YouVersion Logo
Search Icon

Mat 1

1
Istwa branch fanmi Jezi yo
(Lik 3:23-38)
1Men istwa branch fanmi Jezi, Mesi a.#1:1 Mesi a Literalman, “Kris”, se yon mo Grèk ki tradui mo Ebre “Messiah”, se yon tit yon konn bay wa yo, epi mo sa a vle di “Wenn” oubyen konsakre. Gade Kris ak Mesi nan Lis Mo yo. Jezi soti nan branch fanmi David ak Abraram.
2Abraram se te papa Izaak.
Izaak se te papa Jakòb.
Jakòb se te papa Jida ak lòt frè l yo.
3Jida se te papa Perès ak Zara. (Tama se te manman yo.)
Perès se te papa Eswòm.
Eswòm se te papa Aram.
4Aram se te papa Aminadab.
Aminadab se te papa Naason,
Naason se te papa Salmon.
5Salmon se te papa Boaz. (Se Raab ki te manman li.)
Boaz se te papa Obèd. (Se Rit ki te manman li.)
Obèd se te papa Izayi.
6Izayi se te papa wa David.
David se te papa Salomon. (Se madanm Ouri a ki te manman l.)
7Salomon se te papa Wobowam.
Wobowam se te papa Abiya.
Abiya se te papa Aza.
8Aza se te papa Jozafa.
Jozafa se te papa Joram.
Joram se te papa Ozyas.
9Ozyas se te papa Jotam.
Jotam se te papa Akaz.
Akaz se te papa Ezekyas.
10Ezekyas se te papa Manase.
Manase se te papa Amon.
Amon se te papa Jozyas.
11Jozyas se te papa Jojakin#1:11 papa Jojakin Jojakin (yo rele l Jekonyas tou) se te pitit pitit Jozyas. Gade nan 1 Kw 3:15-16. ak frè l yo ki t ap viv nan peryòd lè yo te depòte pèp la nan peyi Babilòn.
12Apre yo fin egzile yo nan peyi Babilòn:
Jojakin te fè Salatyèl.#1:12 Salatyèl Isit la, Matye swiv ansyen vèsyon Grèk ki nan 1 Kw 3:19. Gade tou nan Esd 3:2 ak Aje 1:1.
Salatyèl se te papa Zowobabèl.
13Zowobabèl se te papa Abiyoud.
Abiyoud se te papa Elyakim.
Elyakim se te papa Azò.
14Azò se te papa Sadòk.
Sadòk se te papa Akim.
Akim se te papa Eliyoud.
15Eliyoud se te papa Eleyaza.
Eleyaza se te papa Matan.
Matan se te papa Jakòb.
16Jakòb se te papa Jozèf.
Jozèf te marye ak Mari,
Mari se te manman Jezi,
Sila a yo rele Kris la.
17Konsa, sòti nan Abraram pou rive nan David, gen katòz jenerasyon papa ak pitit. Sòti nan David pou rive nan depòtasyon pèp la nan peyi Babilòn, gen yon lòt katòz jenerasyon. Sòti nan depòtasyon nan peyi Babilòn pou rive nan dat nesans Mesi a, gen yon lòt katòz jenerasyon.
Istwa nesans Mesi a
(Lik 2:1-7)
18Men kijan Jezikris te fèt: Mari, manman li te fiyanse ak Jozèf. Anvan dat maryaj la te rive, Jozèf vin aprann Mari te ansent pa pouvwa Sentespri Bondye. 19Jozèf, fiyanse Mari a, se te yon nèg debyen. Li deside pou l kraze relasyon an san fè gwo bri, pou evite twòp eskandal.
20Men pandan Jozèf t ap reflechi sou sa k pase a, yon anj Senyè a parèt devan l nan yon rèv. Men sa anj lan te di l: “Jozèf, pitit pitit David, ou pa bezwen pè pran Mari pou madanm ou, paske pitit ki nan vant li a, se travay Sentespri a. 21L ap fè yon pitit gason, ou va rele l Jezi,#1:21 Jezi Non sa a vle di “se SENYÈ a ki sove”. paske se li menm ki pral delivre pèp li a anba chay peche l yo.”
22Tout sa rive pou fè nou konprann pi byen sa Senyè a te di pa mwayen pwofèt la:
23“Tande koze wi! Jèn fi ki pa ko nan gason an pral ansent,
l ap fè yon pitit gason, y a rele l Emanyèl.”#Eza 7:14.
(Non sa a vle di Bondye avèk nou).
24Lè Jozèf leve nan dòmi an, li fè sa anj Senyè a te di l la. Li marye ak Mari. 25Malgre sa, li te tann jouktan pitit la fèt anvan l te antre nan zafè sèks ak Mari. Li rele pitit ki te fèt la Jezi.

Currently Selected:

Mat 1: VKF

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy