Matiee 2
NWBNT

Matiee 2

2
ꞌCʋdrɩzrɛmʋ yiꞌe Zeziiꞌa -gbanynɔgbe ꞌli
1-Nɔɔ -ke ti nyukpasu -lue ʋn-ʋ ꞌlaꞌa *Elɔɔdɩ ꞌꞌduꞌa Zideebhlʋkpayowliklagba, ꞌbho-o *Zezii ꞌwlʋ -nɩꞌe ꞌle ꞌɛ -gwlɔ -lue ʋn-ʋ ꞌlaꞌa Bɛtɩlɛɛmʋ. A -gblee, ɔ ꞌwlʋꞌa a, ꞌcʋdrɩɛ -tɔꞌɔ nyʋ ꞌbhlʋkpayowliklagba ꞌwlʋ-oꞌo a, ꞌɩnnɛ ꞌcʋdrɩzrɛmʋ ꞌyeꞌe li. ꞌƐ kamʋ ʋn -sɔꞌɔ ꞌle ꞌyrʋꞌa ꞌwlʋnamʋ, ʋn ꞌye Zelizalɛɛmʋ yi. 2Ʋn nyniꞌa, ʋn dedeꞌe-e ti: ꞌꞌYuyigbɛ -ɔ ꞌyeꞌa *ꞌZuifʋꞌa ꞌbhlʋkpayowliklagba ꞌꞌdu mʋ, doo ɔ ꞌwlʋ -nɩꞌa? -A ꞌye-e ꞌɔ ꞌcʋdrɩɛ li. Ɛ ꞌdaaꞌa-a ꞌle ꞌyrʋꞌa ꞌwlʋnamʋ. ꞌƐ dɩ -a yi ꞌɔ bʋbɔnamʋ.
3-Da ꞌbhlʋkpayowli Elɔɔdɩ -ke ꞌɔ nyʋ-ʋ -nɩꞌa ꞌbho Zelizalɛɛmʋ ꞌwɩn ꞌɩ ꞌbɔ ɔ, ʋn ꞌꞌzru-oꞌo. 4Elɔɔdɩ nʋꞌa -kaa, ɔ ꞌla-a *-Lagɔꞌɔ gbayibomʋ -ke *-Lagɔꞌɔ ꞌsragazamʋklɩgbɩ -yʋ ꞌma-a ꞌɔ -nʋ, ꞌɩnnʋ ɔ dedeꞌe ti: *-Lagɔꞌɔ ꞌBhozayi -ɔ ꞌpʋʋnꞌa nyʋ, doo ɔ ꞌke ꞌwlʋ -nɩꞌa? 5ꞌLe ʋn na: ꞌNɔɔ Zideebhlʋkpa ꞌꞌkpiꞌa -gwlɔ ꞌma-a Bɛtɩlɛɛmʋ, ꞌbho-o moꞌo. -Gblee, -Lagɔwluꞌa ꞌmʋtizayi ʋn-ʋ ꞌlaꞌa Misee, wlu ɔ ꞌcnɩꞌa see, ꞌɩnnɩ ꞌka-a:
6-Lagɔ na: ꞌLe Zideebhlʋkpa ꞌꞌkpiꞌa gwlɛꞌɛ ꞌꞌklumʋ Bɛtɩlɛɛmʋ ꞌwlʋꞌo ꞌnynɩ, ꞌle ɛ ꞌli ꞌbhlʋkpayowli-i ꞌye ꞌwlʋ -nɩ mʋ ꞌle ɔ ꞌke ꞌan nyʋ *Izrayɛɛlɩkɔmʋ -jolʋ gbo po.
7ꞌBho ꞌya ꞌꞌkpi Elɔɔdɩ ꞌla-a ꞌcʋdrɩzrɛmʋ ꞌmnʋ ꞌꞌsra ꞌmʋ, ɔ ꞌye ʋ tiꞌcrɛ ꞌle ɔ na: ꞌCʋdrɩɛ ꞌmnɛ -kaaa fanfaan wɔn-ɔꞌꞌdu, ꞌɛ ꞌwɩ ꞌdiɛ ꞌka-aꞌa? 8ꞌLe ɔ ꞌye ʋ ꞌꞌyiflɔɛ ꞌꞌnyɩ ʋn ꞌke Bɛtɩlɛɛmʋ mu, ꞌle ɔ na: -Bho a mu a, a dede ꞌɔ ꞌꞌkpidɩ ti ꞌꞌsɩkɩsɩkɩ, a ꞌbɔ ɔ ti. -Bho a ꞌye ɔ ɔ, ꞌꞌlemnɩɩ a yi, a ꞌke ꞌɩnmʋ ꞌtmʋʋ ꞌle ꞌan ꞌꞌbhuo ꞌke ꞌꞌyuyigbɛ ꞌmnɔ bʋbɔnamʋ mu -lrɛɛke.
