YouVersion Logo
Search Icon

Mat 1

1
Makolo ŵa Yesu Kristu
(Lk 3:23-38)
1Mndandanda wa makolo ŵa Yesu Kristu, mwana wa Davide, mwana wa Abulahamu ili teti:
2Abulahamu evyala Isaki,
Isaki evyala Yakobo,
Yakobo evyala Yuda na enekwawo,
3Yuda evyala Pelezi na Zela mwa Tamala;
Pelezi evyala Heziloni,
Heziloni evyala Lamu,
4Lamu evyala Aminadabu,
Aminadabu evyala Nasoni,
Nasoni evyala Salimoni,
5Salimoni evyala Bowazi mwa Lahabe,
Bowazi evyala Obedi mwa Lute,
Obedi evyala Yese,
6Yese evyala Davide mfumu.
Davide evyala Solomoni mwa mwanakazi enze mkazi wa Uliya,
7Solomoni evyala Lehobowamu,
Lehobowamu evyala Abiya,
Abiya evyala Asafu,
8Asafu evyala Yehosafati,
Yehosafati evyala Yolamu,
Yolamu evyala Uziya,
9Uziya evyala Yotamu,
Yotamu evyala Ahazi,
Ahazi evyala Hezekiya,
10Hezekiya evyala Manase,
Manase evyala Amoni,
Amoni evyala Josiya,
11Josiya evyala Yekoniya na enekwawo, pa nsita yotwaliwa uzya ku Babiloni.
12Pa vuli potolewa uzya ku Babiloni,
Yekoniya evyala Salatiyele,
Salatiyele evyala Zelubabele,
13Zelubabele evyala Abiyudi,
Abiyudi evyala Eliyakimu,
Eliyakimu evyala Azolo,
14Azolo evyala Zadoki,
Zadoki evyala Akimu,
Akimu evyala Eliyudi,
15Eliyudi evyala Eliyezala,
Eliyezala evyala Matani,
Matani evyala Yakobo,
16Yakobo evyala Yosefe, mwanalume wa Maliya, mwecivyalika Yesu, woyitiwa kuti Kristu.
17Tetyo, maluko wonse kufuma pali Abulahamu mpaka pali Davide enze kumi na anayi (14), nipo kufuma pali Davide mpaka potolewa uzya ku Babiloni enze kumi na anayi, na kufuma pa kutwaliwa ku Babiloni mpaka pali Kristu penze soti maluko kumi na anayi.
Kuvyalika kwa Yesu Kristu
(Lk 2:1-7)
18Kuvyalika kwa Yesu Kristu kwenze teti: anyina ŵake Maliya enze ekonshelewa na Yosefe, koma akaliyolungulana, Maliya efwaniwa na pakati mwa mphamvu ya Mzimu Mtuŵa. 19Pakuti mulume wake Yosefe enze munthu wolungama, aliyopangwe kumucitisha nsoni, enzopangwa kuvisilizya vonse osacitapo kalikonse. 20Koma akalulingilila ivi, mngelo wa Asikulu emuwonekela mu maloto nomuwuzya kuti, “Yosefe mwana wa Davide: osayopa kulungula Maliya, pakuti pakati pa ali napo ni pa Mzimu Mtuŵa. 21Akavyale mwana mwanalume, nipo ukamteye zina kuti Yesu, pakuti akapulumushe ŵanthu ku macimo ŵawo.”
22Vonse ivi vecitika kukwanisha vecilaŵila Asikulu kupitila mu mneneli vakuti, 23#Ysa 7:14 “Ndola ikaŵe na pakati nipo ikavyale mwana mwanalume, nipo akamuteye zina kuti Imanuweli (kulaŵila kuti, ‘Mulungu ali nase’).”
24Yosefe peciwuka, ecita vecimuwuzya mngelo wa Asikulu nolungula Maliya nomuyika pa ngʼanda pake. 25Koma aliyonkhale naye malo ŵamo mpaka pecivyala mwana mwanalume. Emuteya zina yakuti Yesu.

Currently Selected:

Mat 1: GMN

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy