Genèse 1
BASSARDC

Genèse 1

1
ŊKILKAAMIN (1–11)
Duulinya kíltam bɔti
1Unimbɔti nín kíĺ ki náań kutagbɔŋu nì kitiŋee, 2kitiŋ kaa nìn cáá dikíl ní tiba nì tiba kaa nìn bí ki-pu ní dibɔmbɔndi nìn bīī inyiŋfi pu. Kitiŋ nìn sá nnyim ŋma ní, ní Unimbɔti Fam nìn dàn̄ nnyimee pu. 3Ní Unimbɔti bí yii: «Ŋwalifi ń nyā!» Ní ŋwalifi nyáń#1.3 Kpèè 2 Kɔra 4.6.. 4Ní Unimbɔti ká yii ŋwalifi ŋān̄, ní u cúú ŋwalifi nì dibɔmbɔndi ki yākatì tɔbin. 5Ní Unimbɔti yíiń ŋwalifi yii ŋwiimpu ní ki yíiń dibɔmbɔndi yii kunyeeu. Ní kunyeeu mɔ́ ní kutaa dūu wúntì, ŋwimpeepeekaa dal dee#1.5 Isirayeel yab ceeyee, ŋwiin kífí kujoopɔŋ ní kí dāá fàtīí sāā kujoopɔŋ..
6Ní Unimbɔti bí yii: «Kugbɔŋu kubɔ ń nyā kí dàntī kí yàkatī inyiŋfi mili!» 7Ní an ŋá míǹ. Míǹ ní Unimbɔti yāntì kugbɔŋuee nyáń ki dāntì ki cúú inyiŋfi in bí taapuee nì in bí yilpuee ki yākatì. 8Ní Unimbɔti yíiń kugbɔŋuee yii kutagbɔŋu. Ní kunyeeu mɔ́ ní kutaa dūu wúntì, ŋwinliliiti dal dee.
9Ní Unimbɔti bí yii: «Nnyim min dɔ̄ taapuee ń kóoǹ kí kpāfì dijandi diba, dijandi din kíǹee ń nīn sá ŋkulimmi!» Ní an ŋá míǹ. 10Ní u yíiń dijandi din kūńee yii kitiŋ, ní ki yíiń nnyim min kóoǹ ki kpáfèe yii tiŋku. Ní u ká yii míǹ ŋān̄. 11Unimbɔti bí yii: «Kumɔsɔŋu ń nyā kitiŋ pu, kumoou kamaa ń lòoǹ ku-boolii ní isufi mun ń nyā, busubu kamaa ń lòoǹ bu-boolii!» Ní an ŋá míǹ. 12Ní kumɔsɔŋu nyáń kitiŋ pu, ní timool tin làá lòoǹ ibee lòon̄ tì nín sá dimɔcil diŋyee boolii, ní busubu kamaa mun lòon̄ bu nín sá disucil diŋyee boolii. Ní Unimbɔti ká yii míǹ ŋān̄. 13Ní kunyeeu mɔ́ ní kutaa dūu wúntì, ŋwintataati dal dee.
14Ní Unimbɔti bí yii: «Iwalfi ń nyā kí nīn bí kutagbɔŋu pu kí yàkatī ŋwiimpu nì kunyeeu, bí nīn cáa dāantí iyunti, kí nīn cáa kàaǹ iwiin nì abin nì iwiŋkpaan, 15iwalfi gbantee ń nīn bí kutagbɔŋu pu ki ŋmíntí kitiŋ pu.» Ní an ŋá míǹ. 16Míǹ ní Unimbɔti ŋá iwalfikpaan ili: ŋkpaŋkpaan di sá ŋwìiń, kutaa yaa wúntèe, ŋú nīn bí ki ŋmíntí. Kiwaai di sá uŋmal, kunyeeuee, ú nīn bí ki ŋmíntí, ní ki ŋá iŋmalbijaa mun. 17Ní Unimbɔti dū i-kɔkɔ ki kāaǹ kutagbɔŋu pu í nīn ŋmíntí kitiŋ pu, 18ŋubɔ ń nīn bí ki ŋmíntí ŋwiimpu, ŋun kíǹee ń nīn bí ki ŋmíntí kunyeeu. Unimbɔti ká yii míǹ ŋān̄. 19Ní kunyeeu mɔ́ ní kutaa dūu wúntì, ŋwinnanaati dal dee.
