YouVersion Logo
Search Icon

SOERA MOZE I. FAZA 1.

FAZA 1.
I. Famazõchi tanõʼa. II. Haga. III. Famazõchi banoea. IV. Famõfõʼõ asi. V. Loeo ba baw̃a ba dõfi. VI. Lʼa ba fofo. VII. Saliw̃aliw̃a ba danõ. VIII. Niha, famaedo Lowalangi.
1I. Ba mbõrõta ifazõchi Lowalangi mbanoea si jaw̃a, awõ danõ. (Job. 38. Sin. 33, 6—9; Sin. 104. Joh. 1, 3. Amaed. 8, 22—31).
2II. Ba no si fakoejoe manõ goeli danõ ba si lõ õsi; ba manahanahae Geheha Lowalangi jaw̃a nidanõ. 3Ba imane Lowalangi: Jamohaga! Ba mohaga. (Jes. 45, 7. Kor. II. 4, 6). 4Ba iʼila Lowalangi, wa no si sõchi haga andrõ, ba ifõfõʼõ ira haga andrõ sogõmigõmi Lowalangi. 5Ba ibeʼe tõi haga andrõ zi maʼṍchõ Lowalangi ba tõi zogõmigõmi andrõ ba si bongi ibeʼe. Ba bongi ba moloeo, ba loeo si fõfõna.
6III. Ba imane Lowalangi: Jamoebologõ ia banoea ba gotaloea nidanõ, enaʼõ famabali ia ba gotaloea nidanõ si doea balõ andrõ. Ba itõrõ. 7Ba ifazõchi waʼebolo mbanoea andrõ Lowalangi, famabali nidanõ tooe mbanoea ba nidanõ jaw̃a mbanoea. 8Ba ibeʼe tõi waʼebolo andrõ mbanoea Lowalangi. Ba bongi ba moloeo, ba loeo si doea.
9IV. Ba imane Lowalangi: Jamoeʼoniagõ ia idanõ barõ mbanoea ba zi ha samboea nahia, enaʼõ oroma zabeʼe tanõ. 10Ba itõrõ. Ba ibeʼe tõi zabeʼe andrõ danõ Lowalangi, ba si tonia idanõ, ba asi ifotõi. Ba iʼila Lowalangi, wa no si sõchi. 11Ba imane Lowalangi: Jatoemboe ba danõ ndroeʼoe, awõ goelegoele sowoea, tanõmõ dania, ba eoe sowoea ngawalõ mboea ba danõ, sohoenõ, tanõmõnia. 12Ba itõrõ. Ba toemboe ba danõ ndroeʼoe ba goelegoele sowoea dania, tanõmõ, ngawangawalõ, ba eoe sowoea si so hoenõ, tanõmõ dania, ngawangawalõ. Ba iʼila Lowalangi, wa no si sõchi. 13Ba bongi, ba moloeo, ba loeo si tõloe.
14V. Ba imane Lowalangi: Jaso zihaga ba waʼebolo mbanoea andrõ, ba wamõfõʼõ si maʼõchõ ba si bongi, ba jatobali tandra ngaʼõtõ ba tandra ngaloeo ba tandra ndrõfi wache; (Jer. 31, 35); 15tobali sihaga ba waʼebolo mbanoea andrõ, ba wohagaini oeli danõ. Ba itõrõ. 16Ba ifazõchi zihaga andrõ Lowalangi, si domboea: sihaga seboea andrõ, famatõrõ zi maʼṍchõ ba sihaga sideʼide andrõ, famatõrõ zi bongi, ba awõnia ndrõfi andrõ. 17Ba ifataro ira ba waʼebolo mbanoea andrõ Lowalangi, enaʼõ lahagaini goeli danõ, 18ba wamatõrõ si maʼṍchõ ba si bongi ba ba wamõfõʼõ si moloeo ba si bongi. Ba iʼila Lowalangi wa no si sõchi. 19Ba bongi ba moloeo, ba loeo si õfa.
20VI. Ba imane Lowalangi: Jamaliw̃aliw̃a ba nidanõ zaliw̃aliw̃a sonoso ba jamoehombo wofo jaw̃a goeli danõ, ba waʼebolo mbanoea andrõ. 21Ba ifazõchi Lowalangi zaliw̃aliw̃a ba nasi andrõ, segeboea, ba sonoso andrõ fefoe, saliw̃aliw̃a, solihaliha ba nidanõ, ngawangawalõ, awõ ngawalõ zihombo. Ba iʼila Lowalangi wa no si sõchi. 22Ba ifahowoeʼõ ira Lowalangi, imane: Miʼoʼono ba miʼojaʼõ ami ba mifoʼõsi nasi; ba fofo andrõ, ba jaʼoja sibai ba goeli danõ. (F. 8, 17). 23Ba bongi ba moloeo, ba loeo si lima. 24Ba imane Lowalangi: Jamoeloea ba danõ zonoso, ngawangawalõ, oerifõ niha ba koeõkoeõ ba oetoe ndroeʼoe, ngawangawalõ. Ba itõrõ.
25VII. Ba ifazõchi goetoe ndroeʼoe andrõ Lowalangi, hadia ia ngawalõ, awõ ngawalõ goerifõ niha ba saliw̃aliw̃a ba danõ fefoe, sanana ba danõ, ngawangawalõ. Ba iʼila Lowalangi, wa no si sõchi.
26VIII. Ba imane Lowalangi: Datafazõchi niha, famaedoda, si fachilichili chõda, samatõrõ īʼa ba nasi dania ba fofo ba daloe mbanoea ba oerifõ niha andrõ ba oetoe ndroeʼoe fefoe, awõ koeõkoeõ andrõ, sanananana ba goeli danõ. (F. 5, 1. Efes. 4, 24. Kol. 3, 10). 27Ba ifazõchi niha Lowalangi, famaedonia — famaedo Lowalangi ibaliʼõ; ira matoea ba ira alawe wombõinia jaʼira. (Kor. I. 11, 7. Mat. 19, 4). 28Ba ifahowoeʼõ ira Lowalangi, imane chõra: Miʼoʼono ba miʼojaʼõ ami, mifoʼõsi goeli danõ ba mibeʼe barõ mbawami, samatõrõ īʼa ba nasi ami, awõ wofo ba daloe mbanoea, awõ zaliw̃aliw̃a ba danõ fefoe, sanananana ba goeli danõ. (F. 9, 1. Sin. 8, 7). 29Ba imane Lowalangi: Hiza, oebeʼe fõnami fefoe zinanõ sowoea ba goeli danõ heza, awõ geoe sowoea sohoenō, tanõmõ dania — daʼõ gõmi. 30Ba ba zaliw̃aliw̃a ba danõ andrõ fefoe ba ba wofo ba daloe mbanoea fefoe, mõi ba zanana ba danõ, sonoso ba boeloe ndroeʼoe hadia ia gõra. Ba itõrõ. 31Ba iʼila Lowalangi, sõchi sibai fefoe nifazõchinia. Ba bongi ba moloeo, ba loeo si õnõ.

Currently Selected:

SOERA MOZE I. FAZA 1.: NIA

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy