رومیان 8:1

رومیان 8:1 NMV

پس اکنون برای آنان که در مسیحْ عیسی هستند، دیگر هیچ محکومیتی نیست،
NMV: هزارۀ نو
Teilen

رومیان 8:1

Teilen