Mataayo 1:13

Mataayo 1:13 BDS

Serubabeeli naa laqwali Abihuudi, Abihuudi naa laqwali Eliyakiimu, Eliyakiimu naa laqwali Asooro
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share