ dò sơ̆ng gơŭ, nư̆n Mari hũ mơtiàn kơyoa Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri. 19Jôsep, pơsàng ñu, la mơnih rĭng-tơpă, 'buh khiăng luơi ñu kŏng pơnuaĭ pơtiơ̆ng jơhà, nư̆n ngă-nìn khiăng tơrđơŭ iờp pơkloh luơi. 20Bloh lăm tŭ Jôsep dò sơnư̆ng-bơngoàn mư̆ng bruă ni, nư̆n sa aràng mơnih gơdrưh Yàng truh pơ'buh sơ̆ng Jôsep lăm pơnuaĭ lơpơi, bloh đờm lài: “Ơ Jôsep, anà-tơc̆o Đabit, hã juơi huơĭ khiăng sơ̆ng Mari sơdiŭ hã, kơyoa anà bloh ñu mơtiàn nư̆n la kơyoa Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri. 21Ñu rơŭ đih apui sa aràng anà lơkơi, hã pơ-angăn bĕ mơta la Jêsu, kơyoa rùp-phŭn anà lơkơi nư̆n rơŭ dŏng buơl làng drơi tơbiă klàh mư̆ng glài-sơnoh.” 22Tơgrơ̆ bruă ni hũ tơbiă truh, tô iơŭ tơpă pơnuaĭ Yàng hũ angui mơnih gơnuăr-hwơ̆r bloh đờm lài:
23“Ni, sa aràng kơmơi dra sơc̆ih-sơc̆ăn rơŭ hũ mơtiàn, sơ̆ng đih apui sa aràng anà lơkơi. Bloh nư̆n aràng rơŭ pơ-angăn mơta anà lơkơi nư̆n la Emanuel,” #1:23 Êsai 7:14. mơblàng la: “Yàng Pô Lơngì dò găm sơ̆ng buơl gudrơi.” 24Tŭ mơdơh tơgồ, Jôsep ngă tui iơŭ yơu pơnuaĭ mơnih gơdrưh Yàng hũ pơto pơđăr, sơ̆ng ba sơdiŭ mơrai wơ̆ sơ̆ng drơi; 25bloh 'buh đih dò sơ̆ng gơŭ tơ̆l truh tơ tŭ Mari đih apui sa aràng anà lơkơi sơ̆ng Jôsep pơ-angăn mơta la Jêsu.