Mataayo 1:8

Mataayo 1:8 BDS

Aasa naa laqwali Yehosafaati, Yehosafaati naa laqwali Yoraamu, Yoraamu naa laqwali Usiiya.
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share