Parallel
معرفی انجیل مَرقُس
انجیل مَرقُس از نظر حجم کوتاهترین انجیل است. این از آن سبب است که تعالیم مسیح را کمتر از سایر انجیلها نقل می‌کند. توجه مرقس بیشتر به کارها و معجزات عیسی است؛ او با توصیف اینها ثابت می‌کند که عیسی پسر خداست (‏۱‏:۱؛ ‏۱۴‏:۶۱؛ ‏۱۵‏:۳۹). با این حال، تمام مطالب این انجیل به‌جز یک مورد، در انجیل مَتّی و یا لوقا یافت می‌شود. امّا در تمام این موارد، شرح واقعه در انجیل مَرقُس مفصّل‌تر و شامل جزئیات بیشتر است. از این رو، بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که مَتّی و لوقا به هنگام نگارش اثر خود، انجیل مَرقُس را در نظر داشته‌اند.
شواهد موجود در این انجیل حاکی از آن است که مَرقُس انجیل خود را برای مسیحیان غیریهودی نگاشته است؛ برای مثال، او آداب و رسوم یهودیان را توضیح می‌دهد و نیز پس از به کار بردن کلمات آرامی، آنها را به یونانی ترجمه می‌کند.
مَرقُس با استفاده از واژه‌هایی نظیر ’بی‌درنگ‘ یا ’در دم‘، تحرک و پویایی خاصی در سبک نگارش خود به وجود آورده است. ماجراهای تولّد و کودکی عیسی در این انجیل نیامده است، و وقایع با ظهور یحیای تعمیددهنده آغاز می‌شود.
تقسیم‌بندی کلّی
۱- آماده شدن عیسی برای رسالت خود (‏۱‏:‏۱‏-۱۳)
۲- خدمات عیسی در جلیل (‏۱‏:۱۴ تا ‏۶‏:۲۹)
۳- کناره‌گیری عیسی از جلیل (‏۶‏:۳۰ تا ‏۹‏:۳۲)
۴- آخرین خدمات عیسی در جلیل (‏۹‏:‏۳۳‏-۵۰)
۵- خدمات عیسی در یهودیه و نواحی شرق رود اردن (باب ۱۰)
۶- هفتۀ آخر زندگی زمینی عیسی و رنجهای او (بابهای ۱۱تا ۱۵)
۷- رستاخیز عیسی مسیح (باب ۱۶)