Mataayo 1:12

Mataayo 1:12 BDS

Qariqaaqari digaa ilii looyisi yade Babiloonige, Yekoniyaa ginaa ilii laqwali Seyalitiyeeli, Seyalitiyeeli naa laqwali Serubabeeli
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share