YouVersion Logo
Search Icon

Matiee 1

1
*Zeziiꞌa ꞌꞌnabhli
(Luukɩ 3:23-38)
1Nyɔ -lue ʋn-ʋ ꞌlaꞌa *Zezii, -ɔ ꞌma-a *-Lagɔꞌɔ ꞌBhozayi -ɔ ꞌpʋʋnꞌa nyʋ, ꞌɔ -glɩgbawɔnyiꞌa ꞌꞌna ꞌꞌweꞌa ꞌnynɩ ꞌka-a: Ɔ-ɔ ꞌmo-o *Ablaamʋ -ke *Daviidɩꞌa ꞌꞌnayu. 2Ablaamʋ ꞌwlʋꞌo *Izaakɩ, Izaakɩ ꞌwlʋꞌo *Zakɔɔpʋ, Zakɔɔpʋ ꞌwlʋꞌo *Zidaa -ke ꞌɔ ꞌlotʋꞌa ꞌꞌnynuu. 3Zidaa ꞌwlʋꞌo Falɛsɩ -ke -Zalaa -nɩ ꞌsɔn, ꞌle Tamaa ꞌꞌduꞌo ꞌwa ꞌlotʋ, Falɛsɩ ꞌye Ɛsɩlɔmʋ ꞌwlʋ ꞌle Ɛsɩlɔmʋ ꞌye Alaamʋ ꞌwlʋ. 4Alaamʋ ꞌwlʋꞌo Aminadabʋ, Aminadabʋ ꞌwlʋꞌo Nasɔɔ ꞌle Nasɔɔ ꞌye Salɩmɔɔ ꞌwlʋ. 5Salɩmɔɔ ꞌwlʋꞌo Bʋazɩ ꞌle Raabʋ ꞌꞌduꞌo ꞌɔ ꞌlotʋ; Bʋazɩ ꞌwlʋꞌo Obɛdɩ ꞌle Wlutɩ ꞌꞌduꞌo ꞌɔ ꞌlotʋ. Obɛdɩ ꞌwlʋꞌo *Izayii. 6Izayii ꞌwlʋꞌo Daviidɩ -ɔ ꞌma-a ꞌbhlʋkpayowliklagba. Daviidɩ ꞌwlʋꞌo *Salomɔɔ. ꞌƆ ꞌlotʋ-ʋ ꞌmo-o Uliiꞌa -dɩgbanynaakpʋ. 7Salomɔɔ ꞌwlʋꞌo Wlʋbʋamʋ, Wlʋbʋamʋ ꞌwlʋꞌo Abia, 8Abia ꞌwlʋꞌo Azafʋ, Azafʋ ꞌwlʋꞌo Zozafaa, Zozafaa ꞌwlʋꞌo Zolaamʋ, Zolaamʋ ꞌwlʋꞌo Oziasɩ, 9Oziasɩ ꞌwlʋꞌo Zʋatamʋ, Zʋatamʋ ꞌwlʋꞌo Akaazɩ, Akaazɩ ꞌwlʋꞌo Ezekiasɩ, 10Ezekiasɩ ꞌwlʋꞌo Manasee, Manasee ꞌwlʋꞌo Amɔɔ, Amɔɔ ꞌwlʋꞌo Zoziasɩ, 11Zoziasɩ ꞌwlʋꞌo Zekoniasɩ -ke ꞌɔ ꞌlotʋꞌa ꞌꞌnynuu. -Nɔɔ -ke ti ʋn kpʋnꞌa *Izrayɛɛlɩkɔmʋ, ʋn ꞌye ꞌʋ *Babilɔɔnʋ kpa, ꞌbho-o moꞌo. 12Izrayɛɛlɩkɔmʋ nyniꞌa Babilɔɔnʋ, -nɔɔ -lrɛɛ ziꞌa, ꞌle Zekoniasɩ ꞌye Salatiɛlɩ ꞌwlʋ. Salatiɛlɩ ꞌwlʋꞌo Zolobabɛlɩ, 13Zolobabɛlɩ ꞌwlʋꞌo Abiyudɩ, Abiyudɩ ꞌwlʋꞌo Eliakimʋ, Eliakimʋ ꞌwlʋꞌo Azɔlʋ, 14Azɔlʋ ꞌwlʋꞌo Sadokɩ, Sadokɩ ꞌwlʋꞌo Akimʋ, Akimʋ ꞌwlʋꞌo Eliudɩ, 15Eliudɩ ꞌwlʋꞌo Eliazaa, Eliazaa ꞌwlʋꞌo Mataa, Mataa ꞌwlʋꞌo Zakɔɔpʋ, 16Zakɔɔpʋ ꞌwlʋꞌo *ꞌZɩzɛɛfʋ. *Malii -ʋ ꞌwlʋꞌa Zezii ʋn-ʋ ꞌlaꞌa -Lagɔꞌɔ ꞌBhozayi -ɔ ꞌpʋʋnꞌa nyʋ, ꞌwa nyimiɛ ɔ ꞌꞌduꞌo. 17-Ɛ ꞌwlʋꞌa ꞌbho Ablaamʋ ꞌꞌkpi, ꞌꞌna ꞌꞌweꞌa ꞌꞌna kpɛ -bue ꞌyɔ nyiɛ-ɛ ziꞌo ꞌle ɛ ꞌye Daviidɩ -yɛ. -Ɛ ꞌwlʋꞌa ꞌbho Daviidɩ ꞌꞌkpi ɛ ꞌke -nɔɔ -ke ti Izrayɛɛlɩkɔmʋꞌa Babilɔɔnʋꞌa -nɩnɩa -yɛ ɛ, ꞌꞌna ꞌꞌweꞌa ꞌꞌna kpɛ -bue ꞌyɔ nyiɛ-ɛ kaꞌa wɔn. ꞌWlʋ ꞌbho ꞌle ɛ ꞌke -Lagɔꞌɔ ꞌBhozayi -ɔ ꞌpʋʋnꞌa nyʋ, ꞌɔ ꞌwlʋwlʋnɔɔ ꞌꞌkpi bhla, ꞌꞌna ꞌꞌweꞌa ꞌꞌna -zakpɩ -bue ꞌyɔ nyiɛ -lrɩɩ-ɩ -nɩꞌe ꞌbho.