9ꞌBhlʋkpayowli ꞌꞌdu ꞌʋ wlu ꞌꞌyi -nalo, ʋn ꞌkpa-a -jeyi. Ʋn -ka ꞌle-e gbʋ, ꞌcʋdrɩɛ ʋn ꞌꞌduu ꞌka ꞌꞌyriti see ꞌle ꞌyrʋ ꞌzɔ-ɔ ꞌna-a ꞌbho ꞌwa nya. Ɛ nyniꞌa -kaa ꞌbho -budu -ke ꞌli ꞌꞌyu -nɩꞌa, ꞌbho-o ɛ -nynaꞌa ti. 10Ʋ-bʋ nyʋ -nɩꞌa munamʋ, ʋn ꞌyeꞌa ꞌcʋdrɩɛ li, ɛ -nynaꞌa ti a, -ka ʋn -dieꞌa ꞌmʋ ꞌwee, ꞌbʋbʋaklagba-a ꞌlbhʋ ʋꞌo. 11Ʋn ꞌwlaaꞌa-a ꞌle -budu ꞌli. Ʋn -yɛꞌɛ-ɛ ꞌle ꞌꞌyulre -ke ꞌɔ ꞌlotʋ *Malii. Ʋ-bʋ nyʋ ꞌmnʋ ꞌwla-a ꞌꞌyuyigbɛ ꞌkolri wɔnyi glu, ʋn ꞌye ɔ bʋbɔ. Ʋn nʋꞌa -kaa, ʋn ꞌkpa-a ꞌle ꞌwa badu ꞌli sʋ, ʋn -zaꞌa-a ꞌle ꞌnynɩbhlelɩ, ꞌɩnnɩ ʋn ꞌꞌnyɩ ɔꞌo. ꞌYa ꞌnynɩ ꞌka-a: Sanu-e lɛ -lue-e kɔɔꞌɔ ꞌꞌwle, -bho nyɔ poꞌa ꞌꞌyri -ɛ poꞌa ngnɛzɛgɛ, ʋn-ʋ ꞌlaꞌa *lasaasɩ -ke litricna ʋn-ʋ ꞌlaꞌa *miilɩ. 12Ʋn nʋꞌa ꞌtɔ -kaa, ꞌle ya ꞌmʋ -Lagɔ ꞌtmʋʋ nʋ-oꞌo: Aꞌba -mu -nɩ ꞌle Elɔɔdɩ gbo -le! ꞌLe nyʋ ꞌmnʋ ꞌye ꞌꞌsesijolʋ bhlu, ʋn ꞌye ʋ ꞌꞌbhli le mu.
ꞌZɩzɛɛfʋ jra-oꞌo ɔ ꞌye Ezipʋtɩ mu
13Ʋ-bʋ nyʋ-ʋ yiꞌa -gbanynɔgbe ꞌli, ʋn muꞌa, -Lagɔ gboꞌa -dalbhoyi -lue-e yiꞌe *ꞌZɩzɛɛfʋ -bodɩ ꞌle ya ꞌmʋ. Ɔ na: *Elɔɔdɩ ꞌbɔ-ɔ ti ɔ ꞌke -dagbɛ yi, ɔ ꞌke ꞌꞌyuyigbɛ ꞌmʋꞌꞌluo ɔ ꞌke ɔ ꞌlbha, ɔ ꞌke ꞌmɛ. ꞌƐ dɩ -sɔ ꞌmʋ, ꞌꞌluo ꞌꞌyuyigbɛ -ke ꞌɔ ꞌlotʋ ꞌmʋ. A ple, a mu ꞌle *Ezipʋtɩbhlʋkpa ꞌꞌkpi, a -de ꞌle ti. -Bho ꞌɩn nʋ: A yi ꞌle a ꞌke yi. 14ꞌZɩzɛɛfʋ -sɔꞌɔ ꞌmʋ ꞌꞌmatʋ -ziaka, ɔ ꞌꞌluoꞌo-o ꞌꞌyuyigbɛ -ke ꞌɔ ꞌlotʋ ꞌmʋ, ʋn ꞌye Ezipʋtɩ mu. 15ꞌLe-e ʋn -deꞌe ti ꞌle ɛ ꞌye Elɔɔdɩꞌa ꞌmɛmɛɛnɔɔ ꞌꞌkpi bhla. A -gblee, ꞌɛ lɛtu -nʋ-ɛꞌo, ꞌle, wlu -aꞌba -Kɔyi -Lagɔ -yi -nɩꞌa ꞌɔ wluꞌa ꞌmʋtizayi ʋn-ʋ ꞌlaꞌa Ozee ꞌmʋ, ꞌɛ ꞌꞌyriꞌa ꞌbɩ ꞌye ꞌwlʋ. Ɔ na: ꞌLe Ezipʋtɩ, ꞌle-e ꞌɩn ꞌlaaꞌa ꞌan ꞌꞌyu le.
