Salm 136:1

Salm 136:1 ABG1992

O thugaibh buidheachas don Tighearna, oir tha e math, oir gu bràth mairidh a thròcair.
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share