*Zeziiꞌa ꞌwlʋwlʋsʋ
(Luukɩ 2:1-7)
18A -gblee, -ka *Zezii *Kliisɩ ꞌwlʋwlʋꞌa ꞌmʋti, ꞌkla-a ꞌka-a: ꞌƆ ꞌlotʋ, *Malii ꞌmo-o *ꞌZɩzɛɛfʋꞌa wɔnbha. -Da ʋn -ke ɔ -seeꞌa -dalue ti-de ke a, ꞌbho-o ʋn ꞌbhle -nɩꞌe -nɩgblaa. Ʋn ꞌka -nɩgblaa ꞌbhle a, *-Lagɔꞌɔ Lisaazuzu ꞌdree ꞌnʋ-ʋ ꞌmʋ ti. 19-Ka ɛ ꞌꞌdu -nɩꞌa -Lagɔꞌɔ Lisaazuzuꞌa wɔnkuɛ ꞌmʋ ʋn ꞌbhle -nɩ ɛ-bɛ -nɩgblaa ꞌmnɛ, ꞌwa wɔnbha ꞌZɩzɛɛfʋ -mnɔɔ se ɩ yibo. ꞌƆ dɩlikpʋnkamʋ ɔ -see ꞌybha ɔ ꞌke ʋ gbɔ-za ꞌbho nyʋ ꞌweeꞌa ꞌꞌyigbeyi. Ɔ ꞌbɔ-ɔ ti ɔ -ke ʋn ꞌke ꞌle ꞌꞌzizekwla ꞌmʋ ꞌꞌyrilisʋsɔ -nɩ. 20Ɔ-ɔ popoꞌa ꞌtɔ -kaa ꞌgwlʋti a, ꞌle -Lagɔ gboꞌa -dalbhoyi -lue ꞌye ɔ -bodɩ yi ꞌle ya ꞌmʋ. Ɔ na: Daviidɩꞌa ꞌꞌnayu, ꞌZɩzɛɛfʋ, -aꞌa -pɔlʋꞌa ꞌkɔlʋ -nɩ Maliiꞌa ꞌꞌkpi -le! ꞌꞌLuo nʋ ꞌmʋ, -ɩn ꞌke ʋ kpa, -ɛkedɩmaa, ꞌle -Lagɔꞌɔ Lisaazuzuꞌa wɔnkuɛ ꞌmʋ, ꞌle-e ʋn-ʋ fuo nɩꞌe ꞌꞌyu wɔn. 21Ʋn-ʋ ꞌye-e ꞌꞌyunyukpasu ꞌwlʋ -mʋ ꞌle -ɩn ꞌke ɔ *Zezii ꞌnynɩ ꞌꞌduu. Ɔbɔ ꞌmnɔ, ꞌɩnnɔ ꞌye ꞌɔ nyʋ ꞌpʋʋn mʋ ꞌle ꞌwa ꞌꞌnyinynidɩ ꞌmʋ ꞌbho -aꞌba -Kɔyi -Lagɔꞌɔ ꞌꞌyigbeyi. 22A -gblee, -ka -aꞌba -Kɔyi ꞌmnɔ ꞌlɛ ꞌka ꞌɔ wluꞌa ꞌmʋtizayi ʋn-ʋ ꞌlaꞌa *Ezayii ꞌꞌyi see, ꞌɛ ꞌꞌyriꞌa ꞌbɩ-ɩ ꞌwlʋꞌo -daa. Ɔ na:
23ꞌNynaakpʋdraa-a seꞌa nyukpasu yibo tukutuku, ʋn-ʋ ꞌye-e -nɩgblaa ꞌbhle -mʋ, ꞌle, ꞌꞌyu ʋn-ʋ ꞌyeꞌa ꞌwlʋ mʋ a, ʋn ꞌke ɔ Emanuɛlɩ ꞌla. ꞌƐ ꞌzɔ-ɔ ꞌmo-o: -A -ke -Lagɔ -naꞌo.
24ꞌZɩzɛɛfʋ nʋꞌa -kaa, ɔ -sɔꞌɔ-ɔ ꞌꞌnynɔɔ ꞌmʋ. -Ka -Lagɔ gboꞌa -dalbhoyi ꞌlɛꞌɛ ꞌtɩn, ꞌka-a ɔ nʋꞌo ꞌle ɔ ꞌye ꞌle Malii jri kpakpakamʋ. 25Ɩ ziꞌa -kaa a, ɔ -fuo ꞌnʋ-ʋ wɔn -kpayɩ! ʋn ꞌye -gba. Ʋn ꞌwlʋꞌa ɔ-bɔ ꞌꞌyu ꞌmnɔ ꞌle ɔ ꞌye ɔ ꞌnynɩ ꞌꞌduu. Ɔ ꞌlɔ ɔ Zezii-ɔ, -yrɔzaa, ꞌle ɔ -ke Malii ꞌye linyinyni.

Currently Selected:

Matiee 1: nwbNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy