Sáng thế 1:17

Sáng thế 1:17 BPT

Ngài đặt tất cả những vật đó trong bầu trời để chiếu sáng đất
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Teilen