دوم تسالونیکیان 3
TDV08
3
فصل سوم
برای ما دعا کنید
1دیگر اینکه، ای برادران، برای ما دعا کنید تا همان طوری که پیام خدا با سرعت در میان شما به پیروزی رسید، در دیگر جاها نیز منتشر شود. 2و دعا کنید که خدا ما را از دست مردم بد اخلاق و بدکار خلاص کند؛ زیرا همۀ مردم به آن پیام ایمان ندارند.
3اما خداوند قابل اعتماد است. او شما را تقویت خواهد فرمود و از آن شریر حفظ خواهد کرد. 4ما، در خداوند به شما اطمینان کامل داریم که اوامر ما را به عمل می آورید و همچنان به عمل خواهید آورد. 5خداوند دل های شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید.
همه باید کار کنند
6ای برادران، ما به نام عیسی مسیح خداوند به شما فرمان می دهیم که از هر برادری که تنبلی می کند و مطابق تعلیماتی که ما داده ایم رفتار نمی کند، دوری کنید. 7زیرا شما خوب می دانید برای این که از ما سرمشق بگیرید چه باید بکنید، ما در میان شما بیکار نبودیم، 8نان هیچ کس را مفت نخوردیم، بلکه شب و روز برای خرچ زندگی خود کار کردیم و زحمت کشیدیم تا بر هیچ کس بار نشویم. 9علتش این نبود که استحقاق آن را نداشتیم؛ بلکه می خواستیم سرمشقی به شما بدهیم که از آن پیروی کنید. 10حتی هنگامی که پیش شما بودیم امر کردیم که هر کس نمی خواهد کار کند، حق غذا خوردن هم ندارد. 11زیرا می شنویم که کسانی در میان شما هستند که تنبلی پیشه کرده اند و به عوض اینکه خود کار کنند، در کار دیگران دخالت می کنند. 12به نام عیسی مسیح خداوند چنین اشخاص را نصیحت می کنم و به آن ها فرمان می دهم که در آرامی به کار بپردازند تا نانی به دست آورند.
13اما شما ای برادران، از نیکی کردن خسته نشوید. 14اگر کسی در آنجا باشد که از آنچه در این رساله نوشتیم اطاعت نکند، مراقب او باشید و مطلقاً با او رفت و آمد نکنید تا شرمنده شود. 15او را دشمن نشمارید، بلکه مانند یک برادر به او اخطار بدهید.
خاتمه
16خود خداوند که سرچشمۀ سلامتی است، همیشه و در هر مورد به شما سلامتی عطا فرماید و با همۀ شما باشد.
17من پولُس با خط خود سلام می رسانم. این امضاء هر رساله ای را که از طرف من باشد تصدیق می کند و این است نمونه ای از دست خط من.
18فیض خداوند ما عیسی مسیح با همۀ شما باد.

Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) © Scripture text used by permission of copyright owner.

Mehr über die Today's Dari Version erfahren