*Elɔɔdɩ -zaꞌa ꞌꞌyreetɩ ti
16ꞌCʋdrɩzrɛmʋ yiꞌa *Zeziiꞌa -gbanynɔgbe ꞌli, ʋn -see ꞌbho *Elɔɔdɩ gbo -pa -nɩ ꞌle ʋn ꞌke ɔ ꞌtmʋʋꞌa dɩ, ɔ poꞌo ꞌcɛ ꞌgagwloka, ꞌle, ꞌꞌyreetɩnyukpasi ꞌbhleꞌa -zʋɩn ꞌsɔn ꞌle ɛ ꞌyeꞌa ꞌdre, -ʋ -nɩꞌa ꞌbho Bɛtɩlɛɛmʋ -ke -gwlɛ -lrɩɩ-ɩ biꞌa ꞌɛ lemʋ ti, ɔ ꞌye nyʋ ꞌsrʋ po, ʋn ꞌye ʋ ꞌlbha ʋn ꞌye ꞌmɛ. ꞌꞌDɩ nyʋ -zɔ ɔ ꞌka -bodɩ ꞌmʋ ꞌbho ꞌcʋdrɩɛꞌɛ ꞌdaadaanɔɔꞌɔ damʋ, ꞌꞌyu ꞌmnɔ ꞌke ꞌle ꞌꞌyreetɩꞌa ꞌꞌklumʋ -nɩꞌa dɩ moꞌo. 17-Lagɔꞌɔ wluꞌa ꞌmʋtizayi ʋn-ʋ ꞌlaꞌa *Zelemii, ꞌbho-o ꞌɔ wluꞌa ꞌꞌyriꞌa ꞌbɩ ꞌwlʋ -nɩꞌo. 18Ɔ na:
ꞌƖn ꞌwɔn-ɔ ꞌꞌvizrɛ ꞌbɔ ngazeka ꞌle Wlamaagwlɔ ꞌmʋ. *Rasɛɛlɩ ꞌꞌviꞌe ꞌwa tisienynuuꞌa ꞌꞌnynuu. Ʋn -see tiꞌbɔ nyʋ ꞌke ʋ ꞌgate, -ɛkedɩmaa, ʋn ꞌmɛ-oꞌo.
*ꞌZɩzɛɛfʋ ꞌꞌwe -sɔꞌɔ-ɔ *Ezipʋtɩ ꞌle ʋn ꞌye *Izrayɛɛlɩ le mu
19-Nɔɔ -ke ti *Elɔɔdɩ ꞌmɛꞌɛ ɛ, ꞌle ya ꞌmʋ -Lagɔ gboꞌa -dalbhoyi -lue ꞌyi-e *ꞌZɩzɛɛfʋ -bodɩ ꞌle *Ezipʋtɩ ꞌle ɔ na: 20ꞌZɩzɛɛfʋ, -sɔ ꞌmʋ, ꞌꞌluo ꞌꞌyuyigbɛ -ke ꞌɔ ꞌlotʋ ꞌmʋ, a mu ꞌle *Izrayɛɛlɩbhlʋkpa ꞌꞌkpi le, -ɛkedɩmaa, Elɔɔdɩ -ke nyʋ-ʋ ꞌbɔ ꞌka ti ꞌꞌyuyigbɛ ꞌke ꞌmɛ, ꞌwa ꞌꞌbhi ꞌmɛ-oꞌo.
21Elɔɔdɩ ꞌmɛꞌɛ ꞌtɔꞌɔ dɩ ꞌZɩzɛɛfʋ -sɔꞌɔ ꞌmʋ, ɔ ꞌye ꞌꞌyuyigbɛ -ke ꞌɔ ꞌlotʋ ꞌmʋꞌꞌluo ꞌle ɔ -ke ʋn ꞌye ꞌle Izrayɛɛlɩ le mu. 22Ʋn muꞌa a, ɔ ꞌwɔn-ɔ ꞌbɔ na ꞌle Zideebhlʋkpa ꞌꞌkpi Elɔɔdɩꞌa ꞌꞌyu Akɛlayusɩ -ziꞌe ꞌbho ꞌɔ -tɩtaꞌa ꞌbɩ ꞌmʋ. ꞌƐ dɩ ꞌZɩzɛɛfʋ -see ꞌybha ɔ ꞌke le mu. ꞌBho ꞌꞌyuyigbɛꞌɛ damʋ, ɔ ꞌbhle-e ꞌbhlʋkpayowli ꞌmnɔꞌɔ -fanʋ ku ꞌmʋti. Ɔ ꞌwɛn ꞌɛ ꞌmʋti ꞌꞌsɩkɩsɩkɩ ꞌle ya ꞌmʋ a, ꞌbho-o ɔ -sɔ -nɩꞌe ꞌmʋ, ɔ ꞌye Galileebhlʋkpa ꞌꞌkpi mu, 23ɔ ꞌye ꞌleꞌa -gwlɔ ʋn-ʋ ꞌlaꞌa Nazalɛɛtɩ -de. A -gblee, dɩ -Lagɔꞌɔ wluꞌa ꞌmʋtizamʋ ꞌꞌwe ꞌcnɩꞌa see, ꞌɛ ꞌꞌyriꞌa ꞌbɩ-ɩ ꞌwlʋꞌo -laa, ʋn na:
Nyʋ-ʋ ꞌye -ɔ Nazalɛɛtɩyi ꞌla -mʋ.

© 1996, Wycliffe Bible Translators, Inc.

Learn more about -YBHƐYBHƐTITELRE