20Ní Unimbɔti bí yii: «Tiwan tin cáá kufoouee ń kpátí kí gbí nnyim poon dàaa, inoon mun ń nīn bí kutaa pu ki ŋàaǹ.» 21Ní Unimbɔti náań tiwambilindi tin kóò nnyiminee nì tin kɔkɔ cáá kufoou ki kpátìi gbí nnyim poonee nì ti-buluku ti-buluku. U náań inoon kɔkɔ nì i-buluku i-buluku. Unimbɔti ká yii míǹ ŋān̄. 22Ní Unimbɔti bīiǹ ti-boon ki bí-tì yii: «Ní bùtī kí gbí tiŋku, inoon mun ń bùtī kí gbí kitiŋ!» 23Ní kunyeeu mɔ́ ní kutaa dūu wúntì, ŋwiŋŋmooŋmooti dal dee.
24Ní Unimbɔti bí yii: «Tiwan tin fòotēe kɔkɔ kubuluu kubuluu ń nyā kí nīn bí kitiŋ pu, an dàkà yii tiwaŋkuti nì tin fù ti-biŋŋi puee nì ipeel ń nyā!» Ní an ŋá míǹ. 25Ní Unimbɔti nyántì kumooun peelii kɔkɔ kubuluu kubuluu nì tiwaŋkuti kɔkɔ kubuluu kubuluu nì tin kɔkɔ fù ti-biŋŋi puee kubuluu kubuluu. Ní Unimbɔti ká yii míǹ ŋān̄.
Unimbɔti náań unil
26Ní Unimbɔti bí yii: «Tí náań unil kí nántíǹ ti-ba, ú nīn náań nì ti, kí nīn cáá mpɔn ijɔm nì inoon pu, kí nīn cáá mpɔn tiwaŋkuti nì ipeel kɔkɔ nì tin kɔkɔ fù ti-biŋŋi pu ki bí kitiŋ puee pu!»
27Ní Unimbɔti náań unil ki nántiǹ u-ba,
u náań-u ki nántiǹ úǹ Unimbɔti u-ba ní.
U nìn náań uninja nì unimpu ní#1.27 ki nántiǹ úǹ u-ba: kpèè Diny 5.1, 9.6, 1 Kɔra 11.7. - uninja nì unimpu: kpèè Maat 19.4, Maar 10.6..
28Ní Unimbɔti bīiǹ bi-boon ki bí-bi yii: «Ní màal̀ kí bùtī, binib ń gbí kitiŋ. Ní nīn cáá mpɔn kitiŋ pu nì ijɔm nì inoon nì tin kɔkɔ pée fù ti-biŋŋi pu ki bí kitiŋ puee pu!» 29Ní Unimbɔti kútì yii: «M dū tin kɔkɔ lòoǹ ibi ki yú kitiŋ jaŋŋi kɔkɔ puee nì isufi in lòoǹ asubilee ki tīī-ni, án nīn sá ni-jinti. 30Míǹ mbaantiim, m dū timool ki tīī tiwaŋkuti tin bí kitiŋ puee kɔkɔ nì inoon kɔkɔ nì tin kɔkɔ pée fù ti-biŋŋi pu, ki bí kitiŋ pu ki cáá kufoouee án nīn sá tì-jinti.» Ní an ŋá míǹ. 31Unimbɔti ká yii tin kɔkɔ u ŋée ŋān̄ tikpil. Ní kunyeeu mɔ́ ní kutaa dūu wúntì, ŋwinluluuti dal dee.

BIBLE EN N'TCHAM (Bassar) © Alliance Biblique du Togo, 2013. 


Mehr über die UNIMBƆTI NYƆƆBUNDI GBƆŊKU erfahren