Mataayo 1:16

Mataayo 1:16 BDS

Yakoobo naa laqwali Yoseefu, hhawata gu Mariyaa, daa laqwalidi Yeesu, doó eteedine Kristu.
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share