مَتّا 1
HPKB

مَتّا 1

1
ایسّائے بێه و بُنیاد
(لوکا 3‏:23‏–38)
1ایسّا مَسیه، داوود و اِبراهێمئے چُکّ اِنت. آییئے بێه و بُنیادئے دپتر اے ڈئولا اِنت:
2اِسْهاکِ اِبراهێم، آکوبِ اِسْهاک، یَهودا و آییئے برات که آکوبئے چُکّ اتنت. 3پارِس و زارَهِ یَهودا که آیانی ماتئے نام تامار اَت. هِسْرونِ پارِس، اَرَمِ هِسْرون، 4اَمینادابِ اَرَم، نَهْشونِ اَمیناداب، سَلْمونِ نَهْشون، 5بوازِ سَلْمون که آییئے ماتئے نام رَهاب اَت، اۆبئیدِ بواز که ماتئے نامی روت اَت، یَسّیِ اۆبئید، 6بادشاه داوودِ یَسّی.
سُلئیمانِ داوود، که ماتی پێسرا اوریائے لۆگی بوتگ‌اَت، 7رِهُبامِ سُلئیمان، اَبیایِ رِهُبام، آسایِ اَبیا، 8یِهوشاپاتِ آسا، یورامِ یِهوشاپات، اُزّیایِ یورام، 9یوتامِ اُزّیا، آهازِ یوتام، هِزِکیایِ آهاز، 10مَنَسّیِ هِزِکیا، آمونِ مَنَسّی، یوسیایِ آمون، 11یِکونیایِ یوسیا و آییئے سجّهێن برات، که اے وهدا یَهودی بابِلا درانڈێه#1‏:11 درانڈێه، بزان جَلاوتن. بوتنت.
12چه بابِلئے درانڈێهیا رند، شیالتیالِ یِکونیا، زِروبابِلِ شیالتیال، 13اَبیهودِ زِروبابِل، اِلیاکیمِ اَبیهود، آزورِ اِلیاکیم، 14سَدوکِ آزور، آکیمِ سَدوک، اِلیهودِ آکیم، 15اِلیازرِ اِلیهود، مَتّانِ اِلیازر، آکوبِ مَتّان، 16ایسُّپِ آکوب که مَریمئے مرد اَت. چه مَریما ایسّا پێدا بوت که مَسیه زانگَ بیت.
17اے ڈئولا، چه اِبراهێما بگر تان داوودا چارده پُشت و چه داوودا بگر تان یَهودیانی بابِلئے درانڈێهیا دگه چارده پُشت و چه آ درانڈێهیا بگر تان ایسّا مَسیها هم چارده پُشت اَنت.
ایسّا مَسیهئے پێدایش
(لوکا 1‏:26‏–38؛ 2‏:21)
18ایسّا مَسیهئے پێدایش اے ڈئولا اَت: ایسّائے مات مَریم، ایسُّپا سانگ کرتگ‌اَت بله چه آیانی سور و آرۆسا پێسر، زانتِش که چه هُدائے پاکێن روها،#1‏:18 هُدائے پاکێن روه، بزان روه‌اُلکُدُس. آییئے لاپ پُرّ بوتگ. 19مَریمئے لۆگواجه ایسُّپ، راست و پهرێزکارێن مردمے اَت، نلۆٹتی مَریما بَنّام بکنت، پمێشکا وتی دلا شئوری کرت: «په بێتئواری اے سانگا بپرۆشان.» 20اے بارئوا اَنگت پِگر کنگا اَت که آییئے وابا اَناگت#1‏:20 اَناگت، بزان یک اَناگت، اَچانَک، ناگهان. هُداوندئے پرێشتگے آتک و گوَشتی: «ایسُّپ، او داوود بادشاهئے چُکّ! چه وتی دِشتار مَریمئے زورگ و لۆگا برگا متُرس، چیا که آییا اے لاپ‌پرّی، چه پاکێن روها رَستگ. 21آ، مردێن‌چُکّێئے سرا چِلّگَ بیت و آییئے ناما ایسّا#1‏:21 ایسّائے مانا «هُداوندَ رَکّێنیت» اِنت. بکن، چیا که آ وتی کئوما چه آیانی گناهانَ رَکّێنیت.»#1‏:21 رَکّێنگ، بزان نجات دئیگ، بچّێنگ. 22اے سجّهێن کار پمێشکا چُش بوتنت تان هُداوندئے هما هبر راست و پَدّر#1‏:22 پَدّر، بزان زاهر، آشکار. ببنت که آییا چه نبیئے زبانا گوَشتگ‌اَنت: 23نِشتگێن جنێن‌چُکّێئے لاپ پُرَّ بیت و مردێن‌چُکّێئے سرا چِلّگَ بیت و آییئے ناما اِمانوییل پِرَ بندنت،#1‏:23 اِشئیا نبیئے کتاب 7‏:14. که اِشیئے مانا «هُدا گۆن ما» اِنت. 24وهدے ایسُّپ چه وابا آگاه بوت، هما ڈئولا که هُداوندئے پرێشتگا هُکم داتگ‌اَت، وتی جنی زرت، 25بله تان آ وهدا که چُکّ پێدا نبوتگ‌اَت، گۆن آییا وپت و وابی نکرت و چُکّئے نامی ایسّا پِر بست.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.